Hyviä käytänteitä ESR-hankkeista


Vuosina 2005–2007 toteutetuissa Opetushallituksen hallinnoimissa ESR-projekteissa on kehitetty runsaasti tuotteita ammatillisiin opintoihin aktivoimiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Esiteltävät tuotteet ovat joko sellaisenaan käyttökelpoisia oppilaitoksen toimintojen kehittämisvälineitä tai muokattavissa oman koulun ohjauksen ja opetuksen erityispiirteet huomioiviksi työkaluiksi. Perusperiaatteena tuotteissa on yhteistyö, välittäminen, työssäjaksaminen sekä opiskelijanäkökulman huomiointi. Tuotteet on jaettu viiteen erilaiseen tuoteperheeseen:

I Nivelvaiheen ohjaus
• Konkreettisia apuvälineitä toisen asteen opintoihin houkuttelemiseksi, nivelvaiheen toimintatapojen kehittämiseksi ja onnistuneiden valintojen tueksi.

II Ryhmänohjaus
• Käytännön ideoita ryhmänohjaajana toimimiseen ja konkreettisia harjoitteita ryhmäyttämiseen.

III Opiskelijoiden aktivointi ja vaikutusmahdollisuudet
• Välineitä oppimisympäristöjen laaja-alaistamiseen; opiskelijoiden kykyjä ja kiinnostuksia hyödyntävää sekä yhteisöllisyyttä ja osallistamista tukevaa materiaalia.

IV Opiskelijahuolto
• Haasteellisten nuorten ohjauksen yhteistyön ja vastuiden prosessikuvauksia sekä materiaaleja opiskeluhuollon kehittämisen avuksi.

V Oppilaitoksen ja ohjauksen kehittäminen
• Julkaisuja, joissa kehittämisen mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia on pohdittu hyvin monesta näkökulmasta.

Kuva Hannu Piirainen