Keskeiset sisällöt

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta

(Ihmisenä kasvaminen)

 • elämän merkitys ja rajallisuus
  • miksi olemme olemassa, onko jokin suurempi tarkoitus?
  • mitä ovat niin sanotut perimmäiset kysymykset?
  • mitkä asiat tekevät ihmisestä merkityksellisen ja arvokkaan?
  • mitä merkitsee kuoleman todellisuus?
  • mitä toivotaan tai uskotaan seuraavan kuoleman jälkeen?
  • mitä tarkoittaa, että jokin on pyhää?
 • uskon ja tiedon suhde
  • millaisena näen maailman ja mitkä asiat käsityksiini vaikuttavat?
  • mitä tiedän, mitä uskon ja miten nämä liittyvät toisiinsa?
  • mistä elämä on peräisin ja onko tuonpuoleisuutta?
  • mitä Jumalasta voidaan sanoa?
  Maailmanuskonnot

(Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys)

 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
  • mitä ja millaisia uskontoja maailmassa on ja missä päin?
  • mitkä ovat keskeisiä maailmanuskontoja (meidän näkökulmastamme keskeisiä) ja mihin niissä uskotaan?
  • millä tavoin ihmiset ilmentävät uskontoaan arjessa ja juhlassa?
  • mitä yhteisiä ja erilaisia piirteitä uskonnoista löytyy?
 • uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
  • mistä uskonnossa on kyse?
  • miksi on uskontoja?
  • millä eri tavoilla uskonto näkyy elämässäni ja suomalaisten elämässä?
  • minkä eri uskontojen edustajia tunnen ja miten uskonto näkyy heidän elämässään?
  • mihin kaikkeen uskonto vaikuttaa?
  • mitkä kaikki asiat maailmasta puuttuisivat tai olisivat toisin, jollei uskontoja olisi?
  Raamattu

(Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys)

 • Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
  • millaisia kirjoja (kristittyjen) VT:iin kuuluu ja mistä ne pääpiirteissään kertovat?
  • miten VT:n kirjat ilmentävät Israelin kansan uskonnollista näkemystä alkuperästään ja historiastaan?
  • miten ja milloin VT on syntynyt?
 • Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
  • millainen kirjakokoelma on heprealainen Raamattu?
  • mitkä ovat juutalaiselle uskolle keskeisiä asioita heprealaisessa Raamatussa?
  • mitkä asiat ovat kristilliselle uskolle tärkeitä VT:ssa?
  • miksi VT on osa kristittyjen Raamattua?
  • mitkä ovat muslimeille tärkeitä asioita VT:ssa?
  • millaista yhteistä pohjaa ko. kolmelle Lähi-idän uskonnolle VT:sta löytyy?
 • Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
  • kuka Jeesus oli ja mikä oli hänen sanomansa?
  • mitä voimme tietää Jeesuksesta, mitä hänestä uskotaan?
  • mitä Jeesuksen sanoma ja hänen kohtalonsa merkitsivät ensimmäisille kristityille?
  • millaisia kirjoja UT:iin kuuluu?
  • miksi, miten ja milloin UT syntyi?
  • miten kristinusko on syntynyt?
  • mitä kristillisille uskolle tärkeitä asioita UT viestittää?
  • millaisia merkityksiä juutalaiset ja muslimit liittävät Jeesukseen?
 • Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
  • miten Raamattu syntyi? ks. edellä
  • mitä tarkoittaa Raamatun pyhyys ja inhimillisyys?
  • millä eri tavoilla Raamattu ja sen merkitys voidaan nähdä ja tulkita?
  • missä tilanteissa ja mihin tarkoituksiin Raamattua käytetään?
 • Raamatun kulttuurivaikutuksia
  • jos Raamattua ei olisi koskaan syntynyt, mitkä kaikki asiat olisivat toisin minun elämässäni ja maailmassa?
  Kirkko

(Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys)

  • mistä kristinuskossa on kyse?
  • mitä kaikkea voimme tarkoittaa, kun sanomme ”kirkko”?
 • keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
  • millaisten vaiheiden kautta (pääpiirteissään) kristinusko on kehittynyt nykyiseen muotoonsa?
  • miten uskontunnustukset ovat syntyneet?
 • kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
  • millaisiin ryhmiin kristinusko on jakautunut ja missä nämä ryhmät vaikuttavat?
  • mikä kirkkokuntia yhdistää, mikä erottaa?
  • missä mielessä voimme puhua yhdestä kristinuskosta (nykyisyydessä ja historiassa) ja miltä tulevaisuus näyttää?
  • mikä on luonteenomaista eri kristillisille kirkoille ja liikkeille?
  • millaista yhteistyötä kirkot tekevät?
 • kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
  • mikä tekee paikasta tai rakennuksesta kirkon?
  • mihin kirkkorakennusta tarvitaan ja käytetään?
  • millaisia symbolisia merkityksiä kirkko sisältää?
  • millaisia kirkkoja on nyt ja millaisia kirkkoja on rakennettu vuosisatojen varrella?
 • kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit
  • mihin kristinuskossa uskotaan?
  • mitkä symbolit edustavat keskeisiä kristillisiä uskomuksia?
  • mitä kristillinen usko tuo ihmisen elämään?
  • millaisia kulttuurivaikutuksia kristinuskolla on ollut ja on nykyään?
  • mitä asioita luterilaisuus korostaa kristillisessä uskossa; millainen on (nykyinen) luterilainen kristinuskon tulkinta?

 

  Suomalainen katsomusperinne

(Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Osallistuva kansalaisuus)

  • mihin Suomessa uskotaan, miten se näkyy ja miten tähän on tultu?
 • yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus
  • millaisia uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä Suomessa on?
  • miten ne uskovat ja toimivat?
  • mitkä ovat suurimpia uskonnollisia ryhmiä?
  • millaista on suomalainen uskonnollisuus?
  • miten vilkastunut maahanmuutto on vaikuttanut uskontotilanteeseen?
  • millaista on suomalainen uskonnottomuus?
 • uskonnonvapaus
  • mitä on suomalainen uskonnonvapaus ja mihin se pohjautuu?
  • miten uskonnonvapaus vaikuttaa elämääni?
  • mitä olisivat uskonnonvapauden vaihtoehdot ja millaisia versioita historiasta ja maailmalta löytyy?
 • luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne
  • miten luterilaisuus näkyy suomalaisessa elämänmuodossa?
  • miten kirkko toimii ja miten se näkyy jäsentensä ja yhteiskunnan elämässä?
  • miten uskonto näkyy elämässäni vuoden mittaan ja elämäkaaressa?
  • mikä merkitys musiikilla on suomalaisessa kristillisyydessä?
  • mitkä virret tulisi jokaisen osata?
 • suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika
  • keitä olivat suomalaiset ja mihin he uskoivat ennen kristinuskon tuloa?
  • millaisia kulttuurivaikutuksia muinaissuomalaisella uskonnolla on nykyisyyteen?
  • miten kristinusko on levinnyt tänne?
  • millaista on ollut elämä katolisessa Suomessa?
  • miksi valtaosa suomalaisista on nykyään luterilaisia?
  • mitä ovat herätysliikkeet ja miksi ne ovat syntyneet?
  • miksi Suomessa on kaksi kansankirkkoa?
  • miten uskonto on vaikuttanut elämäämme vuosisatojen varrella?
  Ihminen eettisenä olentona
  • mitä tarkoittaa, että ihminen on eettinen olento?
  • mitä on hyvä elämä?
  • miten voin vaikuttaa siihen
 • eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen (Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ts. tarpeeksi yhteiset arvot ovat kansakunnan koossa pysymisen välttämätön ehto)
  • millä on väliä ja mistä sen tietää?
  • miten pitäisi elää?
  • onko oikea ja väärä kaikille sama?
 • kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen (Ihmisenä kasvaminen)
  • mikä on ihminen kristillisestä näkökulmasta?
  • keille olen tärkeä ja mikä tekee ihmisestä arvokkaan?
  • onko jokainen oman onnensa seppä vai velvoittaako ihmisyys esimerkiksi auttamaan?
  • keiden tai minkä asemaan tulisi asettua?
 • ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana (Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Viestintä ja mediataito, Vastuu ympäristöstä, Ihminen ja teknologia)
  • mihin kaikkeen vaikutan ja miten minuun vaikutetaan?
  • miten ikä ja asema vaikuttavat vapauteen ja vastuuseen?
  • millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia minulla kansalaisena on?
  • mihin asioihin, miksi ja miten voin vaikuttaa?
  • millaisia vaikutuksia valinnoillani on?
  • mitkä asiat ohjaavat valintojani?
  • mitkä ovat ihmiselämän ja maailman elämän kannalta tärkeimpiä valintoja?
 • kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja vertaukset (Ihmisenä kasvaminen)
  • mitä ohjeita Raamatusta löytyy eettisiin kysymyksiin?
  • mikä kristinuskon mukaan on oikein ja väärin, arvokasta ja arvotonta?
  • millainen voimavara kristillinen ja sen sisällä luterilainen perinne on hyvän elämän etsimisessä?