Toimintamuodot

Avoimet lastentunnit

Bahá'ít järjestävät kaikille avoimia lastentunteja, joista on saatu myönteistä palautetta useissa maissa. Opetusohjelman perustana ovat moraaliset arvot. Vanhemmat ovat mieltyneet menetelmään, jossa heidän lapsiaan ohjataan tarkkailemaan omaa käyttäytymistään, rohkaistaan kehittämään hyviä ominaisuuksia kuten kärsivällisyyttä, rehellisyyttä ja myötätuntoa, sekä opetetaan heitä kunnioittamaan erilaisia kulttuureita ja uskontoja pitämättä mitään uskontoa ainoana oikeana totuutena.

Opintopiirit ja hartaustilaisuudet

Bahá'í-yhteisö järjestää opintopiirejä, joissa keskustellaan elämän peruskysymyksistä bahá'í-näkemyksen valossa. Hartaustilaisuuksiin kokoonnutaan lukemaan ja kuulemaan pyhiä kirjoituksia. Opintopiirit, hartaustilaisuudet ja lastentunnit ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan. Tiedustelut lähimmän paikallisen yhteisön yhdyshenkilöltä tai osoitteesta info (at) bahai.fi.

Kouluopetus

Bahá'ít ovat vierailleet koulujen lukioissa kertomassa bahá'í-uskosta. Opettajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä lähimmän paikallisen yhteisön yhdyshenkilöön tai tiedustella osoitteesta info (at) bahai.fi.

Osallistuminen Prometheus-leireihin

Prometheus-leireille bahá'ít ovat osallistuneet useana vuonna. Prometheus-leirien ohjaaja, joka etsii maailmankatsomuspaneeliin henkilöä kertomaan bahá'í-näkemyksestä asioihin, voi tiedustella asiaa sähköpostilla osoitteesta prometeus (at) bahai.fi.

Tiedotus

Suomen bahá'í-yhteisön tiedotustoimistosta voi tiedustella tiedotteitaajankohtaisista aiheista tiedotus (at) bahai.fi

Lue myös nuorten toiminnasta!

Bahá'ít ja Yhdistyneet Kansakunnat

Bahá'íden mielestä Yhdistyneet Kansakunnat edustaa merkittävää askelta kohti planeettamme eheytymistä ja sen vuoksi he ovat monin tavoin tukeneet YK:n työtä. Bahá'í-edustus oli mukana jo YK:n perustamiskokouksessa San Franciscossa vuonna 1945. Vuodesta 1948 lähtien Bahá'í Kansainvälinen Yhteisö (BIC eli Bahá'í International Community) on tunnustettu kansalaisjärjestöksi, jolla on useiden vuosikymmenien ajan ollut neuvotteleva asema tai yhteistyösuhde eri YK:n elimissä (ECOSOC, UNICEF, WHO, UNEP). Bahá’í Kansainvälinen Yhteisö yhteistyössä YK:n kanssa on voinut laajentaa maailmanlaajuisia vaikutusmahdollisuuksiaan mm. terveyden edistämiseen, lasten kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Neuvotteleva asema YK:ssa


New Yorkissa sijaitsevan Bahá'í Kansainvälisen Yhteisön toimiston henkilökuntaa YK:n yleisistuntorakennuksen edustalla. Kuva: Bahá'í International Community

Yhteisön toimistot samoin kuin yksittäiset bahá'ít monissa maissa osallistuvat säännöllisesti maapallomme sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia käsitteleviin kongresseihin, kokouksiin ja seminaareihin. Toimistot sijaitsevat New Yorkissa, Genevessä, Pariisissa, Hong Kongissa, Lontoossa, Jerusalemissa ja Fiji-saarella.

Bahá'í Kansainvälinen Yhteisö osallistuu aktiivisesti YK:ssa neuvotteluihin, jotka koskevat mm. vähemmistöoikeuksia, naisten asemaa, lasten ja perheiden hyvinvointia, lukutaidon kehittämistä, rikollisuuden ehkäisyä, rasismin vastaisuutta, huumeiden väärinkäytön ehkäisyä, kestävää kehitystä, rikkauden ja köyhyyden äärimmäisyyksien kaventamista ja aseistariisuntaa.

Globaalit ratkaisut

Bahá'u'lláh painotti, että maapalloamme ja ihmiskuntaa kohtaavat ongelmat ovat luonteeltaan globaaleja. Lähestymistavaltaan pirstaleiset ratkaisuyritykset eivät voi tuoda helpotusta yhteenkään suurempaan kysymykseen. Bahá’u’lláh esitti, että ihmiskunnan elämän uudelleen järjestäminen on välttämättömyys ja sen tulisi pohjautua ykseyden periaatteeseen: "Ihmiskunnan hyvinvointi, sen rauha ja turvallisuus ovat saavuttamattomia niin kauan kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." ”Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.”

Oikeudenmukaisuus taloudessa

Maailmantalouden toteuttamiskelpoisuus ja jatkuvuus ovat riippuvaisia oikeudenmukaisuudesta ja yhteisesti hyväksytyistä eettisistä periaatteista.
Bahá'u'lláh selvitti, että taloudellinen kehitys edellyttää välttämättömästi yhteisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden hyväksymistä. Pitkällä tähtäimellä ei mikään taloudellinen hanke eikä mikään talousjärjestelmä voi kukoistaa, jos tällaisia periaatteita ei määritellä ja sovelleta. Hän myös painotti, että korkein ja voimakkain näistä periaatteista on oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus -- ei sellainen oikeudenmukaisuus, joka perustuu toiveajatteluun, vaan sellainen käytäntöön sovellettu oikeudenmukaisuus, joka voisi olla kaikkien talousrakenteiden perustana. Edes itsekästä hyötyä ei voida pitkällä tähtäimellä saavuttaa, jos nämä periaatteet ja arvot laiminlyödään. Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisen kuilun jatkuva laajeneminen on osoitus tämän analyysin oikeellisuudesta.

Bahá'í-yhteisön lausuntoja

Yleismaailmallinen Oikeusneuvosto pitää Bahá’u’lláhin sille osoittaman auktoriteetin nojalla bahá'í-yhteisöä ajan tasalla jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. YK:n ihmisoikeuskomission ensimmäisessä istunnossa vuonna 1947 bahá'í-yhteisö esitti lausunnon Bahá'í-julistus ihmisvelvollisuuksista ja -oikeuksista.

Lausunto Ihmiskunnan hyvinvointi esitettiin vuonna 1995 YK:n sosiaalisen kehityksen huippukokouksen yhteydessä Kööpenhaminassa. Vuonna 1999 julkaistu lausunto Kuka kirjoittaa tulevaisuutta sisältää pohdintoja alkaneen vuosituhannen tuomista uusista haasteista.

Bahá'í-yhteisön muita lausuntoja on vuosien varrella julkaistu kysymyksistä, jotka koskevat mm. ihmiskunnan hyvinvointia, kestävää kehitystä, yleismaailmallista koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa ja monia muita ajankohtaisia haasteita. Tiedustelut lausunnoista osoitteeseen info (at) bahai.fi.

Sosiaaliset ja taloudelliset kehitysprojektit

Bahá'ít ovat mukana lukuisissa erilaisissa ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia edistävissä kehitysprojekteissa eri puolilla maailmaa. Bahá’íden ohjaamat hankkeet tähtäävät aina ensisijaisesti moraaliseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehittymiseen samalla kun ne auttavat ihmisiä myös parantamaan fyysistä tilaansa. Bahá'í-yhteisön käynnistämät yli tuhat yhteiskunnallista ja taloudellista kehitysprojektia ovat herättäneet kunnioitusta valtiollisissa, akateemisissa ja YK:n alaisissa piireissä. Nykyisin ei maailmassa juurikaan ole alueita, joille Bahá'u'lláhin opettama elämänmalli ei olisi juurtumassa.

Kärsimykset, joita bahá'íden uskonveljet ja -sisaret ovat kokeneet uskonnollisen vainon uhreina erityisesti Iranissa, ovat herkistäneet bahá'ít uskontonsa perustajan opetuksille ihmisoikeuksista. Suomessa ennakkoluulojen poistamisen ja yli rajojen ulottuvan ymmärryksen puolesta jo pitkään työskennellyt iranilaissyntyinen bahá’í, Melody Karvonen, sai hiljattain tunnustusta työstään Joensuun poliisin nimettyä hänet vuoden 2003 ihmisoikeustyöntekijäksi.

Projektien lähtökohta

Bahá'í-projektit toteutetaan siten, että se yhteisö, jonka hyväksi projekti on tarkoitettu, osallistuu siihen aktiivisesti itsekin jo suunnitteluvaiheessa.
Näin edistetään kohteena olevan yhteisön omatoimisuutta ja luottamusta omiin mahdollisuuksiin. Samalla myös yhteisön todelliset tarpeet ja kyvyt tulevat paremmin huomioonotetuiksi, eikä projektin jatkuvuus jää riippuvaiseksi ulkopuolisista auttajista. Naisten osallistuminen projektia koskevaan päätöksentekoon edistää kunnioitusta jokaisen ihmisen arvokkuutta kohtaan. Kollektiivinen ruohonjuuritason päätöksenteko on elintärkeää. Kun koko yhteisö kokee projektin omakseen, muutos yhteisön elämässä käynnistyy sisältäpäin, jolloin kehitys jatkuu myös projektin jälkeen.

Kouluprojektit


Bahá'í-lasten kouluopetusta Kambodzassa. Kuva: Bahá'í International Community

Monet kouluprojektit on käynnistetty niukoin taloudellisin resurssein vaikeakulkuisilla alueilla. Eräs näistä on kouluprojekti Länsi-Panaman syrjäseudulla, jossa on useita vapaaehtoisten opettajien voimin ylläpidettyjä bahá'í-kouluja.

Lukutaitoprojektit ovat usein alkaneet ruohonjuuritason pienimuotoisesta toiminnasta, joka vuosien mittaan on laajentunut jopa kansainväliseksi yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi ja koulutuskeskukseksi. Tästä esimerkkinä on mm. Sambiassa toimiva Banani School, joka ottaa vastaan vapaaehtoisia opettajiksi pätevöityviä opiskelijoita myös Suomesta. Koulun opetussuunnitelma painottaa hyveiden ja korkean moraalin omaksumista.

Maatalous

Koska bahá'í-kirjoituksissa on painotettu maatalouden merkitystä, monet projektit ovat keskittyneet sen kehittämiseen. Monissa kehitysmaissa kansalliset bahá'í-neuvostot ovat alkaneet rakentaa koulutuskeskuksia työn tueksi ja paikalliset neuvostot tukevat tätä toimintaa esimerkiksi englannin kielen opinnoilla mm. Intiassa.

Radiotoiminta

Bahá'í-radioasemien pieni mutta kasvava verkosto Latinalaisessa Amerikassa suuntaa lähetykset enimmäkseen maaseudulle ketchuan ja espanjan kielillä. Vuonna 1977 perustetun Otavalon radioaseman henkilökunta koostuu enimmäkseen alkuperäiskansoja edustavista bahá'ísta lähiympäristön maaseudulta.Ohjelmasisältöä ovat terveydenhoitoa ja maanviljelyä koskeva neuvonta, paikallisten tapahtumien raportointi ja ketchuaintiaanien kulttuurin vaaliminen. Lähetykset ovat suosittuja ja vastaavaa radiotoimintaa on perustettu muuallakin maailmassa.

Terveydenhoito

Terveydenhoidon projekteissa kaikkialla kehitysmaissa bahá'í-naisten aktiivinen rooli on johtanut moniin hyviin tuloksiin. Esimerkkejä toiminnasta harvaanasutuilla ja vaikeakulkuisilla alueilla ovat lääkkeiden jakelupisteiden perustaminen, terapia alkoholisteille, ilmaiset lääkintä- ja hammasklinikat sekä terveydenhoitajien koulutusohjelmat.

Muita kohteita

Esimerkkeinä lukuisista muista projekteista mainittakoon mm. tyttöjen koulutukseen panostaminen Tansaniassa ja Intiassa; hygienia- ja terveyskasvatus Ugandassa; ravitsemusohjaus Mongoliassa; tieteen, uskonnon ja kehityksen yhteistyöprojekti Intiassa; pankkitoiminnan käynnistämisen ohjelma naisille Nepalissa ja Kolumbiassa; ympäristöprojekti Andeilla, apuverkoston luominen hurrikaanin tuhojen korjaustyössä Hondurasissa; polttopuiden säästämiskeinot Afrikassa; aurinkoenergian käytön opastus Intiassa; moraalisen johtajuuden ohjelma Boliviassa ja moraalisen kasvatuksen seminaarit Venäjällä; rauhankasvatus Bosniassa ja Herzegovinassa sekä bahái-nuorten tanssiryhmä Diversity Dance Workshop kiertämässä Eurooppaa.

Suomen bahá'í-yhteisö