Lukuvuositodistus

Perusopetusasetuksen (852/1998) 10 §:n mukaan oppilaalle tulee antaa kunkin lukuvuoden päättyessä todistus, johon merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain tai aineryhmittäin arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut vuosiluokan tavoitteet. Lisäksi todistukseen merkitään arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä se, siirtyykö oppilas seuraavalle luokalle vai jätetäänkö hänet luokalle. Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Luokalle jättämisestä päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Oppilaan tietoja ja taitoja sekä työskentelyä arvioidaan lukuvuoden päätteeksi suhteessa ko. vuosiluokalle eri oppiaineissa asetettuihin tavoitteisiin. Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös ja HOJKS:aan on kirjattu, että hänen opiskelemansa oppimäärä on jossakin oppiaineessa yksilöllistetty, hänen osaamistaan tässä aineessa arvioidaan suhteessa näihin yksilöllisiin tavoitteisiin, ei yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Todistukseen tuleva arvio tai arvosana varustetaan tähdellä (*)ja todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalla vuosiluokalle. Siinä voidaan päättää myös oppilaan jättämisestä luokalle. Lukuvuositodistuksesta on käytävä ilmi, onko oppilaan koko lukuvuoden suoritus jossakin oppiaineessa hyväksytty vai hylätty. Siksi lukuvuositodistukseen merkitään kustakin opiskellusta oppiaineesta koko vuotta koskeva arvio tai –arvosana. Vain näin voidaan todeta, miten tavoitteet kokonaisuudessaan on saavutettu lukuvuoden päättyessä. Lukuvuositodistuksessa voivat olla näkyvissä myös eri jaksoista tai kursseista saadut arvosanat. Ne voivat kuitenkin vaihdella huomattavastikin jaksosta/kurssista toiseen, niiden painoarvo voi olla erilainen ja joukossa saattaa olla myös hylättyjä suorituksia. Myös oppilaan ja huoltajan kannalta on tärkeää saada tietää kokonaisarvio tai -arvosana lukuvuoden opinnoista kussakin oppiaineessa.

On huomattava, että myös sanallista arviota käytettäessä lukuvuositodistuksesta on aina käytävä ilmi, onko oppilas suorittanut vuosiluokan oppimäärän hyväksytysti eri oppiaineissa. Esimerkiksi toteamus, että oppilas on saanut opetusta kyseisissä oppiaineissa, ei ole riittävä.

Jos oppilaan tiedot ja taidot eri oppiaineissa on arvioitu vähintään välttäviksi, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Jos oppilaan koko lukuvuoden suoritus jossakin aineessa on hylätty (numeroarvosana 4 tai sitä vastaava sanallinen arvio), voidaan hänet silti siirtää suoraan seuraavalle vuosiluokalle, jos arvioidaan, että hän kykenee suoriutumaan kyseisen vuosiluokan opinnoista. Oppilasta ei voi jättää suoraan luokalle hylättyjen vuosiluokan suoritusten perusteella, vaan hänelle tulee aina antaa mahdollisuus erillisessä kokeessa opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa vuosiluokan tiedot ja taidot hyväksyttävästi (ns. ehtojen suorittaminen, perusopetusasetus 11 § 1mom.). Tämä mahdollisuus voidaan antaa joko lukuvuoden koulutyön aikana tai sen päätyttyä.

Suoraan luokalleen oppilas voidaan jättää vain yleisen (huonon) koulumenestyksen vuoksi.

Päätös luokalle jättämisestä voidaan tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollisena: oppilas jätetään luokalle, mikäli hän ei suoriudu hyväksyttävästi lukuvuoden koulutyön päätyttyä järjestettävästä erillisestä kokeesta.

Luokalle jätetyn oppilaan suoritukset ko. lukuvuodelta raukeavat ja hän joutuu suorittamaan vuosiluokan uudestaan. Jos oppilas etenee opinnoissaan vuosiluokkiin sitomattomasti, hän ei jää luokalle eivätkä jo hyväksytysti suoritetut opinnot eivät raukea.
Ks. erillinen artikkeli Joustoa oppilaan arviointiin vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun avulla

Muita oppilaan arvioinnin artikkeleja