Välitodistuksen antaminen jatko-opintoja varten peruskoulun 9. luokalla

Perusopetuksen välitodistusten antamisesta päätetään yleensä paikallisesti. Mikäli välitodistuksia annetaan, niissä noudatetaan opetussuunnitelman perusteiden todistuksia koskevia määräyksiä.

Yhdeksännen luokan välitodistuksesta on erillinen määräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004. Perusteiden mukaan yhdeksännen luokan oppilaalle tulee tarvittaessa antaa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa. Tämä merkitsee seuraavaa.

  1. Kyseiseen välitodistukseen merkitään numeroarvosana/sanallinen arvio kaikista oppilaan opiskelemista perusopetuksen yhteisistä ja valinnaisista oppiaineista, siis myös niistä, joiden opiskelu on jo päättynyt seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla.
  2. Numeroarvosanan/sanallisen arvion antamisessa, muodostamisessa sekä todistusmerkinnöissä noudatetaan samoja käytäntöjä kuin päättöarvioinnissa. Myös vielä kesken olevista oppiaineista ko. välitodistukseen annettava numeroarvosana/sanallinen arvio muodostetaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Oppilaan osaamista tarkastellaan ja sitä arvioidaan suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin. Yhteisissä oppiaineissa osaamisen tason arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä. Tarkastelu ja arviointi rajataan koskemaan opiskeltua osaa ko. oppiaineesta. Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös ja hänen opiskelemansa oppimäärä jossakin oppiaineessa on yksilöllistetty, osaamista arvioidaan suhteessa näihin yksilöllisiin HOJKS:aan kirjattuihin tavoitteisiin ja myös päättöarviointi voi olla näissä oppiaineissa sanallinen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaiset sanalliset arviot tai numeroarvosanat varustetaan todistuksessa tähdellä (*) ja todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Katso. tarkemmin päättöarviointia käsittelevä artikkeli

Välitodistuksen arvosana ei välttämättä ole sama kuin tulevassa päättötodistuksessa saatava arvosana. Opiskeluaikaa on jäljellä vielä useita kuukausia, ja koska tietojen ja taitojen karttuminen on kumuloituvaa, voi oppilaan osaamisen tasossa tapahtua vielä muutoksia. Useissa kouluissa tarjotaan yhdeksännen luokan oppilaille myös erilaisia mahdollisuuksia antaa lisänäyttöjä ja ns. korottaa tulevaa arvosanaa ennen päättöarviointia, ks. aihetta käsittelevä artikkeli 
Arvosanojen korottaminen perusopetuksessa 

Välitodistuksen antamisen ajankohta on sopiva aika tarkastella myös laajemmin oppilaan opintojen kokonaistilannetta. Näin voidaan ennakoida mahdolliset ongelmat ja etsiä niihin ratkaisuja vielä suhteellisen hyvissä ajoin ennen lukuvuoden päättymistä. Erityistilanteita, joista Opetushallitukseen tulee runsaasti kyselyjä lukuvuoden viimeisillä viikoilla ovat mm.