Bakgrund

I västvärlden har vi i regel färre språk per land än t.ex. i Afrika. Nigeria kan exempelvis stoltsera med över 500 språk. Det betyder dels att en del västerlänningar kan vara ovana vid flerspråkighet, dels betyder det att de som är tvåspråkiga i väst ofta varit invandrare eller andra i minoritetsställning. Deras hemspråk har ofta felaktigt ansetts vara en belastning när de ska lära sig majoritetsspråket.

Olika språk värderas olika

Det beror på att språk värderas olika. Om någon kan engelska förutom sitt modersmål anses det vara en bra sak – men om någon talar något annat ”litet” språk hemma anses det oftast inte vara lika värdefullt. Det beror helt enkelt på att engelskan är ett högstatusspråk som förknippas med exempelvis mediebranschen, teve, film och musik.

Överallt i världen har folk undvikit att lära sina barn sitt modersmål eftersom modersmålet värderats lågt av omgivningen. Så har exempelvis många finskspråkiga i Sverige helt undvikit att lära sina barn finska. 

Orättvisa undersökningar 

Resultat från tidiga undersökningar (från början av 1900-talet) visar ofta att tvåspråkiga barn klarar sig sämre i skolan än enspråkiga. Men man jämförde då ofta barn som sinsemellan hade olika bakgrund. Det gällde ofta invandrarbarn som gick i skola på ett andraspråk och som hade outbildade föräldrar. Undersökningarna kunde t.ex. gälla spansktalande invandrarbarn som gick i skola på engelska i USA. De jämfördes med engelsktalande medelklassbarn. Diskussionen om tvåspråkigheten som något negativt bottnade dels i de missvisande undersökningarna och dels i fördomar emot immigranter.

Senare har man kunnat konstatera att det ofta är sociala faktorer – inte tvåspråkighet i sig, som ligger bakom barns svaga skolframgång!

Referenser:
Hakuta, Kenji. Bilingualism and Bilingual Education: A Research Perspective. Hämtat från <tc.unl.edu/enemeth/biling/focus1.html> Hämtat 19.2.2003.
Ladberg, Gunilla (1996), Barn med flera språk. Tvåspråkighet, flerspråkighet i familj, förskola och skola. Liber utbildning Ab. Stockholm.
Sundman, Marketta (1999), Barnet, skolan och tvåspråkigheten. Yliopistopaino. Helsingfors.