Uskonnonopetuksen pedagoginen kehittämistehtävä: Tietoverkot ja verkkotieto opetuksessa


Artikkelissa tarkastellaan otsikon aihetta pienryhmäisen* uskonnon opettamisen näkökulmasta. Tapausesimerkkinä on ortodoksisen uskontokasvatuksen ja – pedagogiikan portaali OrtoWeb, jota edelsivät Ort+Edu – projektit I-III.


* Käsite ”pienryhmäinen uskonto” on hieman harhaanjohtava ortodoksisen uskonnon osalta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat muodostavat joukkona maan koululaitoksessa em. uskontoryhmän. Yksittäisten koulujen osalta itse opetusryhmät eivät ole enää pieniä ja homogeenisiä. Vuosittain perus-ja yleissivistän koulun ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuu lähes 6000 oppilasta. Perusopetuslain 13 §:n uudistuksen myötä 1.1.1999 myös ortodoksisen uskonnonopetuksen järjestäminen siirtyi kokonaan perusopetuksen järjestäjän (=kunta tai yksityinen koulu) vastuulle. Vähintään kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta. Kun koulukohtaisesta kolmen oppilaan säännöstä siirryttiin ns. kuntakohtaiseen sääntöön, kunnat alkoivat muodostaa kustannusten säästämiseksi suurempia ortodoksisen uskonnon opetusryhmiä. Tämä on paitsi kasvattanut ryhmäkokoja, mutta myös lisännyt niiden heterogeenisyyttä opetuksen toteuttamista vaikeuttavalla tavalla. Ryhmä voi koostua oppilaista jotka ovat perusopetuksen eri vuosiluokilta, esim. 1-9. ja olla kooltaan 20–30 oppilasta. Tällaisen ryhmän oppitunnin aikana tulisi antaa opetusta jopa 3-4 eri vuosikurssin mukaan.