Tvåspråkigt språkbruk

Oftast går det inte att höra om en individ är t.ex. svenskt-finskt tvåspråkig. Det kan ändå finnas drag i deras språkutveckling och språkanvändning som avviker något från enspråkigas. Detta beror på att språken är lagrade i samma hjärna och att språken ofta används parallellt: Det är alltså naturliga följder av tvåspråkigheten och tyder normalt inte på brister i språkbehärskningen.
På dessa sidor behandlas några typiska drag i tvåspråkiga individers språkanvändning; kodväxling, lån och interferens. Du kan dessutom läsa om vad forskningen (främst finländsk) säger om tvåspråkigas skolframgång och språkkompetens.