Kotona opiskelevan oppivelvollisen opintojen arviointi

Tässä artikkelissa kotiopiskelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa oppivelvollinen lapsi tai nuori eroaa huoltajan päätöksellä koulusta ja suorittaa oppivelvollisuuttaan opiskelemalla kotona tai muussa vastaavassa paikassa.  Tällainen menettely on lain mukaan mahdollista, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa vaan oppivelvollisuuden voi suorittaa hankkimalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot muutoin kuin käymällä koulua.

Artikkeli ei siis käsittele tai koske arviointia sellaisessa tilanteessa, jossa opetuksen järjestäjä (kunta/koulu) päättää, että koulussa oppilaana kirjoilla olevan opiskelupaikkana on esimerkiksi sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi koti. Tällainen järjestely on yleensä tilapäinen ja lyhytaikainen. Kunnan tai koulun päätöksellä kotona opiskeleva on edelleen koulun oppilas, jonka opetuksesta kunta ja koulu on velvollinen huolehtimaan ja jonka opintojen arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteista kuin muidenkin oppilaiden.

Huoltajan päätöksellä kotona opiskeleva oppivelvollinen lapsi tai nuori ei sen sijaan ole oppilaana kirjoilla missään koulussa. Hänen opiskelunsa ja opetuksensa on huoltajan vastuulla.  Tällaisella kotona opiskelevalla oppivelvollisella ei myöskään ole subjektiivista oikeutta koulun oppilaalle kuuluviin maksuttomiin palveluihin ja etuisuuksiin kuten oppikirjoihin ja muuhun oppimateriaaliin tai oppilashuollon palveluihin. Mikään ei tietenkään estä kuntaa tarjoamasta näitä etuisuuksia myös hänelle.

On erittäin tärkeää huomata, että tietyt lainsäädännön mahdollistamat joustot opiskelun järjestämisessä koskevat vain koulun oppilaana olevia. Siksi huoltajan päätöksellä kotona opiskelevaa ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta. Oppiaineiden oppimääriä ei voida myöskään yksilöllistää, sillä erityisopetuspäätös voidaan tehdä vain koulussa oppilaana olevalle. Edellä esitetty merkitsee sitä, että huoltajan päättämässä kotiopiskelussa olevan oppivelvollisen opinnot ja niiden arviointi on tavallaan sidottu tiukemmin säädöksiin kuin oppilaana olevien.

Menettelyt edistymisen valvonnassa

Perusopetuslain 26 §:n 3 momentin mukaan oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa sellaisen oppivelvollisen opintojen edistymistä, joka suorittaa (huoltajan päätöksellä) oppivelvollisuuttaan muutoin kuin käymällä koulua. Lainsäädäntö ei sisällä määräyksiä valvonnan käytännön järjestelyistä vaan niistä päätetään kunnissa. Yleisenä menettelynä on, että kunta nimeää tutkivan opettajan (tutkivat opettajat), jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkiva opettaja myös keskustelee huoltajan kanssa ja informoi häntä sekä valvonnan periaatteista että käytännön järjestelyistä.

Koska oppivelvollisen on säädösten mukaan saatava perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, on myös kotona opiskelevan opintojen tavoitteet ja sisällöt tässä mielessä sidottu perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Oppivelvollisen edistymistäkin valvotaan ja arvioidaan siis suhteessa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden tavoitteisiin. Yleensä kotiopiskelija noudattaa opinnoissaan asuinkunnan tai tutkivan opettajan koulun opetussuunnitelmaa, joten myös opintojen arviointi perustuu tähän opetussuunnitelmaan.
 
Lainsäädännössä ei ole määritelty, kuinka usein arviointitilaisuuksia on järjestettävä. Yleinen käytäntö on, että niitä on muutaman kerran vuodessa. Myöskään valvonnan tai arvioinnin tarkkuudesta tai laajuudesta ei ole määräyksiä.

Arviointitilaisuuksissa edistymistä selvitetään muun muassa keskustelujen, kirjallisten ja suullisten kokeiden ja näyttöjen sekä muun tyyppisten näyttöjen avulla. Muut näytöt ovat tarpeen erityisesti selvitettäessä oppivelvollisen edistymistä taide- ja taitoaineissa. Näytöt voivat olla esimerkiksi taitojen osoittamista erilaisin suorituksin itse valvontatilanteissa tai opiskelua ja sen tuotoksia kuvaavia portfolioita. Näyttötilanteita voidaan järjestää myös autenttisissa ympäristöissä kuten esimerkiksi luonnossa, laboratoriossa tai liikuntapaikoissa, jotta tutkiva opettaja voi selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä ja osaamista oppiaineiden eri osa-alueilla.

Arviointitilaisuuden jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan kunnalle. Se on hyvä antaa myös oppivelvollisen huoltajalle. Tutkivan opettajan antama seloste ei ole todistus.

Todistukset

Mikäli huoltaja haluaa oppivelvollisen saavan opinnoistaan perusopetuksen todistusta vastaavan todistuksen, on kotiopiskelijan osallistuttava niin sanottuun erityiseen tutkintoon, josta on säädetty perusopetuslain 38 §:ssä ja perusopetusasetuksen 23 §:ssä. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa antaa perusopetusta, esimerkiksi kaikki kuntien ylläpitämät peruskoulut.

Todistuksen saadakseen erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Tutkinnon vastaanottaja arvioi tutkittavan tietoja ja taitoja eri oppiaineissa siis suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Osaamisen tason arvioinnissa käytetään apuvälineenä ja mittatikkuna perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 sisältyviä hyvän osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin kriteerejä, jotka määrittelevät vaatimustason arvosanalle 8.

Erityinen tutkinto on ajankohtainen viimeistään perusopetuksen päättövaiheessa, sillä se on huoltajan päätöksellä kotona opiskelevalle ainoa keino saada perusopetuksen päättötodistusta vastaava todistus.

Erityisessä tutkinnossa suoritetuista opinnoista voidaan antaa seuraavia todistuksia:

  • Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta (tietyn oppiaineen oppimäärän suorittaminen)
  • Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä (esimerkiksi tietyn vuosiluokan oppimäärän suorittaminen)
  • Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta (vastaa perusopetuksen päättötodistusta).

Tarkemmat ohjeet todistuksista sisältyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, luku 8.3 Todistukset kohta ”Muut todistukset”.

Kotiopiskelusta laajemmin OPH.fissä.