Sagor

Att höra sagor är roligt och spännande – och mycket språkutvecklande. Det är viktigt att barnen kommer i kontakt med ett rikt utbud av sagor och litteratur. Det främjar lusten att lära sig läsa, förståelsen för skriftspråket samt förståelsen för sig själv och omvärlden.

För de barn som har litet ordförråd på svenska är det viktigt att de förstår så mycket av sagan att det blir intressant för dem att lyssna. Annars kan de bli okoncentrerade, börja sabotera eller t.o.m. helt ”stänga av” för språket.

För att hjälpa barnen att förstå kan man illustrera sagan. Man kan använda flanografer eller först titta på bilderna i sagan. Man kan också samla föremål som förekommer i sagan. När man berättat huvuddragen i sagan med hjälp av olika hjälpmedel kan man så läsa sagan med förenklat språk. Så småningom förstår barnen sagan också när man läser ursprungstexten.

Det är viktigt att bearbeta sagan. Att barnen med egna ord återberätta sagor är viktigt för språkutvecklingen, eftersom det är en speciell utmaning att berätta om någonting som inte handlar om här och nu. Barnen kan också använda sig av föremålen och teckningarna i återberättandet. Hjälpmedlen kan stödja barnens minne och förmåga att strukturera sagan.

Ett annat hjälpmedel vid återberättandet av sagor är att jobba med berättelsestrukturen. Genom att barnen lär sig att sagan har en inledning, en handling och en avslutning blir det lättare för dem att analysera sagan ”utifrån”; vad hör till början, händelsen och vad hände på slutet. Man kan här ta ett så kallat fabeldjur till hjälp. Fabeldjuret är ett hjälpmedel som på ett konkret sätt symboliserar berättelsestrukturen. Djuret har ett huvud (inledning), en kropp (handling) och en stjärt (avslutning). Genom att, på fabeldjurets olika kroppsdelar, placera bilder och teckningar på personer, platser och händelser ser barnen hur sagan eller berättelsen är uppbyggd och har något att stödja sig på vid återberättandet.

Med hjälp av sagorna kommer man på ett naturligt sätt in på olika ämnen, frågor och funderingar, som är viktiga för barnen och som berör dem. Genom att diskutera sagan och element som förekommer i sagan hjälper man barnen att kunna klä sina känslor med ord. 

Tips på arbete med sagor

I Språkrums projektskolor har man använt sig av olika rekvisita när man läst sagor. Man har använt sig av bilder, pinnfigurer, storböcker och liknande. Barnen har sedan fått återberätta sagan. Särskilt i början har många barn velat ha bilder eller pinnfigurer som stöd. I Chydenius förskola ledde detta till att särskilt flickorna inspirerades att hitta på och berätta egna sagor; med hjälp av pinnfigurer och som bordsteater med självtillverkade pappersfigurer. Under morgonsamlingarna visade barnen egna teaterstycken.
 
Med hjälp av temasagan Rödluvan ville man få igång en diskussion kring farosituationer. Det ledde till att mycket intressanta diskussioner uppstod kring olyckor, sjukdomar, droger, farliga sprutor, fula gubbar m.m. (Chydenius förskola)