Oppilaan käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa

Perusopetuslain (628/1998) 22 §:n mukaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Perusopetusasetuksen (852/1998) 10 §:n mukaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee antaa todistus, johon merkitään arvio myös oppilaan käyttäytymisestä. Asetuksen 12 §:n mukaan arviota käyttäytymisestä ei merkitä päättö- ja erotodistukseen.

Opetushallituksen päättämissä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on yleismääräys käyttäytymisen arvioinnista : ”Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.

Käyttäytymistä koskevat tavoitteet määritellään siis paikallisesti kunnissa ja kouluissa ja ne kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan. Tavoitteet nousevat koulun yleisistä kasvatustavoitteista ja arvopohjasta ja ovat yhteydessä myös koulun järjestyssääntöihin. On tärkeää, että oppilaat ja huoltajat ovat mukana laatimassa käyttäytymisen tavoitteita ja muitakin kouluyhteisön kaikkia jäseniä koskevia pelisääntöjä. Vaikutusmahdollisuuksien myötä tavoitteet ja säännöt koetaan paremmin omiksi ja niihin on helpompi sitoutua. Ne ovat myös entistä paremmin kaikkien yhteisön jäsenten tiedossa.

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointia ei voida perustellusti tehdä, mikäli käyttäytymiselle ei ole selkeästi määritelty tavoitteita. Käyttäytymisestä annetaan oppilaille koulun kasvatustehtävän mukaisesti ohjaavaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Kirjallinen palaute annetaan useimmiten todistuksen avulla. Käyttäytymisestä annetaan todistukseen sanallinen arvio tai numeroarvosana.

Käyttäytymisen arviointi ei ole osa oppiaineen arviointia eikä käyttäytyminen sinällään saa vaikuttaa oppiaineesta saatavaan arvioon tai arvosanaan. Oppiaineissa oppilaan osaamista eli tietoja ja taitoja arvioidaan suhteessa kullekin oppiaineelle valtakunnallisissa normeissa ja paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, ks. artikkelit

Oppilaan arviointi opintojen aikana ja Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa.

Samoin käyttäytyminen ja työskentely ovat eri asioita ja ne arvioidaan erikseen. Työskentelyä arvioidaan joko osana oppiainetta tai omana kokonaisuutenaan.

Jos käyttäytymistä arvioidaan todistuksissa sanallisesti, sanallisen arvion muodosta päätetään paikallisesti. On tärkeää tiedostaa, että arvioinnin tulee kohdistua oppilaan käyttäytymiseen ja tekoihin, ei henkilön ominaisuuksiin tai temperamenttiin. Rajanveto asiassa on usein kuitenkin vaikeaa, joten käyttäytymisen sanallisessa arvioinnissa on syytä ottaa huomioon henkilön tietosuojaa ja tietojen salassapitoa koskeva lainsäädäntö. Todistukset ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja. Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja sisältävät asiakirjat ovat kuitenkin salassa pidettäviä. Opetushallituksen ja tietosuojavaltuutetun yhteistyönä laatimassa julkaisussa Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa (Pirjo Vehkamäki – Anne Tamminen-Dahlman 2004) on todettu, että käyttäytymisen sanallinen arviointi , myös lomakkeen valmiisiin vastausvaihtoehtoihin rastilla merkittynä, on henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia. Tältä osin todistukset eivät siis ole julkisia. Siksi käyttäytymisen sanallinen arvio on syytä antaa erillisellä todistuksen liitteellä.