Taide- ja taitoaineiden arviointi

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja valinnaisten aineiden eron selkiyttäminen

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) sisältämän tuntijaon mukaan vuosiluokkakokonaisuuksien nivelkohdat, taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään sisältyvä valinnaisuus sekä valinnaisiin aineisiin osoitettu tuntimäärä muuttuivat, kun uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön syksyllä 2016. Paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa on noussut kysymyksiä erityisesti taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien järjestämisestä ja arvioinnista sekä valinnaisten aineiden arvioinnista. Opetushallitukselle tulleiden yhteydenottojen perusteella on ilmeistä, että valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) käytetyt nimitykset ”taide- ja taitoaineiden valinnaiset” ja ”valinnaiset aineet” sekä niitä koskevat ratkaisut tuntijaossa ovat aiheuttaneet sekaannusta paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Tästä syystä Opetushallitus on 24.4.2017 täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) valinnaisuutta koskevia linjauksia.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja valinnaiset aineet ovat lähtökohtaisesti kaksi eri asiaa, joista myös päätetään paikallisesti erilaisin periaattein perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit sisältyvät aina taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään riippumatta siitä, miten ne ovat osoitettu näiden oppiaineiden opetukseen. Opetussuunnitelmallisesti kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärän vähimmäistuntimäärästä ja siihen mahdollisesti taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista osoitetusta opetusajasta muodostetaan jatkumo, joka perustuu ko. oppiaineen yhteisen oppimäärän opetukselle annettuihin tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin. Opetussuunnitelmallisena kokonaisuutena taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttö edistää näiden oppiaineiden tavoitteellista opiskelua.

Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jokainen tarjottava valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena.

Taide- ja taitoaineet tuntijaossa ja perusteissa

Perusopetuksen tuntijakoa koskevan valtioneuvoston asetuksen (422/2012) mukaan taide- ja taitoaineiden opetuksen valtakunnallinen kokonaistuntimäärä on 62 vuosiviikkotuntia, johon sisältyy kunkin taide- ja taitoaineen vähimmäistuntimäärän lisäksi 11 vuosiviikkotuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja. Aikaisemmin taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista käytettiin nimitystä yhteinen opetusaika (ns. välystunnit). Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttöä sekä arviointia ohjaavat periaatteet ovat kuitenkin pysyneet entisellään.

Vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle eli musiikille, kuvataiteelle, käsityölle, liikunnalle ja kotitaloudelle kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Kotitalous luetaan nyt tuntijaossa taide- ja taitoaineiden oppiaineryhmään. Lisäksi tuntijaossa osoitetaan taide- ja taitoaineiden opetukseen 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset.

Opetuksen järjestäjä päättää taide- ja taitoaineiden vuosiluokittaiset tuntimäärät paikallisessa tuntijaossa valtioneuvoston asetuksen (422/2012) edellyttämällä tavalla. Kunkin taide- ja taitoaineen paikallinen kokonaistuntimäärä muodostuu valtakunnallisesta vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista paikallisen ratkaisun mukaisesti.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit paikallisessa opetussuunnitelmassa

Opetuksen järjestäjä päättää taide- ja taitoaineiden vuosiluokittaiset tuntimäärät paikallisessa tuntijaossa. Opetuksen järjestäjä voi jakaa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ko. oppiaineiden kesken tai antaa kaikki nämä tunnit tai osan niistä oppilaille valittaviksi. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit sisältyvät aina taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään riippumatta siitä, miten ne ovat osoitettu näiden oppiaineiden opetukseen.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja koskevat valtakunnalliset linjaukset tulee huomioida paikallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman laadinnassa. On tärkeää, että taide- ja taitoaineen vähimmäistuntimäärästä sekä sen opetukseen osoitetuista tai oppilaan valintaan perustuvista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostuu johdonmukainen opetussuunnitelmallinen kokonaisuus, joka perustuu opetussuunnitelman perusteissa annettuihin ko. taide- ja taitoaineen tavoitteisiin ja sisältöihin.

Opetuksen järjestäjältä taide- ja taideaineiden valinnaisten tuntien käyttö edellyttää ennakointia ja tiedottamista erityisesti silloin, kun ko. tuntiresurssi jätetään oppilaan valittavaksi. Jos opetuksen järjestäjä jättää taide- ja taitoaineiden tunteja oppilaan valittaviksi, nämä valinnat tulee erottaa riittävän selkeästi valinnaisten aineiden tarjonnasta.
Taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja voidaan käyttää myös painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan jotakin tai joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi

Kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärä muodostuu oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja kyseiseen oppiaineeseen osoitetuista valinnaisista tunneista. Kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärä arvioidaan noudattaen opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostetuista opinnoista ei tule valinnaisten aineiden tavoin erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa ko. oppiaineiden yhteisiä oppimääriä ja myös arvioidaan osana niitä. Siten oppilaalle annettaviin todistuksiin merkitään jokaisesta yhteisestä taide- ja taitoaineesta yksi arvosana tai yksi sanallinen arvio kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän kyseistä taide- ja taitoainetta opiskelee. Kunkin taide- ja taitoaineen päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun ko. oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu.

Valintoihin ja arviointiin liittyviä ongelmia ei todennäköisesti synny, jos paikallisessa tuntijaossa taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit jaetaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaan taide- ja taitoaineiden kesken. Oppilaan kannalta voi olla kuitenkin mielekästä, että hän saa mahdollisuuden itse ratkaista, missä oppiaineessa hän saa enemmän opetusta.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista päätettäessä on pyrittävä mahdollisimman selkeisiin käytänteisiin. Erityisen tärkeää menettelyjen selkeys on, kun valinnaiset tunnit jätetään oppilaiden valittaviksi. Oppilaiden tekemät valinnat tulisi ennakoida riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta tiedettäisiin kunkin oppilaan päättöarvioinnin ajankohta kussakin taide- ja taitoaineessa. Käytännössä koulussa pitäisi olla tiedossa jokaisen oppilaan ja kunkin taide- ja taitoaineen osalta hyvissä ajoin, ajoittuuko päättöarviointi 7., 8. vai 9. vuosiluokalle.

On myös tärkeää tiedottaa riittävästi huoltajille perusopetuksen päättöarvioinnin periaatteista, ajankohdista ja käytännöistä. Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteereitä osaamisen tason määrittelyyn ainoastaan sillä vuosiluokalla, jolle päättöarviointi ajoittuu.

OPS 2016