Krishna -uskonto

Tästä löydät Krishna -uskonnosta useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Opetushallitus on laatinut Uskontonetin yhdessä eri uskontojen edustajien kanssa.

Osiossa on kuvattu uskonnon opin keskeisiä kohtia sellaisina kuin uskonto itse ne näkee ja kuvaa. Käytännön tilanteissa uskonnon edustajat voivat toimia hyvinkin paljon opista poikkeavalla tavalla.


1. Mikä on elämän tarkoitus?

Vastaus: Ihmiselämän tarkoitus on herättää jälleen alkuperäinen puhdas rakkautemme Jumalaan, Krishnaan. Me sielut olemme olemassa ollaksemme läheisessä rakkaudellisessa vuorovaikutussuhteessa Hänen kanssaan. Jos kiellämme tämän suhteen olemassaolon ja siten todellisen luontomme, emme koskaan voi olla onnellisia.

Asiat, joita teemme tässä maailmassa antavat viitteitä todellisesta, ikuisesta luonnostamme. Meidän on pakko rakastaa, tätä tosiasiaa ei voi välttää. Siitä lähtien kun olemme kääntyneet pois Krishnasta, olemme yrittäneet täyttää rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen tarpeen etsimällä ihanteellisia suhteita tässä maailmassa. Mutta täällä rakkaus ei koskaan voi olla täydellistä eikä ikuista.

Täydellistymä on herättää puhdas rakkaus Jumalaan. Mikään muu ei voi tyydyttää meitä. Kaikki mikä on olemassa aineellisessa ja henkisessä maailmassa on tarkoitettu tukemaan suhdetta meidän ja Krishnan välillä. Ihmiselämä antaa mahdollisuuden solmia uudelleen tuo suhde. Elämämme tulisi siksi keskittää tuon suhteen eteen ponnistelemiseen.

Koska rakkaus sisältää palveluksen, puhdasta rakkautta kutsutaan puhtaaksi antaumukselliseksi palvelukseksi tai bhaktiksi. Bhakti-joogan harjoittaminen on menetelmä herättää bhakti meissä.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)


2. Mitä ajattelette Jumalasta? Kuka on Krishna?

Vastaus: Krishna on Korkein Henkilö, Jumala.

Krishna on puhunut Bhagavad-gitan, joka tunnetaan ympäri maailman yhtenä ihmiskunnan merkittävimpänä filosofisena kirjana. Gitassa Krishna sanoo usein, että Hän on Jumala Itse, kaiken lähde.

Arjuna, jolle Krishna puhuu, hyväksyy Krishnan sanat totena, lisäten, että muutkin sen ajan keskeisimmät henkiset auktoriteetit vahvistavat Krishnan olevan Jumala. Näitä auktoriteetteja seuraavat traditiot ovat tuoneet Krishnan opetukset tähän päivään saakka.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

3. Mitä Hare Krishna-mantra tarkoittaa?

Vastaus: Ulkoisesti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare – mantra sisältää kolme Jumalan nimeä kutsumamuodossa, eli Hare, Krishna ja Rama. Mantra koostuu täten Jumalan nimistä. Nämä nimet eivät kuitenkaan ole mitään tavallisia nimiä, vaan yhtä Jumalan itsensä kanssa. Lausumalla näitä nimiä voimme olla suorassa yhteydessä Jumalaan, kuten lapsi joka huutaa äitiään. Ja olemalla hänen kanssaan yhteydessä me puhdistumme ja edistymme henkisesti.

(Måns Broo)

4. Mikä on hindulaisuuden ja vaishnavismin suhde?

Vastaus: Gaudiya-vaishnavismi on osa ikivanhaa sanatana-dharma –perinnettä. Sanatana-dharma tarkoittaa elävän olennon, henkisen sielun, ikuista periaatetta tai ikuista uskontoa, joka on jo olemassa jokaisen sydämessä, mutta on vain herätettävä. Se on riippumatonta uskonnosta, kansallisuudesta tai rodusta, eikä se ole riippuvainen ajasta, paikasta tai olosuhteista.

Alunperin sanatana-dharma, jota Gaudia-Vaisnavismi nykyään edustaa, on yhdistävä tekijä kaikille kuudelle pääsuuntaukselle, kuten jooga, atomioppi ja logiikka. Noiden oppien tarkoitus on alussa ollut Jumalan kokonaisvaltainen ymmärtäminen.

Myöhemmin koulukunnat haarautuivat toisistaan erillisiksi. Kun mogulit hyökkäsivät noin 1000 vuotta sitten Intiaan, heidän hyökkäyksensä pysähtyi sindhus-joelle. He nimittivät kaikki uskonnolliset koulukunnat edellä mainitun joen mukaisesti. Heidän kielenkäytössään s muuttuu h:ksi ja nimi hindulaisuus vakiintuu.

Koska Krishna-tietoisuus on kuitenkin alkujuuri hindulaisuudellekin, monet hindut, jotka eivät sinänsä kuulu liikkeeseen tai sitoudu kaikkiin sen opetuksiin, kokevat sen ja temppelin henkiseksi kodikseen. Samalla tavalla Krishna-liikkeen papit suorittavat sakramentteja myös hinduille, ja sen kouluopetus palvelee hindulaisia lapsia.

(Krishna-liike ISKCON)


Vastaus: Krishna-perinne on osa hindulaisuutta. Yksinkertaisesti sanottuna, kaikki Krishna-perinteen seuraajat ovat hinduja, mutta kaikki hindut eivät seuraa Krishna-perinnettä.

(Sri Caitanya Sangha)

5. Emme ole Krishna-liikkeen jäseniä. Voivatko lapsemme silti saada Krishna-uskonnon opetusta?

Vastaus: Se riippuu paikkakunnasta. Perusedellytys on, että he ovat Krishna-liikkeen jäseniä, mutta ei aina välttämättömyys.

(Tapio Paljakka)

6. Miten te suhtaudutte muihin uskontoihin, esimerkiksi kristinuskoon?

Vastaus: Srila Prabhupadalta kysyttiin usein tämä kysymys ja hän vastasi yksinkertaisesti, mutta ytimekkäästi: ”Jumala on yksi. Puhutaanko sitten kristillisyydestä, hindulaisuudesta tai islamilaisuudesta ei ole olennaista. Mikä tahansa uskonto, joka opettaa rakastamaan Jumalaa on aito ja todellinen uskonto. Tällä asialla ei ole mitään tekemistä hindulaisuuden tai islamilaisuuden kanssa.”

Kyse on siis siitä mihin uskonto johtaa. Jos uskontoa vilpittömästi harjoittamalla tulos on se, että henkilö herättää sydämessään rakkauden Jumalaan, niin silloin uskonto on oikea ja todellinen.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

7. Mikä on teidän käsityksenne kuolemanjälkeisestä elämästä? Tai ylipäänsä kuolemasta?

Vastaus: Intian vanhat filosofiset kirjoitukset jakavat yksilön kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat (1) fyysinen keho, (2) psyykkinen keho eli mieli ja (3) aatman eli todellinen itse. Näistä kolmesta ensimmäinen, kuten kaikki tiedämme, jää taakse kuoleman koittaessa. Ruumiin taakseen jättänyt itse jatkaa psyykkisen kehonsa mukana matkaa kohti sen hetkistä tietoisuuttaan vastaavaa uutta päämäärää.

Hyveellisesti elänyt henkilö jatkaa matkaansa nautinnon täyttämiin taivaallisiin maailmoihin, joissa tämä nauttii aisteistaan eri tavoin. Helvetillisiä tekoja tehnyt matkaa psyykkisessä kehossaan rangaistuksen maailmoihin, joissa tämä kärsii omantuntonsa taakan mukaisesti ymmärtääkseen kärsimyksen, jota muille aiheutti. Normaalin elämän elänyt syntyy uudelleen ihmiseksi, eläimen tavoin elänyt syntyy eläimen kehoon toiveitaan toteuttaakseen. Kukin saavuttaa tietyn päämäärän tekojensa ja tietoisuutensa mukaisesti. Ihmiselämä on astinlauta, jolle aina ennemmin tai myöhemmin palataan, jossa päätökset tehdään ja josta matkaa jatketaan.

Tämä samsara, syntymän ja kuoleman kiertokulku, ei kuitenkaan ole ihmiselämän tarkoitus. Tarkoituksena on oivaltaa itsen henkinen asema kehon ja psyykeen tuolla puolen, kohota aineellisen maailman tuolle puolen omaan ikuiseen henkiseen identiteettiinsä. Toiset oivaltavat itsen henkisenä todellisuutena ja sulautuvat kaikkialla vallitsevaan jumaluuteen, toiset taas löytävät tiensä sen tuolle puolen ikuiseen henkiseen identiteettiin, jossa elävät ikuista tiedon ja autuuden täyttämää elämää Persoonallisen Jumalan seurassa.

Gaudiya Vaishnava -perinteessä Krishnan rakkauden täydellistymän, preman, saavuttanut sielu syntyy vielä kerran tähän maailmaan jonnekin niistä lukemattomista maailmankaikkeuksista joissa Krishna seuralaisineen on juuri sillä hetkellä läsnä. Siellä tämä kohtaa Krishnan ensi kerran omassa henkisessä kehossaan, tutustuu tähän kaikkine seuralaisineen ja ymmärtää Krishnan rakkauden salaisuudet. Tämän syntymän jälkeen täydellistynyt sielu siirtyy Krishnan ikuiseen maailmaan, Golokaan, Radhan ja Krishnan ihmeelliseen elämään osallistuen.

(Måns Broo)

8. Miksi maailmassa on kärsimystä?

Vastaus: Sielu, vaikkakin alunperin puhdas, joutuu harhan ja tietämättömyyden peittoon tullessaan aineelliseen maailmaan. Tässä tilassa sielu unohtaa ikuisen, onnellisen paikkansa Krishnan luona henkisessä maailmassa ja samaistaa itsensä aineelliseen ruumiiseen.

Kun sielu näin samaistaa itsensä aineelliseen kehoon ja aineelliseen olemassaoloon, hän kokee aineeseen kuuluvan kärsimyksen. Täällä aineellisessa maailmassa kärsimys syntyy kehosta ja mielestä, toisista elävistä olennoista sekä luonnonvoimista. Ruumis syntyy, tuottaa sivutuotteita, vanhenee, sairastuu ja kuolee, mutta kaikki nämä kärsimykset ovat sielulle vieraita.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

9. Miksi kutsutte tätä oppia tieteeksi?

Vastaus: Krishna-tietoisuus on tiede, sillä se perustuu todellisuuden havannoimiseen, eikä sokeaan uskoon.

Kuka tahansa voi oivaltaa Krishna-tietoisuuden todellisuuden seuraamalla tieteellisen prosessin kaltaista menetelmää: hypoteesi, koe, ja johtopäätös. Tässä katsaus:

  1. Todellisuutta ei voi supistaa matemaattisiksi yhtälöiksi. Nuo yhtälöt eivät riitä selittämään kahta näkökohtaa todellisuudesta: tietoisuutta sekä monimutkaisia biologisia muotoja.
  2. Todellisuus sisältää tietoisuuden, joka jakautuu kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria on Krishna tai Jumala. Toiseen kategoriaan kuuluvat rajalliset, tietoiset sielut.
  3. Kohtaa 2 ei voida todistaa empiirisen tutkimuksen menetelmällä.
  4. Kohta 2 voidaan todistaa sielun tullessa tietoiseksi korkeammista tiedon saannin tavoista.
  5. Bhakti-yogan menetelmä on koe, jonka välineitä ovat keho ja mieli, ja jossa toiminnalle ja käytökselle asetetut säännöt ovat välttämätön osa (muttei itsessään riittävä) luomaan menestyksekkäät olosuhteet.
  6. Bhakti-joogan harjoittaminen vaatii ohjausta ja opastusta henkiseltä opettajalta, joka on Krishnan puhdas edustaja.
  7. Bhakti-joogan ydin on Krishnan nimen laulaminen. Krishnan nimi on henkisesti identtinen Hänen Itsensä kanssa. Näin ollen Krishnan nimeä toistamalla ollaan suoraan yhteydessä Krishnan kanssa, ja tämä puhdistaa tietoisuuden. Krishna paljastaa Itsensä henkilölle, jonka tietoisuus on puhdistunut.

Tuomalla sielun kosketuksiin Krishnan kanssa, bhakti-joogan myötä voidaan ymmärtää todellisuus sen syvimmällä tasolla.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

10. Onko teillä pyhiä paikkoja?

Vastaus: On. Itse asiassa kaikki Krishnaan, Hänen maan päälle laskeutuneihin muotoihinsa (avatarat) ja Hänen rakkaisiin palvelijoihinsa liittyvät paikat ovat pyhiä. Kaikista pyhistä paikoista tärkeimpiä ovat Vrindavana ja Navadvipa.

Vrindavana tunnetaan myös Vrajabhumina, ja se sijoittuu pohjoiseen Intiaan, Delhistä etelään olevalle alueelle. Vraja on se paikka, jossa Krishna ilmestyi noin 5000 vuotta sitten. Tämä alue koostuu kahdestatoista metsästä, jotka jakautuvat Yamuna-joen molemmille puolille. Krishna vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Vrindavanan pyhällä maalla nauttien monenlaisista leikeistä veljensä Balaraman, ystäviensä, vanhempiensa ja rakastettujensa, kuten Sri Radhan, ympäröimänä.

Navadvipa sijoittuu länsi-Bengaliin, ja on paikka, jossa Caitanya Mahaprabhu ilmestyi noin 500 vuotta sitten. Navadvipa jakautuu yhdeksälle saarelle, Gangesin ja sen sivuhaarojen jakamina. Caitanya Mahaprabhu tunnettiin nuoruudessaan nimellä Nimai Pandit. Näillä saarilla Nimai vietti nuoruutensa, aina 24. vuoteensa saakka, jolloin Hän hyväksyi kieltäymyksen elämänvaiheen, ja lähti vaeltamaan ympäri Intiaa, päätyen lopulta Jagannatha Puriin, jossa Hän vietti elämänsä viimeiset 18 vuotta syventyen erilaisiin hurmiollisen jumal-rakkauden tunnetiloihin.

(Måns Broo)

11. Onko teillä joitain rajoituksia rotuun, sukupuoleen, tai muuhun sellaiseen nähden?

Vastaus: Ei. Me olemme kaikki henkisiä sieluja, osasia Krishnasta, ja meillä kaikilla on luonnollisesti oikeus palata alkuperäiseen henkiseen olomuotoomme. Kaikkia kannustetaan harjoittamaan bhakti-joogaa tehdäkseen elämästään menestyksekkään.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

12. Mitä on hyvä elämä?

Vastaus: Hyvän elämän ydin on toimia Jumalan lain mukaan.

Krishna sanoo: “Ajattele Minua, tule Minun palvelijakseni, palvo Minua ja osoita kunnoituksesi Minulle. Näin tulet varmasti Minun luokseni.”
Helpoin tapa noudattaa Herran ohjetta on toistaa Hänen pyhiä nimiään: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

13. Miksi te palvotte Krishnaa korkeimpana Jumalana liikkeessänne? Hänhän on kuitenkin lähtöisin Vishnusta.

Vastaus: Ei ole. Vaikka monet luulevat asian olevan toisin, pyhät kirjoitukset toteavat selkeästi Krishnan olevan korkein (esim. Bhagavad-gita 7.7, 11.38) ja Vishnun alkuperä (esim. Bhagavata Purana 1.3.28). Krishnan palvonta korkeimpana Jumalana ei ole mikään uusi, länsimainen keksintö. Miljoonat vaishnavat kaikkialla Intiassa palvovat Krishnaa tällä tavoin.

Krishnan ja Vishnun suhdetta voidaan tarkastella myös toiselta näkökannalta. Nämä kaksi henkilöä eivät ole toisistaan erillisiä, vaan he ovat saman Jumalan eri olemuspuolia. Vishnua voidaan verrata mieheen töissä, Krishnaa samaan mieheen kotinsa turvassa ja läheisyydessä. Puhutaan yhdestä henkilöstä, mutta hän käyttäytyy eri tavoin eri olosuhteissa. Meitä kiinnostaa läheinen, rakastava suhde Jumalaan, ja Krishna on Jumaluuden kaikkein läheisin olemuspuoli.

(Måns Broo)

14. Mikä on naisten asema Krishna-uskonnossa?

Vastaus: Naiset Krishna-uskonnossa tekevät käytännössä samoja palveluksia kuin miehetkin. Henkiseltä kannalta katsottuna ei ole olemassa eroa miesten ja naisten välillä, koska jokainen on henkinen sielu. Srila Prabhupada opetti, että kuka tahansa, joka toistaa Hare Krishnaa (tai mitä tahansa muuta Jumalan auktorisoitua nimeä) samoin kuin pitäytyy syntisistä toiminnoista voi puhdistua ja palata takaisin Jumalan valtakuntaan.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)

15. Voinko harjoittaa bhakti-joogaa kotona?

Vastaus: Kyllä, Bhakti tarkoittaa tietoisuutta, tai sydämen tilaa. Joten Bhakti-joogaa voi harjoittaa temppelissä, kotona, kadulla — kaikkialla, milloin tahansa. Luonnollisesti on kuitenkin olemassa erityisen hyväenteisiä paikkoja, aikoja ja olosuhteita bhakti-joogan harjoittamiseen. Parasta on harjoittaa sitä Krishna-temppelissä, aamulla aikaisin ja sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat omistautuneet itsekin henkisen elämän eli bhakti-joogan harjoittamiseen.

(Timo Kuivanen & Tapio Paljakka)