Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä – Keskeisiä kysymyksiä päättäjille ja alan ammattilaisille

Yhteenvetoraportissa esitellään Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen arviointiprojektin ensimmäisen vaiheen keskeiset tulokset. Raportti perustuu 23 maan arviointilinjausten ja  käytäntöjen kuvaukseen.

Hankkeessa keskityttiin opetusta ja oppimista varten tietoa tuottaviin arviointeihin perusopetuksen alempien luokkien inklusiivisissa oppimisympäristöissä. Raportissa käsitellään arviointeja koskevaa lainsäädäntöä ja poliittisia linjauksia sekä niiden arviointikäytäntöjä sääteleviä vaikutuksia. Raportissa pohditaan myös sitä, miten ongelmakeskeisestä, lääketieteellisestä mallista voidaan siirtyä oppimista tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. Yleisenä teemana on, miten inklusiivisen opetuksen arvioinnin avulla voidaan parhaiten tarjota tietopohjaa opettamista ja oppimista koskeville päätöksille.

Raportti tarjoaa hyödyllistä tietoa perusopetuksen alempien luokkien arvioinneista inklusiivisissa oppimisympäristöissä päättäjille ja käytännön toimijoille. Näihin kuuluvat koulutuspolitiikasta ja käytännön toteutuksesta vastaavat opetusalan henkilöstö sekä päättäjät ja ammattilaiset, jotka vastaavat arviointilinjausten kehittämisestä ja toteutuksesta ja joiden tulee toimissaan ottaa huomioon kaikkien, niin erityistä tukea tarvitsevien kuin muidenkin oppilaiden tarpeet.

Kehittämiskeskuksen arviointihankkeen osallistujamaiden toimittamien kuvauksien keskeisistä sisällöistä voidaan tehdä seuraava yhteinen päätelmä: Inklusiivisten arviointimenettelyjen periaatteet tukevat kaikkien oppilaiden opetusta ja oppimista. Innovatiiviset inklusiiviset arviointikäytännöt ovat esimerkkinä kaikille oppilaille soveltuvista hyvistä arviointikäytännöistä.

Suomenkielinen yhteenvetoraportti  Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen sivulla (pdf).