Verkkomateriaaleja opetukseen

Turvataitoja nuorille (pdf)
Turvataitoja nuorille -opas on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. Se sisältää kattavasti tietoa keskeisistä ilmiöistä kuten seksuaalisesta väkivallasta, sukupuolisesta häirinnästä ja seurusteluväkivallasta. Oppaaseen on koottu testattuja ja vuorovaikutteisia harjoituksia tehtäväksi yhdessä nuorten kanssa.
Tuotanto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Artikkelipankki - Ihmisen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
Valikoima aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleja. Osaan artikkeleista on liitetty opettajien laatimia tehtäviä. Ihmisen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi käsittää seuraavat teemat: ravitsemus, lepo ja liikunta, tunne-elämä, itsehoito ja terveyden riskejä.
Tuotanto: Aikakauslehtien liitto

Turvanetti
Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi tapaturmista, sähköturvallisuudesta, vaarallisista aineista, turvallisesta ruoasta, ensiavusta, turvaseksistä, liikenneturvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisystä. Turvallinen koulu -osiosta löytyy paljon linkkejä erilaisista ongelma- ja kriisitilanteista, kuten päihteistä ja kiusaamisesta.
Turvanetti on tuotettu yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa.

Koulurauha
Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta. Koulurauhan Edu.fi-sivuille on koottu myös aiempina vuosina hankkeessa tuotettuja verkkomateriaaleja.

MLL:n päihdekasvatusaineistot
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ehkäisevän päihdetyön hankkeessa (2006-2010) kehiteltyjä ja käytännössä testattuja aineistoja, joiden avulla päihde- ja hyvinvointikasvatusta voidaan tehdä koulussa toiminnallisesti ja havainnollisesti. Teemoina muun muassa kokonaisvaltainen hyvinvointi, alkoholi sekä internet ja päihteet.

Kuntodoping-opetusmateriaalit
Dopinglinkki on tuottanut kattavan Kuntodoping-opetusmateriaalin ja valmiit tuntisuunnitelmat yläasteen ja toisen asteen terveystiedon opetukseen

Kasvu ja kehitys

Kosketus - kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa
Materiaali nuorten seksuaalikasvatuksen tueksi sisältää 21 oppituntia seksuaaliterveydestä. Oppitunnit on suunniteltu oppilaslähtöisesti ja nuorten arkielämään soveltuvaksi yhteistoiminnallista opetusmenetelmää soveltaen. Materiaali soveltuu hyödynnettäväksi erityisesti peruskoulujen luokkien 7–9, mutta myös toisen asteen opetuksessa. Materiaali on tuotettu Sosiaali- ja terveysministeriön tuella yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Stakesin sekä Helsingin ja Äänekosken kaupunkien toimesta toteutetussa Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeessa (2001–2004).

Mun rajat opettaa nuorille seksuaalioikeuksia
Mitä teen, jos bussissa vieras ihminen laittaa käden polvelleni? Miten tapaan nettitutun? Kuinka lähelle toinen saa tulla? Amnestyn Mun rajat -opetusmateriaali tutustuttaa nuoret seksuaalioikeuksiin. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Mun rajat -opetusmateriaalin keskeinen viesti on, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Opetusmateriaali on suunnattu 13–18-vuotiaille nuorille eli yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille. Se sisältää 15 toiminnallista harjoitusta sekä neljä valmista tuntisuunnitelmaa.
Koulutuspaketti sisältää sananselityskortteja, joita pelatessa joutuu selittämään sanoja kuten homo ja huora. Tällöin nuoret joutuvat miettimään termejä, joita he heittävät arkisissa tilanteissa ajattelematta, mitä ne oikeasti tarkoittavat.


Terveellinen ateria
Ohjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään. Lisäksi aihion tavoitteena on opastaa pysyvään painonhallintaan sekä monipuoliseen ja terveelliseen ravitsemukseen. Julkaisija: Opetushallitus

Ihmisterveysoppi – terveystiedon aineistokokonaisuus
Aineisto soveltuu erinomaisesti 9–10-vuotiaiden terveystiedon asioiden opetukseen ja monilta osin myös alimmille luokille. Siinä syvennytään ihmisyyden ihmeisiin lapsen ymmärtämällä tavalla. Ihmisterveysopin avulla lapsi saa valmiudet oman ja toisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja eväitä kohdata pian alkavan murrosiän haasteet. Palautteiden ja yksityiskohtaisten tuntikuvausten kautta opettaja voi jo etukäteen luoda kuvan siitä, miten tunteihin suhtaudutaan koulussa ja kotona.

Samanlainen erilainen kaveri
Valtakunnallinen vammaisneuvosto on julkaissut lapsille tarkoitetun oppaan, joka tuo esille vammaisuuteen liittyviä tekijöitä. Siinä kerrotaan alakouluikäisille lapsille mikä aiheuttaa vammaisuutta, millaista tukea vammaiset lapset voivat saada, miten kaverit voivat olla avuksi ja mitä kaikkea vammainen lapsi voi tehdä ja harrastaa. Samanlainen erilainen kaveri kertoo vammaisuudesta näkemisen, kuulemisen, liikkumisen, puhumisen, käyttäytymisen ja oppimisen yhteydessä. Opas on tarkoitettu koulujen käyttöön (oppaaksi vammattomille lapsille).

Terveys arkielämän valintatilanteissa

Lupakokata.fi
Käytännönläheinen peruskoulun ja lukion opetukseen suunniteltu valinnaisainekokonaisuus, joka sisältää perustiedot elintarvikkeiden hygienian merkityksestä eri vaiheissa pellolta pöytään sekä syventää oppilaiden näkemystä koko elintarvikeketjun toiminnasta. Aineiston pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli 'hygieniapassi'. Koordinoija: Sitra

Wellou
Wellou.fi on ympäristö terveellisten elämäntapojen kulmakivien opettamiseen ja oppimiseen 6–12-vuotiaille. Palvelu tarjoaa kattavan opetusaineiston ruoka- ja ravitsemus- sekä liikunta- ja lepoaihealueista. Palvelun avulla lapsi oppii tekemään itseään koskevia terveyttä edistäviä valintoja ja muodostamaan terveellisiä arkirutiineja, kuten valitsemaan oikeanlaisen välipalan.

Stumppi - tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen
Tietoa tupakan terveysvaikutuksista, tupakasta vieroituksesta sekä riippuvuuden synnystä ja mekanismeista. Julkaisija: Hengitysliitto Heli ry

Työkalupakki
Työkalupakin perimmäisenä tavoitteena on ohjata lasta kohti terveellisiä elämäntapoja ja elämänhallintaa. Erityisesti käsitellään käytännön keinoja tupakoinnin ja siihen liittyvien ilmiöiden käsittelyyn. Harjoituksia ja materiaalia sekä alakoululaisille että yläkoululaisille.
Tuotanto: Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Hengitysliitto

Rolling Bones - Lujat luut
Hankkeen tarkoituksena oli innostaa nuoria omaksumaan liikunnalliset ja terveet elämäntavat, jotka edistävät kestävän luuston kasvua. Nettisivuilta löytyy myös opetusmateriaalia kotitalouden, liikunnan ja terveystiedon oppitunneille.
Tuotanto: Suomen Osteporoosiyhdistys

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri

Terveyskirjasto
Verkkopalvelun tarkoituksena on tuoda luotettava ja ajantasainen terveystieto selkeällä suomen kielellä jokaisen kansalaisen ulottuville. Voit kirjoittaa hakusanan hakukenttään, jolloin saat hakutuloksen suoraan näkyviin tai selailla palvelua linkin kautta. Tuotanto: Kustannus Oy Duodecimin

Lääkekasvatus
Sivusto on peruskoulun opettajille suunnattu materiaalipaketti lääkkeiden oikeanlaisen käytön opettamisen tueksi. Aineistoa voidaan hyödyntää myös lukiokoulutuksessa. Sivusto tarjoaa esimerkiksi tehtäväideoita ja vinkkejä opetustavoiksi. Sivuilta voi myös tulostaa valmiita tehtäviä. Lisäksi sivustolta löytyy yksilöity kuvaus lääkekasvatuksen linkittymisestä opetussuunnitelman perusteisiin. Lääkekasvatussivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.