Preläsning och preskrivning


Allt fler barn lär sig läsa innan de börjar i årskurs ett. I dagens värld konfronteras barnen överallt av texter och bokstäver; på reklamskyltar, på paket med frukostflingor etc. Genom att låta barnen få ett mjukt möte med bokstäverna, genom att låta barnen skriva och läsa spontant, d.v.s. preskriva och preläsa, kan man stimulera barnens naturliga intresse för skrift.

Detta slags förberedande läsning och skrivning (som ibland kallas ”lekskrivning” och ”lekläsning”) innebär att barnet exempelvis börjar skriva krumelurer och bokstavsliknande tecken för att sedan så småningom klara av både bokstäver och läsriktningen. Preläsningen kan ske genom att barnet först fritt återberättar en text och senare kan barnet urskilja bokstäver och till sist läsa ord för ord. Inom projektet Språkrum har man uppmuntrat projektskolorna att låta bokstäver bli en naturlig del av förskolan – utan att ändå lära ut bokstäverna så som man gör i skolan.

Enligt Benckert (2001) är det viktigt att låta barnen prova på att skriva utan att bli korrigerade. Hon har låtit barnen (som har svenska som andraspråk) skriva dagböcker som hon svarat på: Eleverna har exempelvis berättat vad de gjort under rasten eller ritat en bild. Om ett barn gungat har Benckert exempelvis svarat med ”Vem har du gungat med?” På så sätt har barnet fått se hur orden stavas rätt och märker att han eller hon ändå förstått och kan göra sig förstådd. Så småningom har hon gett barnen uppgifter som att beskriva upplevelser de haft under dagen eller att skriva om sina tankar.

Tips på arbete med preskrivning 

Varje fredag skrev förskolegruppen veckobrev, alltså om vad de gjort under veckan. Veckobreven tog barnen hem över veckosluten och läste dem tillsammans med sina föräldrar.(Chydenius förskola)

Barnen började spontant tillverka sagoböcker till trollet Trulle som blivit sjuk. Det utvecklades till en sjukhuslek där barnen skrev patientkort till alla förskolans dockor och mjukisdjur. (Chydenius förskola)

I flera av projektförskolorna skriver barnen själva sina meddelanden hem eller kopierar minneslappar från tavlan. På Halmstadsgårdens daghem skriver förskolläraren meddelandet på ett blädderblock. Det kan exempelvis gälla en utfärd. Sedan kopierar barnen meddelandet och ritar vad som behövs för utfärden, t.ex. gummistövlar och ryggsäck – eller så både ritar och skriver de.

Barnen fick ”skriva” brev till trollet Prassel, till sina syskon eller till någon kamrat.
(Klemetskog förskola)

Djurramsor har fästs i barnens ögonhöjd t.ex. där barnen köar till matsalen och där de tvättar händerna. På så sätt ser de hela tiden text framför sig. Ibland läste gruppen också ramsorna i kör.(Chydenius förskola)