Arbetsmetoder

I dagens samhälle poängteras allt mer det ökade behovet av språkkunskaper samtidigt som flera undersökningar visar att moders-målskompetensen i många länder sjunkit bland barn och unga. I Finland är svenskan minoritetsspråk och befinner sig på så sätt i en utsatt position. Mot denna bakgrund framstår behovet av språkpedagogiska arbetssätt i den finlandssvenska skolan som självklart. I Språkrum har arbetsmetoderna valts med eftertanke. Det handlar om Whole Language – en helhetssyn på språket där alla situationer används för att öva sig i språket och lära sig språket. Det handlar också om att börja förståläsandets idé. Att arbeta med läsning och litteratur är också viktigt, och att själv fåberätta, skriva dikter och hitta på historier. Och att utvecklas till riktiga lustläsare. Språkrum strävar efter att metoderna ska användas systematiskt och på så sätt bli en naturlig del av elevernas undervisning. Metoderna ska också främja lusten att lära.