Opetuksen järjestäminen

Kouluopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään hänen oman uskontonsa merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään, mitä vaikutuksia uskonnolla on yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Vuosiluokkien 1–5 uskonnonopetuksessa tämä tarkoittaa sitä, että sisältöalueet (Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset, Kirkon jäsenenä, Raamattu pyhänä kirjana, Liturginen elämä, Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen) muodostavat kokonaisuuden, jonka punaisena lankana on kirkkovuosi paastoineen ja juhlineen. Opetuksessa eri osa-alueet linkittyvät toisiinsa ja etenevät spiraalimaisesti vuosiluokalta toiselle. Ylemmille luokille siirryttäessä asiasisällöt syvenevät ja laajenevat. Sisältöjen eri osa-alueet tulisi linkittää yhteen siten, että oppilaalle muodostuisi kokonaisnäkemys ortodoksisesta kirkosta ja opetuksesta.

Vuosiluokilla 6–9 syvennetään alaluokilla opittua. Asioita kootaan yhteen, ja tarkastelutapa muuttuu systemaattisemmaksi. Ensisijaisena tehtävänä on edelleenkin ymmärtää omaa uskonnollista perinnettä ja siten saada välineitä myös muun uskonnollisuuden ymmärtämiseen.

Ortodoksioppilaat ovat kouluissaan vähemmistönä. He tulevat pääsääntöisesti seka-avioliittoperheistä, joissa toinen huoltajista kuuluu johonkin muuhun kuin ortodoksiseen kirkkoon. Osalla ortodoksioppilaista on muu kuin suomalainen kulttuuritausta, ja näiden lasten äidinkieli on usein muu kuin suomi.

Ortodoksisen uskonnonopetuksen opetusryhmät ovat heterogeenisia. Ryhmässä on aina eri-ikäisiä oppilaita eri vuosiluokilta. Oppilasryhmät tulisi muodostaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi, jotta opetussuunnitelman tavoitteisiin päästään. Vuorokurssityyppinen opetus antaa tähän mahdollisuuden. 
 
Tällöin ryhmäjako voisi olla seuraavanlainen:

  • E ja luokkien 1–2 oppilaat omana ryhmänä
  • luokkien 3–4 oppilaat omana ryhmänä
  • luokkien 5–6 oppilaat omana ryhmänä.

Koulunsa aloittavat koulutulokkaat sekä toisen luokan oppilaat ovat ajattelultaan ja toiminnoiltaan niin konkreettisessa vaiheessa, että heidän olisi hyvä työskennellä omana ryhmänään. Esioppilaat on järkevää sijoittaa alkuoppilaiden kanssa samaan ryhmään.

Mikäli kyseessä on yhtenäinen peruskoulu ja vuosiluokat 6–9 muodostavat oman opetusryhmänsä, on hyvä jakaa kyseinen ryhmä kahdeksi: vuosiluokat 6–7 yhdessä ja vuosiluokat 8–9 yhdessä. Ei ole pedagogisesti perusteltua, että 6. ja 7. vuosiluokan oppilaat ovat samalla oppitunnilla 9. vuosiluokan oppilaiden kanssa. Etiikan aiheiden käsittely, joka toteutetaan viimeisellä vuosiluokalla, pitää sisällään aihepiirejä, joita alempiluokkalaiset eivät ole vielä kypsiä käsittelemään.  

Ryhmiä muodostettaessa täytyy huomioida valtioneuvoston vahvistama tuntijako. Sen mukaan uskonnossa annetaan opetusta vuosiluokilla 1–5 kuusi (6) tuntia ja vuosiluokilla 6–9 viisi (5) tuntia.

Tuntikehyksen kaksi vuosiviikkotuntia olisi hyvä sijoittaa vuosiluokille 5 ja 6. Tällöin vuorokurssityyppinen opetus onnistuu hyvin. Muilla vuosiluokilla olisi silloin yksi vuosiviikkotunti.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen