Tavoitteet


Opetussuunnitelman perusteissa uskonnonopetuksen tavoitteet jaotellaan valtakunnallista tuntijakoa seuraten vuosiluokille 1–5 ja 6–9. Tarkempi jakaminen vuosiluokittain tehdään kunnissa ja kouluissa. Useimmat tavoitteet kulkevat opetuksessa läpi koko perusopetuksen lapsen ja nuoren kehityksen mukaan syventyen. Alkuopetuksessa korostuu kokemuksellisuus ja teoreettisempia asioita opiskeltaessa konkreettisuus ja havainnollisuus. Vaikka opetuksen tiedollinen aines syvenee ja laajenee oppilaan kasvaessa, sisältävät kaikki uskonnon tavoitteet myös affektiivisia ulottuvuuksia. Seuraavassa käydään läpi esimerkin omaisesti vuosiluokkien 1–5 tavoitteet pienempiin osatavoitteisiin jaotellen pitäen mielessä 3–5-luokkien oppilaiden kehitystaso. Opetussuunnitelman perusteiden tukimateriaalissa on vuosiluokkien 1–2 osalta edellä oma jakso.

Oppilas

  •  oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä

– pohtii, mitkä asiat herättävät luottamusta ja turvallisuutta nyt ja tulevaisuudessa
– näkee itsensä arvokkaana yksilönä ja yhteisön jäsenenä
– näkee oman kasvunsa ja kehityksensä myönteisenä asiana
– ymmärtää alustavasti pyhän ja maallisen eron
– ymmärtää kristilliseen jumalakäsitykseen liittyvää pyhyyttä ja turvallisuutta
– havaitsee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja suomalaisessa elämäntavassa
– havaitsee uskonnon vaikutuksia kohtaamissaan muissa kulttuureissa

  • tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin

– oppii hakemaan raamatunkohtia kirjan nimen, luvun ja jakeen perusteella
– ymmärtää, että Uusi testamentti yhdessä Vanhan testamentin kanssa muodostaa kristinuskon pyhän kirjakokoelman, Raamatun
– tutustuu Uuden testamentin kertomuksiin Jeesuksen elämästä ja seurakunnan synnystä hänen jälkeensä
– tutustuu Jeesuksen keskeisimpiin opetuksiin
– tutustuu Uuden testamentin opetukseen Jumalan anteeksiannosta

  •  tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin

– ymmärtää, että Vanhan testamentin kirjoitukset ovat pyhiä sekä juutalaisille että kristityille
– tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin ja niiden sanomaan ihmisen ja Jumalan maailmasta

  • ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden

– ymmärtää adventin, joulun, kiirastorstain, pitkäperjantain ja pääsiäissunnuntain vieton yhteyden Uuden testamentin sanomaan Jeesuksen syntymästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta

  •  tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan

– tutustuu evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintaan paikkakunnallaan
– tutustuu kirkollisiin toimituksiin seurakuntalaisen elämänkaaressa
– tunnistaa keskeisiä kristillisiä symboleita ja ymmärtää niiden merkitystä
– tutustuu kirkolliseen kuvataiteeseen ja musiikkiin
– tutustuu Martin Lutherin toimintaan, luterilaisen kirkon syntyyn ja sen uskonkäsityksiin

  • tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin

–  tietää pääpiirteissään, mitä kristillisiä kirkkoja ja muita uskontoja lähiympäristössä vaikuttaa
–  tunnistaa ympäristönsä uskonnollisia rakennuksia
–  tutustuu keskeisiin ympärillään vaikuttaviin kirkkoihin ja uskontoihin
–  tutustuu ei-uskonnollisen ajattelun peruspainotuksiin
–  kunnioittaa omaa ja muiden katsomuksellista perintöä

  •  oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista

– oppii oikean ja väärän erottamista ja sen soveltamista arkipäivän tilanteisiin
– arvostaa itseään ja muita
– oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista muut sopivasti huomioon ottaen
– tuntee kristillisen käsityksen ihmisestä arvokkaana Jumalan kuvana
– tuntee kristillisen etiikan peruskäsityksiä erityisesti kymmenen käskyn ja lähimmäisenrakkauden pohjalta ja osaa soveltaa niitä

Teksti: Harri Saine ja Vesa Soikkeli | Siniset tekstit, lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004