Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaisten aineiden sekä taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien eron selkiyttäminen

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) sisältämän tuntijaon mukaan vuosiluokkakokonaisuuksien nivelkohdat, taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään sisältyvä valinnaisuus sekä valinnaisiin aineisiin osoitettu tuntimäärä muuttuivat, kun uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön syksyllä 2016. Paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa on noussut kysymyksiä erityisesti taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien järjestämisestä ja arvioinnista sekä valinnaisten aineiden arvioinnista. Opetushallitukselle tulleiden yhteydenottojen perusteella on ilmeistä, että valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) käytetyt nimitykset ”taide- ja taitoaineiden valinnaiset” ja ”valinnaiset aineet” sekä niitä koskevat ratkaisut tuntijaossa ovat aiheuttaneet sekaannusta paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Tästä syystä Opetushallitus on 24.4.2017 täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) valinnaisuutta koskevia linjauksia.

Valinnaiset aineet sekä taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat lähtökohtaisesti kaksi eri asiaa, joista myös päätetään paikallisesti erilaisin periaattein perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jokainen tarjottava valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit sisältyvät aina taide- ja taitoaineiden yhteiseen oppimäärään riippumatta siitä, miten ne ovat osoitettu näiden oppiaineiden opetukseen. Opetussuunnitelmallisesti kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärän vähimmäistuntimäärästä ja siihen mahdollisesti taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista osoitetusta opetusajasta muodostetaan jatkumo, joka perustuu ko. oppiaineen yhteisen oppimäärän opetukselle annettuihin tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin. Opetussuunnitelmallisena kokonaisuutena taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttö edistää näiden oppiaineiden tavoitteellista opiskelua.

Valinnaiset aineet tuntijaossa ja perusteissa

Valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Valinnaisiin aineisiin osoitettujen tuntien käytön periaatteet sekä arviointia ohjaavat periaatteet pysyivät entisellään. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan, ja mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. Lisäksi opetuksen järjestäjä päättää, mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

Valinnaisten aineiden arviointi paikallisessa opetussuunnitelmassa

Opetuksen järjestäjä päättää paikallisessa opetussuunnitelmassa myös valinnaisten aineiden arvioinnista. Jokainen valinnainen aine muodostaa itsenäisen oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana oppiaineenaan. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin vuosiluokilla 7-9. Vuosiluokilla 1-6 mahdollisesti tarjottavien 2 vuosiviikkotunnin laajuisten valinnaisten aineiden osalta opetuksen järjestäjä päättää, arvioidaanko ne sanallisesti vai numeroin. Numeroin arvioitavista, vuosiluokilla 7-9 opiskeltavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.

Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet toiselle asteelle.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa 4/2013
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa 856/2006

OPS 2016