Erityisen tutkinnon suorituksista annettavat todistukset

Perusopetuksen oppimääriä voidaan suorittaa myös ns. erityisessä tutkinnossa (perusopetuslaki 38 § ja -asetus 23 §). Kuka tahansa henkilö voi näin – olematta oppilaana missään oppilaitoksessa – osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja sekä saada siitä todistuksen. Erityinen tutkinto on tavallaan perusopetuksen näyttökoe tai -tutkinto.

Erityisen tutkinnon suorituksia voi vastaanottaa ja todistuksia niistä kirjoittaa sellainen taho, jolla on lupa antaa perusopetusta, esimerkiksi kaikki peruskoulut sekä aikuisten perusopetusluvan omaavat oppilaitokset. Erityisessä tutkinnossa selvitetään erilaisten kirjallisten, suullisten ja muiden tarvittavien näyttöjen ja kokeiden avulla tutkintoon osallistuvan tietoja ja taitoja suhteessa perusopetuksen oppimäärän tavoitteisiin. Erityisessä tutkinnossa voi suorittaa esimerkiksi perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän tai perusopetuksen koko oppimäärän. Kotona opiskelemalla oppivelvollisuuttaan suorittava oppivelvollinen voi suorittaa myös jonkin vuosiluokan oppimäärän.

Erityiseen tutkintoon osallistuvan osaamista arvioidaan aina suhteessa joko oppivelvollisten tai aikuisten ko. oppiaineen valtakunnalliseen oppimäärään. Yhteisen oppiaineen koko oppimäärän suorituksen arvioinnissa käytetään valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kriteerejä, jotka määrittävät arvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan osaamisen tason.

Erityisessä tutkinnossa suoriutumisen arviointi perustuu aina yleisen oppimäärän mukaisiin tavoitteisiin. Arviointi suhteessa yksilöllistettyihin oppimääriin ja yksilöllisiin tavoitteisiin ei ole erityisessä tutkinnossa mahdollista oppivelvollistenkaan kohdalla. Vain perusopetukseen osallistuvalle eli koulussa oppilaana kirjoilla olevalle oppivelvolliselle voidaan tehdä erityisen tuen päätös, laatia HOJKS ja kirjata siihen mahdollinen oppimäärän yksilöllistäminen jossakin oppiaineessa. Tämän vuoksi huoltajan päätöksellä kotiopetuksessa oppivelvollisuuttaan suorittavan oppivelvollisen osaamista arvioidaan erityisessä tutkinnossa suhteessa perusopetuksen yleiseen oppimäärään.

On myös huomattava, että perusopetuksen erityisen tuen päätös ei ole enää voimassa perusopetuksen päättymisen jälkeen. Ainoastaan perusopetuksen lisäopetuksessa (ns. 10 luokka) voidaan jatkaa jo oppivelvollisuusaikana tehdyn erityisen tuen päätöksen mukaisia yksilöllistettyihin oppimääriin perustuvia opintoja ja saada todistusarvosanat suhteessa yksilöllisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi ns. ammattistartissa eli ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa tämä ei ole enää mahdollista. Jos ammattistartin opiskelija suorittaa perusopetuksen opintoja erityisessä tutkinnossa, hänen osaamistaan arvioidaan suhteessa ko. oppiaineen yleiseen oppimäärään.

Erityisestä tutkinnosta annettavat todistukset ovat

  1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan perusopetuksen jonkin yksittäisen oppiaineen koko oppimäärän suorittaneelle
  2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä, joka annetaan esimerkiksi jonkin vuosiluokan oppimäärän suorittaneelle
  3. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan henkilölle, joka on suorittanut erityisessä tutkinnossa kaikki perusopetusasetuksen 23 §:ssä edellytetyt oppiaineet. Huom. oppivelvollisten suoritettava siis myös taide- ja taitoaineet. Aikuisten vaatimuksista puuttuvat em. oppiaineet sekä uskonto, ks. perusopetusasetus 23 §.

Tarkemmat määräykset näihin todistuksiin merkittävistä tiedoista sisältyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004, luku 8.3 Todistukset, otsikko Muut todistukset (pdf).