Pedagogisia lähtökohtia verkko-opiskeluun


Verkko-opetuksessa voidaan käyttää lähes kaikkia niitä opetuksen muotoja ja malleja, joita opettaja käyttää luokkaopetuksessaan. Pedagogiset toimintamallit korostavat tietoa kokemuksellisuuden sijaan, mutta ne eivät sulje pois elämyksellisyyttä ja omakohtaista eläytymistä käsiteltävään aiheeseen. Verkko-opetuksessa se välittyy elämyksinä työskentelystä itse substanssin kanssa. Kansallisen vuorovaikutuksen lisäksi kannattaa pohtia myös kansainvälisiä ulottuvuuksia. Jo yksikin sähköpostiviesti on alku!

Työtapojen käyttö edellyttää opettajalta hyvää resurssiaiheeseen perehtymistä ja etukäteisvalmistelua unohtamatta oppilaan itsenäistä työskentelyä. Opettajan on syytä myös olla tietoinen oppilaiden verkkotyöskentelyn valmiuksista ja pyrkiä tasoittamaan eroja työtapojen vaihtelulla.

Ohessa työtapoja ja niiden käyttömahdollisuuksia:

• Yksilötehtävät
o Opetuksen yksilöimisessä ja eriyttämisessä
o Tietojen ja taitojen harjaannuttamisessa
o Identiteetin huomioiminen
o Henkilökohtaiset arvopohdiskelut
o Käytettävä ekonomisesti myös heterogeenisissa, useita oppikuntia käsittävissä opetusryhmissä. Oppilaan opetusta ja oppimista ei saa jättää verkon varaan.

• Paritehtävät
o Sosiaalisuus ja vuorovaikutus joustavasti mahdolliseksi
o Vertaisoppiminen, parin tekniset ja tiedolliset taidot yhteiskäyttöön
o Tietolähteiden vertailua, informaation muokkaamista tiedoksi
o Verkkopohjaisia täydennystehtäviä
o Oppilaat itse tehtävien laatijoina toisille

• Ryhmätyöt
o Hajautettu oppiminen yksilöllisiksi oppimistehtäviksi
o Ryhmätyön ja itsenäisen työskentelyn vuorottelua
o Yhteistoiminnallinen oppiminen eri muotoineen
o Heterogeenisessä ryhmässä tukee opetuksen eriyttämistä
o Opetuksen periodistaminen itsenäisen opiskelun jaksoksi

• Työparioppilastyöskentely
o Voidaan hyödyntää pari-ja ryhmätöissä
o Jatkuva työskentely. Oppilaiden työskentely samassa opetusryhmässä työparina aiheiden ja oppisisältöjen käsittelyssä
o Projektityöskentely. Oppilaiden työskentely eri paikkakunnilla työparina aiheiden ja oppisisältöjen käsittelyssä

• Esseet (määritelmä)
o Tekstin tai tietokokonaisuuden hakeminen verkosta ja hyödyntäminen esseessä, esimerkiksi uskontunnustus tai tunnuskirjat
o Pelkän kopioinnin välttämiseksi opiskelua tuettavat selkeillä sisältöohjeilla: vertaile, tiivistä, pohdi, arvioi, luonnehdi, jne.
o Tehtävässä on korostettava opiskelijan etiikkaa tiedon käyttäjänä ja tuottajana
o Verkkopohjaiset digitaaliset multimediaesseet: esim. ikoneista, kuvat, teksti
o Esimerkki ortodoksisesta ikoni-ja kirkkotaiteesta tai rastafareista

• Tutkielmat (määritelmä)
o Tutkielmissa verkon käyttö voi olla joko etä-tai lähiopiskelun osa, joka määrittää työn julkaisun ja tarkastelun periaatteita. Etäopiskelussa tarvitaan suljettu opiskeluympäristö.
o Tutkielmaan sisältyy verkko-opiskelussa:
1. informaation muokkaaminen verkosta ja kirjoista tiedoksi
2. tiedon julkaiseminen (mahdl. sähköisessä muodossa)
3. palaute esim. saaminen/antaminen verkko-alueella
4. mahdolliset tarkennukset
o Tutkielman lähtökohta voi olla esim. ohjattu linkkilista

• Sähköpostihaastattelut
o Sähköpostin avulla henkilöiden saavutettavuus ja lähestyttävyys on tullut helpommaksi kuin koskaan.
o Oppilaat ja opettajat voivat tehdä tarvittaessa lähes reaaliaikaisia sähköpostihaastatteluja yhteiskunnan eri instituutioihin ja niissä toimiville henkilöille, kuten esimerkiksi kirkkoherra, piispa tai muiden sidosryhmien edustajat.
o Haastattelujen avulla esille uutta tietoa, näkemyksiä, tervehdyksiä ja kosketuksia yhteiskunnan eri tahoille

• Verkkokeskustelut
o Internetissä voi hyödyntää eri ohjelmistoja ja verkkotyökaluja reaaliaikaisen joko teksti-, ääni-, tai videopohjaiseen yhdenpitoon.
o Edellyttää asian ennakkosopimista ja mahdollisia jo aikaisemmin, esim. sähköpostilla toimitettuja kysymyksiä.
o Voidaan liittää samaan keskusteluun useita tahoja

Verkko-opetus ja opiskelu antavat oppilaalle uusia oppimistapoja ja lisää hänen vastuutaan tiedosta ja sen laadusta. Erilaisen tiedon käsittely kehittää myös kriittistä medialukutaitoa ja eettistä ulottuvuutta tiedon käsittelyyn. Vuorovaikutusta olisi kehitettävä oppilaiden lisäksi myös opettajien välille.