Två- och flerspråkigheten i den finlandssvenska skolan

Idag (2016) är drygt 5 % av finländarna svenskspråkiga. Men i den finlandssvenska skolan är andelen svenskspråkiga elever omkring 51 %. En del av barnen har en dialekt som modersmål och standardsvenskan kan då ses som deras andra språk. I den finlandssvenska skolan är omkring 40 % av eleverna tvåspråkiga. Också en hel del finskspråkiga föräldrar väljer den svenska skolan för sina barn (ca 4 % av eleverna), samtidigt som andelen barn som har ett annat modersmål än svenska eller finska ökar stadigt (ca 5 % av eleverna). Allt fler elever som inleder sin skolgång har varierande språklig bakgrund. De finlandssvenska skolorna har redan under en lägre tid haft en ökande andel två- eller flerspråkiga elever i sina klassrum.

De finlandssvenska skolorna finns spridda över en stor del av Finland. Dessa områden kan sinsemellan vara mycket olika. Regionerna och skolorna i Svenskfinland präglas av en stor variation i fråga om elevernas språkbakgrund. Man kan säga att vi har olika slag av finlandssvenska språkmiljöer, nämligen

  • helt enspråkiga
  • miljöer med dialekt och standardspråk
  • balanserat tvåspråkiga
  • tvåspråkiga med klar finsk majoritet
  • svenska skolor på helt finska orter
  • flerspråkiga barn vars förstaspråk är något annat än finska eller svenska (5 %).