Trulle-modellen  

I boken Språkstegen (av Anne-Marie Bryntse och Anita Palmqvist) tränas den språkliga medvetenheten tillsammans med trollet Trulle. Trulle har en språkstege med fem stegpinnar; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Man börjar från helheten, rim på den lägsta stegpinnen, och klättrar vidare tills man når ända upp till ljud, språkets minsta beståndsdel.

Eftersom det finns ett samband mellan språklig medvetenhet och läs- och skrivinlärningen utgår Trulle-materialet från att det är viktigt att redan tidigt, i förskolan, träna språklig medvetenhet. På så sätt kan man stärka barnens självförtroende och förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Det är också viktigt att klättringen på stegen görs rolig och utan krav på stora prestationer.

I materialet ingår en Trulledocka, en storbildbok, arbetsböcker kring språket och lekarna samt utförliga beskrivningar av hur övningarna kan genomföras.

Källa:
Bryntse, Anne-Marie  &  Palmqvist Anita (1996), Språkstegen Trulle - lärarbok CWK Gleerups Utbildningscentrum AB.Malmö.