Julkaisuja

Opetushallituksen ja yhteistyötahojen tuottamia julkaisuja

Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013
Opetushallitus järjesti terveystiedon oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2013. Tietoa kerättiin sekä terveystiedon tehtävillä että oppilaille, terveystiedon opettajille ja otoskoulujen rehtoreille suunnatuilla taustakyselyillä. Raportissa esitellään arvioinnin tuloksia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 – perusraportti kyselystä 1.–6. vuosiluokkien kouluille
Tutkimus kattoi seuraavat sisältöalueet: Kodin ja koulun yhteistyö; oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet; terveystieto; oppilashuoltoryhmät; koulun psykologitoiminta ja sosiaalityö; kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuus ja henkilöstö; terveystarkastukset; poissaolot ja niiden seuranta; kouluruokailu; koulukuljetukset, kiusaaminen; häiriöt ja ongelmatilanteet koulussa, kurinpito ja ojentaminen, työolot ja työolotarkastukset; tapaturmat ja onnettomuudet sekä lähettäminen erityispalveluihin. Julkaisija: Opetushallitus ja Stakes

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskoulussa – perusraportti kyselystä 7.–9. vuosiluokkien kouluille
Kyselyssä selvitettiin mm. erityis- ja tukiopetuksen tuntimääriä, kodin ja koulun yhteistyötä, oppilaiden osallisuutta, koulun työoloja ja niiden tarkastamista, terveystiedon opetusta sekä oppilashuoltoa. Oppilashuollosta kysyttiin henkilöstövoimavaroja, erityispalveluihin lähettämistä, kouluruokailua, oppilaiden poissaoloja ja tapaturmia sekä koulukiusaamisen ehkäisyä ja kiusaamistapausten selvittelyä, muiden häiriötilanteiden yleisyyttä ja kurinpitotapahtumia. Raportissa tarkastellaan asioita läänin, kuntaluokituksen, koulutyypin ja oppilasmäärän mukaan. Julkaisija: Opetushallitus ja Stakes

Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi (pdf)
Kuluttajaviraston, Kuluttaja-asiamiehen ja Kansanterveyslaitoksen suositus ohjenuoraksi mainostajille suunniteltaessa elintarvikemarkkinointia lapsille. Asiantuntijoina ovat olleet mukana Elintarvikevirasto ja Opetushallitus.

Tutustu myös oppilas- ja opiskelijahuollon sivuihin EDU.fissä!

Muita julkaisuja

Kouluterveyskysely
Kouluterveyskyselyyn on vuosina 1996–2007 osallistunut lähes 400 kuntaa ja vuosittain kyselyyn on vastannut 46 000–90 000 oppilasta. Kouluterveyskyselyn tuloksia on saatavilla valtakunnallisesti sekä lääneittäin ja maakunnittain.
Julkaisija: THL

Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut
Työryhmämuistio käsittelee traumaattisten (psyykkisesti järkyttävien) tilanteiden psykososiaalista tukea ja palveluja. Muistiossa kuvataan aiemmat asiaa koskevat keskeiset asiakirjat ja lainsäädäntö. Traumaattisia psyykkisiä kriisejä koskeva kriisi- ja katastrofipsykologinen ja -psykiatrinen tutkimustieto sekä psykososiaalisen tuen ja auttamisen sisältö kuvataan vain lyhyesti, koska aiheesta on erillisiä oppikirjoja. Tuen ja palvelujen toimijat, toimintamallit ja järjestäminen kuvataan ja jäsennetään sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Lisäksi käsitellään vastuullista viestintää, jälkihoitoa pidemmällä aikavälillä ja lyhyesti lasten ja nuorten ja muiden erityisryhmien sekä päiväkotien ja oppilaitosten erityistarpeita.
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö, työryhmän muistio, 2009

Maksullisia julkaisuja

Tunne- ja turvataitoja lapsille
Tunne- ja turvataitoja lapsille on THL:n julkaisema, uudistettu oppimateriaali noin 5-11-vuotiaille lapsille niin kouluihin ja varhaiskasvatukseen kuin perheiden ja pienryhmien kanssa työskentelyyn esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa. Kirjan menetelmät ovat lapsilähtöisiä, toiminnallisia ja selviytymistä tukevia. Uusia teemoja oppimateriaalissa ovat Lapsen oikeudet tutuiksi, Lupa kaikenlaisiin tunteisiin, Vaihtuvat tunteet, Kiukku ja sen kesyttäminen, Hyvä olo ja hyvä mieli, Turvallisesti netissä, Nettikaveruus, Minä selviydyn netissä, Lupa omaan tilaan ja yksityisyyteen ja Turvallinen koti.
Julkaisua voi tilata THL:n verkkokaupasta.

Aggression portaat, Raisa Cacciatore
Aggressiokasvatus on tärkeä osa kasvatusta. Aggression portaat on malli, jossa lapsen, nuoren ja nuoren aikuisen ikään liittyvät haasteet kohdataan rakentavasti. Vapaasti kokoamalla, yhdistelemällä ja omia aiheita lisäten opettajat voivat opetusmateriaalin, kirjan ja cd:n, avulla suunnitella juuri oman luokkansa tarpeisiin vastaavia oppitunteja. Aggression portaat on Opetushallituksen ja Väestöliiton yhteistyöjulkaisu.
Julkaisua voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta

Terveystieto tutuksi, Toim. Heidi Peltonen ja Lasse Kannas
Terveystieto tutuksi -kirjassa kuvataan terveystieto-oppiainetta ja sen pedagogisia lähtökohtia monipuolisesti ja annetaan ensiapua aineen opettamiseen. Kirjassa on paneuduttu selvittämään erityisesti sellaisia tavoitteita ja opetuksen sisältöjä, jotka opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti liittyvät lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä tunnetaitojen opettamiseen. Kirjaan sisältyy Terveyden edistämisen keskuksen ja Tiedekeskus Heurekan tuottama Epeli − Elämänpeli -CD-ROM, jossa ratkotaan elämänkulun arkitilanteita ja valintojen terveysvaikutuksia.
Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta