Pienkanteleiden käyttö musiikkikasvatuksessa

Arja Kastinen

Suomalainen yhteiskunta muuttuu nopeasti aikaisempaa monikulttuurisemmaksi samaan aikaan, kun länsimainen musiikki vain vahvistaa asemaansa. Tämä ristiriita tekee musiikkikasvatuksesta yhä merkityksellisempää yhteiskunnassamme. Musiikkikasvatus antaa valmiuksia erilaisten (musiikki)kulttuurien ymmärtämiseen. Se myös opettaa arvostamaan omaa kulttuuriperintöä. Omaan kulttuuriin tutustuminen luo pohjaa terveelle itsetuntemukselle ja antaa välineitä erilaisuuden hyväksymiseen. Omien juurien tuntemisen kautta jokainen voi löytää oma tapansa sijoittua nykyisyyteen.

Improvisaatio tarjoaa välineitä hyvin monenlaisiin musiikkikasvatustavoitteisiin. Sen avulla voidaan opettaa joustavasti ja monipuolisesti musiikillisia taitoja ja yhtä aikaa vahvistaa myös ulkomusiikillista osaamista, kuten esimerkiksi motorisia ja sosiaalisia taitoja. Improvisoinnilla voidaan kehittää luovuutta, mielikuvitusta, itsetuntemusta ja tunteiden sääntelyä.

Ryhmässä improvisoiminen edellyttää toisten kuuntelemista ja ymmärtämistä sekä auttaa oman ainutkertaisuuden löytämisessä. Se vaatii keskittymistä, hetkessä läsnäoloa ja reagoimista toisten toimintaan. Se rohkaisee myös kokeilemaan erilaisia ratkaisuja, sillä improvisoidussa musiikissa ketään ei voi syyllistää väärin soittamisesta. Ryhmäimprovisaatiossa voidaan luoda turvallinen tila, jossa jokainen voi itse päättää oman esilläolonsa määrän. Onnistunut ja mielekäs ryhmäimprovisaatio ei myöskään edellytä huikeita yksilösuorituksia. Yksilöiden soittamien yksinkertaisten ja helppojen kuvioiden yhdisteleminen usean soittajan ryhmässä voi tuottaa hyvin monimuotoisen, vaihtelevan ja rikkaan kudoksen.

Pienkanteleiden luontainen käyttö pohjautuu improvisaatioon, ja ne linkittävät juuremme kansainvälisestikin ainutlaatuiseen vuosituhantiseen musiikkikulttuuriin. Siksi ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi musiikkikasvatuksessa. Pienkanteleita voi yhdistää kaikkeen musiikkikasvatuksessa käytettyyn musiikkiin, mutta mielekkään ja jatkuvuuden takaavan tuloksen saavuttamiseksi lähtökohtana kannattaa olla soittimen kulttuurihistoriallinen konteksti. Jos soittimen käyttö jää esimerkiksi valmiiden pop-riffien siirtämiseen kanteleille, voi lopputulos jäädä epämielekkääksi ja turhaksi, koska samat asiat pystyy useimmiten tekemään helpommin muilla soittimilla.

Pienkanteleiden käytön musiikkikasvatuksessa tulee perustua tietoisuuteen siitä, mihin käyttöön soitin on syntynyt ja miten se toimii parhaiten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei muille soittimille sovitettuja stemmoja siirretä sellaisenaan kanteleille, vaan annetaan soittajalle rajat, joiden puitteissa hän voi vapaasti tehdä myös omia ratkaisuja. Soittajan käyttöön annetut elementit voivat sisältää rytmikuvion tai vain perussykkeen ja käytettävät sävelet. Lähtökohdan pitää olla selkeä ja yksinkertainen. Näin luodaan soittajalle luottamusta, turvallisuuden tunnetta, johon tukeutuen voi uskaltaa kokeilla myös rajoja, rajojen venyttämistä ja myös rikkomista, kukin oman tahtonsa mukaan. Näin myös tuetaan ja rohkaistaan yksilöä etsimään omia ratkaisuja, tekemään omia päätöksiä ja luottamaan omiin päätöksiinsä.

Pienkanteleiden etuna on niiden joustavuus ja laaja mahdollisuuksien kirjo. Ensinnäkin jo hyvin yksinkertaisilla elementeillä voidaan saada aikaan mielekästä ja toteuttajilleen iloa tuovaa musiikkia (”lapsi oppii sen, mitä haluaa oppia”). Nopean positiivisen palautteen saaminen onnistumisen kokemisen muodossa on suuri etu niin varhaisiän musiikkikasvatuksessa kuin kaikille musiikin harrastusta aloitteleville. Toisaalta taitojen kasvaessa pienkanteleet tarjoavat haastetta ja mahdollisuuksia niin pitkälle kuin kukin on valmis menemään. Tämä tietenkin edellyttää taitoja ja soittimen tuntemusta myös ohjaajalta. On tärkeää, että ohjaajalla on tietoa muun muassa soittimen historiasta, soittotekniikoista ja viritysmahdollisuuksista. Jos pienkanteleiden käyttö jää muutaman perussoinnun soittamiseen Kalevalanpäivänä, menetetään suurin osa soittimen tarjoamista mahdollisuuksista ja mielikuva soittimesta vääristyy.

Lukuvuonna 2013–2014 toteutettiin Varsinais-Suomen kulttuurirahaston rahoituksella projekti Pienkanteleiden luovan käytön elvyttäminen musiikkikasvatuksessa Varsinais-Suomen alueella. Projektin loppuraportti on nyt julkaistu internetissä sisältäen soittotekniikkaohjeita kuvineen sekä improvisaation käytön perusteita pienkanteleilla - ja tietenkin selvityksen projektiin sisältyneistä työpajoista.

Pienkanteleiden käyttö musiikkikasvatuksessa -raportti (issuu.com)

Raportin voi tilata pdf-muodossa