Arviointi – OPS 2004

Oppilaan arvioinnin linjauksia vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti

Oppilaan arviointi opintojen aikana
Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa
Valinnaisten aineiden arviointi
Luokalta siirtyminen ja luokalle jättäminen perusopetuksessa
Oppilaan käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa

Oppilaan arvioinnin erityiskysymyksiä

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu perusopetuksessa
Oppilaan poissaolot ja arviointi
Joustoa oppilaan arviointiin vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun avulla
Kotona opiskelevan oppivelvollisen opintojen arviointi
Oppilaan arviointi sairaalaopetuksessa
Suomeen palaavan oppilaan opintojen arviointi
Arvosanan korottamiseen liittyvät käytännöt

Tietoa perusopetuksen todistuksista

Todistuksenanto-oikeus ja yleistietoa todistuksista
Lukuvuositodistus
Välitodistuksen antaminen 9. luokalla
Päättötodistus
Erotodistus
Erityisen tutkinnon suorituksista annettavat todistukset

Lisäopetuksen oppilaan opintojen arviointi

Perusopetuksen lisäopetuksen oppilaan opintojen arviointi ja todistukset

Oppilaan arvioinnin työvälineitä

Arviointi oppimisen tukena – jatkuva arviointi ja monipuoliset arviointikäytänteet
Prosessiarviointi opettajan, oppilaan ja vertaistyöryhmän työvälineenä
Arviointikeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kohtaamisena

Arviointiraportteja

Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä - Keskeisiä kysymyksiä päättäjille ja alan ammattilaisille (Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen arviointiprojektin ensimmäisen vaiheen keskeiset tulokset)