Uskontojen ja kulttuurien vuorovaikutus


Synagoga. Kuva: Sirpa Okulov
Uskonnot, erilaiset kulttuurit ja niihin liittyvät kysymykset elävät koulun koulun arjessa myös uskontotuntien ulkopuolella. Esimerkiksi kuvaamataidon-, liikunnan-, kotitalouden- ja musiikintunnit aiheuttavat ongelmia joillekin oppilaille vakaumuksen vuoksi. Tarvitaan oikeaa tietoa, yhteistyötä ja ymmärrystä, jotta opettajat, rehtorit, vanhemmat, opiskelijat ja koululaiset voivat kokea erilaisuuden rikkautena eikä uhkana. Yhteiset pelisäännöt voidaan löytää keskustelemalla. Jokainen perhe tulee ottaa erikseen huomioon, sillä kaikki eivät toimi yhdenmukaisesti samankaan uskonnon sisällä.

Seuraavat artikkelit ja nettisivut voivat toimia ajatusten herättäjänä ja keskusteluun johdattajana. Lisäksi löydät sivulta keskeisiä aiheeseen liittyviä linkkejä. Lue lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Maahanmuuttajanuoret ja uskonto (Edu.fi)
FT Tuomas Martikainen, uskontotiede, Åbo Akademi

Vähemmistöt ja uskonto – mistä saada tietoa? (Edu.fi)
FT Tuomas Martikainen, uskontotiede, Åbo Akademi

Muslimilapsi koulussa (Edu.fi)
Isra Lehtinen

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (Edu.fi)
Kehittämistoiminnan tarkoituksena on tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista. Hankkeen sivuille on koottu aiheeseen liittyvää materiaalia mm.
- maahanmuuttajataustaisen oppilaan arvioinnista
- muslimioppilaiden eriyttämistä koskevia linjauksia
- uskonnon opetuksesta ja siihen osallistumisesta

Monikulttuurisen koulun arkea ja juhlaa (Moped)
Luokanopettaja Johanna Järvinen Varissuon koulusta sekä erityisopettaja Annele Laaksonen Turun normaalikoulusta vastaavat useimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyen monikulttuurisen koulun haasteisiin.Vastaukset eivät perustu suoraan mihinkään teoriaan tai lainsäädännöllisesti tarkkaan menettelyyn vaan ovat kokemuksen mukanaan tuomia ajatuksia ja menettelytapoja.

Eriyttäminen uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista syistä perusopetuksen oppiaineissa (Moped)
Turun kaupungin viralliset ohjeet osallistumisesta eri aineiden opetukseen. Ohjeet ovat siis vain paikallisesti pätevät, mutta ovat esillä Mopedissa esimerkkinä tämäntyyppisestä ohjeistuksesta. Pienryhmäisten uskontojen ohjaava opettaja Pertti Pussinen

Rytmejä ja rajankäyntiä. Kokemuksia monikulttuurisuuskasvatuksesta koulujen ja oppilaitosten arkipäivässä (Opetushallitus)

Muslimioppilaiden ruokavaliosta (Moped)

Erilaisten ruokakulttuurien ja allergioiden huomioon ottaminen (Moped)
Aulikki Rötkönen, Jaana Suomi, Helena Lehto ja Berit Aaltonen

Kulttuurien välinen viestintä (Edu.fi)
Mervi Pöysän artikkeli käsittelee esimerkiksi maahanmuuton vaikutuksia minäkuvaan, viestejä ja piiloviestejä, yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä, valtasuhteita koulussa, erilaisia aikakäsityksiä, integraatiota ja opettajan roolia kultturien kohtaajana.

Kulttuuri käsitteenä (Moped)
Mitä kulttuurilla tarkoitetaan? Miten erilaiset kulttuurit ja niissä vallitsevat aikamääritteet vaikuttavat oppimiseen?

Erilaisuuden kohtaaminen (Moped)
Megumi Hayashin tarinoita pienistä kulttuurien välisistä törmäyksistä.

Kulttuurien kohtaaminen (Edu.fi)
Leena Haapaniemen artikkeli

Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus (Evl.fi)
Linkkejä yllä mainituista aiheista.

ETMU eli Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura on suomalaisten tutkijoiden monitieteellinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksen on edistää aihepiiriin liittyvää tutkimusta Suomessa.

Moped – artikkeleita, linkkejä ja muuta tietoa.
Moped on monikulttuurisen opetuksen sivusto, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tärkeää tietoa koulun arkipäivästä. Sivustoa rakentavat Opetushallituksen tuella Espoo, Lappeenranta, Raisio, Tampere, Turku, ja Vuolijoki sekä Turun normaalikoulu. Projektia koordinoi Turun kaupungin koululaitos.

Kotoutumiskompassi
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus rikastavat suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisten elämää. Siksi OAJ on jo vuosia korostanut, että koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa. Kotoutumiskompassi on tehty avuksi konkreettisiin kotouttamista edistäviin toimiin. (OAJ)