Lyhyesti matematiikan oppimisesta

Opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 16.1.2004) todetaan matematiikan oppimisesta mm. seuraavaa:

Oppilas oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita (lk 1–2).

Eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä, lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö sekä murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein (lk 1–2).

Oppilas osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, lukujen avulla tai diagrammeilla (lk 3–5).

Ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä (lk 6–9).

Teksti: Hannele Ikäheimo