Päättötodistus

Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoriutuminen kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa arvioidaan hyväksytyksi. Suoriutumista arvioidaan suhteessa perusopetuksen ko. oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin. Yhteisten oppiaineiden osaamisen tason määrittelyssä käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2004 sisältyviä oppiainekohtaisia päättöarvioinnin kriteerejä, jotka kuvaavat arvosanaan kahdeksan (8) vaadittavaa osaamista.

Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös ja hänen opiskelemansa oppimäärä jossakin oppiaineessa on yksilöllistetty, osaamista arvioidaan suhteessa näihin yksilöllisiin HOJKS:aan kirjattuihin tavoitteisiin ja myös päättöarviointi voi olla näissä oppiaineissa sanallinen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaiset sanalliset arviot tai numeroarvosanat varustetaan todistuksessa tähdellä (*) ja todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Päättötodistusta varten oppilaan suoriutumista ja osaamista tarkastellaan noudattaen päättöarviointia koskevia normeja ja periaatteita. Ks. erillinen artikkeli aiheesta 
Oppilaan päättöarviointi perusopetuksessa

On huomattava, että normit eivät sisällä määräyksiä siitä, että oppilaan kaikkien jakso- tai kurssiarvosanojen luokilta 8-9 tai 9 tulee olla hyväksyttyjä. Hylätty jakso- tai kurssiarvosana jossakin oppiaineessa ei siis merkitse sitä, että oppilaan koko suoriutuminen kyseisessä aineessa arvioidaan 9. luokan päättyessä hylätyksi eikä hän voi saada päättötodistusta. Oppilashan on voinut parantaa osaamistaan tälläkin osa-alueella ja osoittaa sen myöhempien jaksojen/kurssien aikana. Oppiminen on kumuloituvaa tietojen ja taitojen karttumista ja oppilaan sen hetkinen osaaminen on reaaliaikaisesti opettajan havaittavissa ja arvioitavissa.

Jos oppilaan (kokonais)suoriutuminen jossakin oppiaineessa arvioidaan 9. luokan päättyessä hylätyksi, hän saa päättötodistuksen sijaan lukuvuositodistuksen. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus erillisessä kokeessa opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot (ns. ehtojen suorittaminen). Jos hän suoriutuu hyväksyttävästi erillisestä kokeesta, hän saa sen jälkeen päättötodistuksen. Oppilas voidaan jättää suoraan luokalleen vain yleisen huonon koulumenestyksen vuoksi.

Erityisesti perusopetuksen päättöarviointivaiheessa on syytä muistaa, että luokalle jäävän oppilaan kaikki suoritukset kyseiseltä vuosiluokalta raukeavat. Hän joutuu siis suorittamaan uudestaan myös jo hyväksytyt opinnot eli käymään ko. luokan uudestaan. Jos 9. luokan oppilaan suoritus vaikkapa yhdessä oppiaineessa arvioidaan lukuvuoden päättyessä hylätyksi, hän ei saa päättötodistusta vaan lukuvuositodistuksen. Jos oppilas ei suoriudu myöhemmin kesällä järjestettävästä erillisestä kokeesta hyväksyttävästi tai jostain syystä edes osallistu siihen, hänet joudutaan jättämään luokalle ja kaikki suorituksen raukeavat. Tämä ei välttämättä ole oppilaan tulevaisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Näihin tilanteisiin on hyvä paikallisesti varautua etukäteen. Perusopetusasetuksen 11 §:n 3 momentti antaa mahdollisuuden tehdä yhtäkin oppilasta koskien päätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta etenemisestä opinnoissa. Tällöin mahdollinen hylätty arvosana lukuvuositodistuksessa ei johda luokalle jäämiseen ja kaikkien suoritusten raukeamiseen. Mahdollisesti hylätyn erillisen kokeen jälkeenkin oppilas voi esim. seuraavana syksynä suorittaa vain puuttuvat opinnot hyväksytysti ja saada päättötodistuksen heti suoritusten jälkeen. Ks. erillinen artikkeli 
Joustoa oppilaan arviointiin vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun avulla

Opetushallitukseen tulee lukuvuoden viimeisillä viikoilla runsaasti kyselyjä perusopetuksen oppilaan todistuksista ja arvioinnista. Edu.fi –sivuilla on useita artikkeleja erilaisista erityistilanteista: