Opetusjärjestelyt syksyllä 2005

Koordinointi

Katsomusaineiden konsultoiva opettaja on suoraan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtoryhmän alainen. Hän käsittelee vähemmistöuskontojen opetusta koskevat opetus-, hallinto-, talous- tai juridiset asiat suoraan asianomaisen virkamiehen kanssa. Hänen tehtävänään on seurata katsomusaineiden opetusjärjestelyjä (opetussuunnitelmia ym) koskevia OPH:n ohjeita tai niiden muuttumista  ja huolehtia osaltaan  käytännössä, että jokainen koulu saa niistä riittävän tiedon ja avun. Espoossa yhteistyö koulutuskeskuksen ja konsultoivan opettajan välillä on toiminut erittäin hyvin. Viraston luottamus ja tuki ovat tarpeen ”kenttätyössä”. Espoo on monikulttuurinen kaupunki, jossa päättäjät myös käytännössä arvostavat vähemmistöjä. Koordinointityö onnistuu tällaisissa olosuhteissa. Koordinointiin tarvitaan pienillä paikkakunnilla 1-2h ja sen pystyy hoitamaan kuka tahansa muodollisesti pätevä katsomusaineopettaja. Isoissa kaupungeissa tarvitaan tunteja 5-15 ainakin niin kauan, kunnes yliopistot aloittavat vähemmistöuskontojen opettajakoulutuksen. Vasta silloin vähenee nyt erittäin tärkeä lähes päivittäinen työnohjaus!

Opetettavat katsomusaineet

Espoossa opetetaan kuluvana lukuvuotena sekä peruskoulussa että lukiossa seuraavia katsomusaineita: luterilainen (UE), ortodoksinen (UO), katolinen (UK) ja islamin (UI) uskonto sekä elämänkatsomustietoa (ET). Islamin oppilasmäärä on kasvanut vuoden 2000 lähtötasosta  viisinkertaiseksi ja on tällä hetkellä n. 800.  Muut ryhmät ovat pysyneet ennallaan. Espoossa on pyydetty useiden muidenkin uskontojen opetusta, mutta nk. kolmen sääntö ei ole toteutunut. Esim. buddhalaisia on kaupungissa paljon, mutta he eivät ole kuuluneet Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan, joten opetusta ei ole tästä syystä aloitettu.

Tuntimäärät ja muut opetusjärjestelyt

Kunta huolehtii kaikesta kouluopetuksesta ja siten myös kaikesta vähemmistöuskontojenkin opetuksesta. Opetusta annetaan jokaiselle oppilaalle täsmälleen oikea tuntimäärä ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Kunta määrää, missä opetus tapahtuu ja valitsee opettajat. Opettajien esimiehenä on konsultoiva opettaja, joka puolestaan näissä esimiestehtävissään on useimmiten hallintopäällikön alainen. Opettajilla ei siis ole nk. pääkoulua. Opettajien palkat maksetaan keskitetyistä rahoista. Näin monikulttuurisuus koskee tasaisesti jokaista koulua. Viimeksi mainittu seikka on merkinnyt sitä, että vähemmistöuskontojen opettajat otetaan kouluissa hyvin vastaan. He eivät ole enää uhka koulun resursseille, päinvastoin nyt heidän kanssaan ollaan runsaasti kulttuurisessa yhteistyössä.

Espoo on väkimäärältään ja pinta-alaltaan, mutta myös koulumäärältään iso kaupunki. Vähemmistöuskontojen oppitunnit toteutuvat seuraavalla tavalla:

  • Alakoulut: Jos alakoululainen pystyy kävellen välitunnilla kulkemaan koulusta toiseen, oppilaita ”keräillään” lähikouluista yhteen oman uskonnon tunnille. Näin tapahtuu isommissa keskuksissa. Joskus (tai aluksi) saattamassa voi olla kouluavustaja. Jos kävelemällä ei ehdi, opetus järjestetään omassa koulussa.
  • Yläkoulut: Jos yläkoululainen pystyy välitunnilla bussilla (tai kävellen) siirtymään lähikouluun, oppilaita ”keräillään”. Tunnit ovat yläkoulussa reunatunteja. Oppitunti saattaa alkaa 5-10 min myöhemmin kuin muut sen koulun oppitunnit, mutta kestävät normaalin ajan. Bussimatkat maksetaan tavallisesti. Keräilyä tapahtuu isommissa keskuksissa. Jos ei bussilla välitunnilla ehdi, opetus järjestetään omassa koulussa.
  • Lukiot: Espoossa sekä pienryhmäisten uskontojen että elämänkatsomustiedon opetus toteutuu keskitetysti muiden ”yhteistarjotinkurssien” periaatteella. Esimerkiksi islamia voi kuluvana lukuvuonna opiskella 2-jaksossa pohjoisella alueella Leppävaaran lukiossa ja 3-jaksossa eteläisellä alueella Espoonlahden lukiossa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-16. Islamin syventäviä kursseja järjestetään neljännessä ja viidennessä jaksossa viikonloppuisin, jolloin opetusta on useampi tunti kerrallaan.

Konsultoiva opettaja tekee rehtoreille jo maaliskuussa seuraavaa lukuvuotta varten kaikkien pienryhmäisten uskontojen opettajien lukujärjestykset. Alakoulun tunnit ovat keskellä päivää. 5-6-luokilla, joissa opetetaan 2h viikossa, opetus on kaksoistunteina. Näin säästetään kilometrikorvauksissa ja opettajatkin voivat hetken hengähtää, sillä muuten jokainen välitunti menee siirtymisessä lähikoulusta toiseen. Tavoitteena on, että opettaja on samalla alueella saman päivän aikana. Rehtorit esittävät perusteltuja toivomuksiaan tuntien sijainnista. Oppitunteja on tänä vuonna n. 250 viikossa, mikä on pieni määrä koordinoinnista johtuen. Vähemmistöuskontojen opettajat on vapautettu erityisistä välitunti- ja ruokailuvalvonnoista, tosin kumpaakin tehdään, silloin kun oppilaiden parissa ollaan.

Teksti: Marita Uittamo | Katsomusaineiden konsultoiva opettaja, Espoon kaupunki, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö