OrtoWeb opettajien käytössä – seurantatutkimusten 1999–2001 tuloksia


Opetuskäytössä parhaaksi työskentelytavaksi on osoittautunut kolmivaiheinen tuntirakenne. Siihen kuuluvat opettajajohtoinen johdatus käsiteltävään aiheeseen ja instruktio tehtävistä ja niiden suorittamisesta tietokoneympäristössä. Itsenäisen työskentelyn aikana oppilaat työskentelevät koneilla verkkoa hyödyntäen kostruktivisesti eli muokkaavat verkosta saamaansa tietoa omiksi kokonaisuuksiksi. Jos mahdollista, oppilailla voisi olla ns. digitaalinen työvihkon eli henkilökohtainen kansio työ- tai verkkoasemalla.

Projektien aikana verkko-aluetta ja Internetiä hyödynnettiin opetuksen valmistelussa, materiaalien etsimisessä tai opetuksen eriyttämisessä.  Tämän kautta opettajat huomasivat uuden opetusmedian käyttömahdollisuudet ja  alkoivat kiinnittää huomiota verkko hyödyntäviin opetusmenetelmiin.

Ort+Edun opetuskäytössä opettajat (50 %) ovat joutuneet kiinnittämään eniten huomiota oppilaille annettaviin tehtäviin. Niiden osalta on tullut esille kaksi toisistaan poikkeavaan ongelmaa. Onko verkon tarjoama sisältötieto riittävä opiskelutehtävien kannalta ja toisaalta, miten laatia tehtävät ja tunnin toteutus, jos koneita ei ole tarpeeksi käytössä? Opettajien mielestä (37 %) he ovat toiseksi eniten joutuneet kiinnittämään huomiota oppilaiden tietoteknisiin valmiuksiin. Oppilaat ovat opettajien mielestä (63 %) olleet motivoituneita ja innostuneita ns. verkkotunneista. Opettajien tietoverkon käyttöä rajoitti projektien aikana oman oppimateriaalin vähäisyys ja se, että ortodoksisen uskonnon opetusta annetaan usein tiloissa, joissa ei ole mahdollisuuksia verkko-opetuksen toteuttamiseen.