Todistuksenanto-oikeus ja yleistietoa todistuksista

Perusopetuksen todistuksia voivat antaa vain ne koulut ja oppilaitokset, joiden ylläpitäjällä on lupa järjestää perusopetusta. Esimerkiksi kaikki kuntien ylläpitämät peruskoulut sekä järjestämisluvalla toimivat yksityiset peruskoulut kuuluvat tähän joukkoon.

Oppilaalle tulee antaa todistus vähintään kerran vuodessa kunkin lukuvuoden päättyessä (perusopetusasetus 10 §). Oppilaan arvioinnista eli todistusarvosanasta päättää kunkin oppiaineen osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Luokalle jättämisestä päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Todistukset ovat viranomaisasiakirjoja, joten niissä tulee noudattaa perusopetuksen lainsäädäntöön sekä Opetushallituksen päättämiin perusopetuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä määräyksiä. Joistakin todistuksiin liittyvistä asioista päätetään tarkemmin paikallisesti kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi mahdollisten välitodistusten antaminen luokilla 1-8 sekä tietyiltä osin myös sanallisen arvion käyttö ja sen muodot todistuksissa.

Sanallista arviota voidaan käyttää todistuksissa luokilla 1-7 sekä aina numeroarvioinnin lisäksi. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi todistuksissa olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia.

Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös ja hänen henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaansa (HOJKS) on kirjattu, että hän opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, voidaan kyseisten aineiden arvioinnissa käyttää todistuksissa sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla ja myös päättöarviointi voi olla sanallinen.

On huomattava, että myös sanallista arviota käytettäessä on lukuvuositodistuksesta aina käytävä ilmi, onko oppilas suorittanut vuosiluokan oppimäärän hyväksytysti eri oppiaineissa. Toteamus, että oppilas on saanut opetusta kyseisissä oppiaineissa, ei ole riittävä.

Todistukset ovat vain yksi arviointipalautteen antamisen muodoista. Pääosa palautteesta annetaan muulla tavoin suullisesti ja kirjallisesti. Perusopetuslain (22 §) mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Perusopetuslaki (22 §) ja -asetus (10 §) sekä perusopetuksen valtakunnalliset oppilaan arvioinnin perusteet edellyttävät, että oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa riittävästi ja monipuolisesti oppimista ohjaavaa ja tukevaa palautetta. (Ks. erilliset artikkelit oppilaan arvioinnin tehtävästä ja periaatteista sekä erilaisista erityiskysymyksistä yms.).

Usein kirjallista palautetta oppilaan tietojen ja taitojen kehittymistä eri oppiaineissa tai osaamisen alueilla annetaan myös muulla tavoin kuin todistuksin, esimerkiksi erilaisin tiedottein tai palautelomakkein. Tällaista kirjallista palautetta eivät koske todistuksia säätelevät normit vaan palautteen antamisen muodosta yms. päätetään kokonaan paikallisesti.

Sekä todistuksia että oppilaan arvioinnin pedagogista tehtävää ja palautteen antamisen käytäntöjä koskevat asiat tulee sisällyttää paikalliseen kunnan/koulun opetussuunnitelmaan, jota opettajan tulee noudattaa.

Huoltajalla on perusopetusasetuksen 19 §:n mukainen oikeus pyytää tietyiltä osin arvioinnin uusimista ja oikaisua. Pyyntö voi koskea opinnoissa etenemistä tai luokalle jättämistä tai päättötodistuksen arvosanaa. Pyyntö tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta ensin kouluun, ja jos on tyytymätön ratkaisuun aluehallintovirastoon (lääninhallitukseen).

Valtakunnalliset määräykset oppilaan arvioinnista, todistuksista ja niihin merkittävistä tiedoista sisältyvät valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukuun 8.

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteet alkuperäisinä (pdf)
Perusteiden muutos koskien todistuksia vuonna 2007 (pdf)
Perusteiden muutos ja täydennys vuonna 2010, joka koskee osin myös todistuksia (pdf)

Muita oppilaan arvioinnin artikkeleja