Kirjallisuutta – koulukiusaamisesta, vuorovaikutussuhteista ja viestintätaidoista

Aho, S. (2003). Vertaistuki koulukiusaamistilanteissa. Tukioppilaiden käsityksiä mahdollisuuksistaan vaikuttaa kiusaamisongelmaan. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Karhunen, S. (2004). Nuorten käsityksiä viestinnästä koulukiusaamistilanteissa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Kokko, T. (2003). Koulukiusatusta aineenopettajaksi. Koulukiusaamisen yhteyksiä viestintähalukkuuteen, viestintäarkuuteen, omaan viestintäkompetenssikäsitykseen sekä opettajuuteen liittyviin odotuksiin. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Olweus, D. (1992). Kiusaaminen koulussa. (M. Mäkelä, suom.). Helsinki: Otava.

Pikas, A. (1990). Irti kouluväkivallasta (2. painos). (E. Pilvinen, suom.). Espoo: Weilin+Göös.

Salmivalli, C. (1998). Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Tampere: Gaudeamus.

Salmivalli, C. (2003). Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Salmivalli, C. (2005). Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Salmivalli, C., Karhunen, J., & Lagerspetz, K. (1996). How do the victims respond to bullying? Aggressive Behavior, 22, 99–109.

Smith, P. K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of non-victims, escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74, 565–581.

Valkonen, T. (2000). Ryhmäviestintätaidot ja niiden arvioiminen. Teoksessa H.-P. Lappalainen (toim.), Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin (s. 106–117). Arviointi, 3/2000. Helsinki: Opetushallitus.

Valkonen, T. (2003). Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities, 7. Jyväskylän yliopisto.

Valo, M. (1995). Taidot puheviestinnän opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa M. Valo (toim.), Haasteita puheviestinnän opetukseen (s. 67–81). Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja, 14. Jyväskylän yliopisto.