Perusopetuksen lisäopetuksen oppilaan opintojen arviointi ja todistukset

Yleistä lisäopetuksesta

Lisäopetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista oppimäärää tai tuntijakoa, jotka määrittelisivät, mitä perusopetuksen oppiaineita lisäopetuksen oppilaan on opiskeltava. Pakkoa opiskella tiettyjä aineita ei ole. Opinnot voivat koostua oman koulun ja muiden koulujen ja oppilaitosten tarjonnasta sekä myös työelämään tutustumisesta. Oppilaiden tarpeet ja jatko-opintosuunnitelmat ovat erilaisia ja ne tulisi ottaa huomioon lisäopetuksen opetussuunnitelmaa ja oppilaiden opinto-ohjelmia laadittaessa.

Lisäopetusta varten on valtakunnallisissa normeissa määritelty tietty laajuus: 1100 tuntia opetusta ja ohjausta. Tämä on se vähimmäismäärä, joka opetuksen järjestäjän on oppilaille tarjottava ja jolle kunkin oppilaan opinto-ohjelma rakennetaan. Samoin kuin perusopetuksessakin, oppilaan kohdalla käytännössä toteutunut opetuksen ja ohjauksen kokonaismäärä on sairauspoissaolojen ja muiden poissaolojen vuoksi yleensä pienempi.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Perusopetuksen lisäopetuksessa (ns. 10. luokka) arvioinnin perustehtävä opintojen vielä jatkuessa on sama kuin perusopetuksessakin: ohjata ja kannustaa opiskelua monipuolisen palautteen avulla ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

Lisäopetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistuksen muodossa summatiivinen kokonaisarvio suoriutumisestaan suhteessa opinnoille asetettuihin tavoitteisiin.

Perusopetuksen yhteisten oppiaineiden arviointi ja arvosanojen korottaminen

Suurin osa lisäopetuksen oppilaista opiskelee ainakin muutamia perusopetuksen yhteisiä oppiaineita tarkoituksenaan parantaa osaamistaan ja korottaa perusopetuksen päättötodistukseen saamiaan arvosanoja. Tältä osin lisäopetuksen oppilaan arviointi on päättöarviointia ja siinä noudatetaan päättöarviointia koskevia normeja. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän mukaiset tavoitteet jossakin oppiaineessa. Myös lisäopetuksessa oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa yhteisen oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja osaamisen tason määrittelyssä käytetään valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Ks. päättöarviointia koskeva artikkeli.

On syytä huomata, että lisäopetuksen oppilaan ei ole pakko korottaa päättötodistukseen jostakin oppiaineesta saamaansa arvosanaa. Lisäopetuksessa saatu arvosana voi olla huonompikin kuin päättötodistuksen, mutta suoritus on silti hyväksytty, jos arvosana on vähintään viisi (5). Tällä on merkitystä oppilaan hakiessa jatko-opintoihin, sillä kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritetusta lisäopetuksesta saattaa saada lisäpisteitä.

Oikeus suorittaa hylätyt opinnot erillisessä kokeessa (ns. ehtolaiskoe)

Perusopetusasetuksen mukaan oppilaalle, jonka vuosiluokan kokonaissuoritus on hylätty joidenkin opintojen osalta, tulee varata mahdollisuus osoittaa erillisessä kokeessa opetukseen osallistumatta saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot (ns. ehtolaiskoe). On huomattava, että tämä säännös koskee myös lisäopetuksen oppilaita. Jos lisäopetuksen oppilas saa jostakin oppiaineesta tai muista opinnoistaan hylätyn arvosanan, hänelle tulee siis varata mahdollisuus suorittaa kyseiset opinnot hyväksytysti erillisessä kokeessa.

Erityisen tuen oppilas ja oppimäärien yksilöllistäminen

Mikäli lisäopetuksessa olevalle oppilaalle on aiemmin, hänen opiskellessaan vielä perusopetuksessa, tehty erityisen tuen päätös, voidaan päätöksen mukaisia opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja jatkaa lisäopetuksen aikana. Myös lisäopetuksessa on siis mahdollista tarvittaessa opiskella perusopetuksen yhteisiä oppiaineita yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Tällöin oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa näihin yksilöllistettyihin tavoitteisiin ja saatu arvosana tai sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*).

Tieto arviointiperusteista ja opinto-ohjelman muuttaminen

Oppilaille ja huoltajilla tulee kertoa etukäteen lisäopetuksen arviointiperusteista. Tieto siitä, että arvosanaa ei ole pakko korottaa, voi vähentää lisäopetuksen kesken jättämistä. Oppilaan opinto-ohjelmaa voidaan tarvittaessa myös muuttaa lisäopetuksen aikana. Esimerkiksi jonkin yhteisen oppiaineen opinnot voidaan kesken lukuvuodenkin vaihtaa muiksi, vaikkapa työelämässä tapahtuviksi opinnoiksi tai elämänhallinnan ja opiskelun taitoja kehittäväksi ohjaukseksi. Näin oppilas motivoituu suorittamaan loppuun lisäopetuksen opintonsa ja vaara syrjäytyä opinnoista ja työelämästä vähenee.

Lisäopetuksessa käytettävistä todistuksista on määräykset Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004, jotka löytyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -sivulta.