Cirkuskonst

Grundläggande undervisning i cirkuskonst ges antingen enligt den allmänna eller den fördjupade lärokursen. Studier i cirkuskonst innebär undersökande, individuell träning och eleverna lär sig genom egna erfarenheter och eget arbete. Om eventuell småbarnsundervisning (även kallad förberedande undervisning) och vuxenutbildning bestäms i utbildningsanordnarens läroplan.

Den beräknade omfattningen av den allmänna lärokursen är 500 timmar. Undervisningen består av totalt 10 studiehelheter. Målet för studierna är att eleverna bekantar sig med olika cirkusgrenar (akrobatik, luftakrobatik, balanskonst, jonglering och trolleri) och deras uttrycksformer. Genom träning och utveckling av fysiska färdigheter som hör till cirkuskonst får eleverna de kunskaper och färdigheter som behövs inom olika cirkusgrenar. Eleverna får erfarenhet av att planera och genomföra cirkusnummer och -föreställningar.

Den beräknade omfattningen av grundstudierna och de fördjupade studierna enligt den fördjupade lärokursen är 1 300 timmar. Undervisningens mål är att eleverna har möjlighet att långsiktigt studera cirkuskonst och kan placera in cirkuskonsten bland konstformerna. Ett annat mål är att eleverna utvecklar en personlig uppfattning om cirkuskonsten. Den fördjupade lärokursen i cirkuskonst ger eleverna beredskap att söka sig till fortsatta studier.
Stödmaterialet för bedömning av färdigheter i cirkuskonst grundar sig på studier enligt den fördjupade lärokursen men kan också delvis tillämpas i bedömning inom den allmänna lärokursen.

Fördjupad lärokurs: Bedömning av grundstudierna

Syftet med bedömningen av grundkursen i cirkuskonst är att sporra eleverna i deras studier. Bedömningen ska stödja utvecklingen av elevernas självkänsla och uttrycksförmåga. Bedömningen bör ske regelbundet och eleverna ska hela tiden få respons på sitt lärande i undervisningssituationerna. Eleverna utför också självvärdering under hela sin studietid. Bedömningen fokuserar på både lärprocessen, färdigheterna och slutresultatet, d.v.s. slutarbetet.

Det centrala i undervisningen i cirkuskonst är växelverkan mellan elev och lärare. Eleverna får regelbundet muntlig respons som stödjer deras utveckling. Responsen kan ges under lektioner samt efter övningar och uppträdanden. Undervisningen ska också stödja elevernas förmåga att utvärdera sitt eget och andras arbete.

Eleverna får varje år en skriftlig bedömning på alla sina studier på det sätt som bestäms i utbildningsanordnarens läroplan. Den skriftliga bedömningen som den egna läraren ger upplyser eleverna och deras familj om hur studierna framskridit under det gångna läsåret.

Självvärdering

Självvärdering är en metod, genom vilken eleverna lär sig att bedöma och följa med utvecklingen av sina egna färdigheter. Eleverna ska kontinuerligt utföra självvärdering samt dokumentera och följa med sitt lärande. Genom självvärderingen lär sig eleverna att följa med och påverka utvecklingen av sina kunskaper och färdigheter. Eleverna ställer också upp mål och delmål. Självvärderingen är ett verktyg som hjälper eleverna att nå dessa mål. Det finns olika metoder för självvärdering (t.ex. skattkarta, kunskapshäfte, blankett, diskussion, videoinspelning, portfölj).

Slutarbete och bedömning av slutarbete i grundstudierna

Som avslutning på grundstudierna enligt den fördjupade lärokursen i cirkuskonst sätter eleverna under lärarhandledning upp en föreställning, antingen individuellt eller i grupp. Eleverna uppträder själva i sin föreställning. Eleverna bedömer sitt arbete och får muntlig respons på det. Slutarbetet är en process som kan räcka ett helt läsår.

Utbildningsanordnaren ska

 • informera eleverna om slutarbetet och dess tidtabeller
 • informera eleverna om vilken lärare som handleder slutarbetet
 • ordna ett bedömningstillfälle där slutarbetet framförs

Slutarbetet, d.v.s. föreställningen, ska bedömas av minst två bedömare. Bedömningen av slutarbetet fokuserar på uttrycket och elevernas tekniska kunnande. Eleven får ett betyg och en skriftlig beskrivning av slutarbetet utfärdad av två bedömare. Eleverna bedömer också själva sitt slutarbete i förhållande till sina uppställda mål och får dessutom muntlig respons på slutarbetet.

Avgångsbetyget för grundstudierna ska innehålla de uppgifter som nämns i 13 § i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, fördjupad lärokurs i cirkuskonst 2005.

Fördjupad lärokurs: Bedömning av fördjupade studier

Bedömningen är en del av undervisningen och lärandet. Syftet med bedömningen av den fördjupade lärokursen i cirkuskonst är att sporra eleverna i deras studier. Bedömningen ska stödja utvecklingen av elevernas självkänsla och uttrycksförmåga. Bedömningen ska ske regelbundet och eleverna ska hela tiden få respons på sitt lärande i undervisningssituationerna. Elevernas färdigheter i självvärdering utvecklas under studietiden. Bedömningen fokuserar på både lärprocessen och slutresultatet.

Det centrala i undervisningen i cirkuskonst är växelverkan mellan elev och lärare. Läraren ger regelbundet eleverna muntlig respons som stödjer deras utveckling. Responsen kan ges under lektioner och i samband med övningar och uppträdanden. Undervisningen ska också stödja elevernas förmåga att utvärdera sitt eget och andras arbete.

Eleverna får varje år en skriftlig bedömning på alla sina studier på det sätt som bestäms i utbildningsanordnarens läroplan. Den skriftliga bedömningen som den egna läraren ger upplyser eleverna om hur studierna framskridit under det gångna läsåret.

Självvärdering

Självvärdering är en metod, genom vilken eleverna lär sig att bedöma och följa med utvecklingen av sina egna färdigheter. Eleverna ska kontinuerligt utföra självvärdering under de fördjupade studierna samt dokumentera och följa med sitt lärande. Genom självvärderingen lär sig eleverna att följa med och påverka utvecklingen av sina kunskaper och färdigheter.

Eleverna ställer också upp mål och delmål. Självvärderingen är ett verktyg som hjälper eleverna att nå dessa mål. Det finns olika metoder för självvärdering (t.ex. skattkarta, kunskapshäfte, blankett, diskussion, videoinspelning, portfölj).

Slutarbete

Som avslutning på de fördjupade studierna enligt den fördjupade lärokursen i cirkuskonst planerar och sätter eleverna upp en föreställning som de genomför, antingen individuellt eller i grupp. Eleverna uppträder själva i sin föreställning. Slutarbetet i den fördjupade lärokursen består av en konstnärlig cirkusföreställning och en skriftlig del. Den skriftliga delen ska innehålla en förhandsplan för slutarbetet och en rapport över det. Delområdena som bedöms i cirkusföreställningen är uppträdande, cirkusteknik och element som stödjer föreställningen.

Utbildningsanordnaren bestämmer i sin läroplan hur cirkusföreställningen och den skriftliga delen viktas i förhållande till varandra. Tyngdpunkten ska ligga på det konstnärliga arbetet.

Slutarbetet är en konstnärlig lärprocess som kan räcka ett helt läsår. Undervisningens målinriktning och framskridande från en nivå till följande kulminerar i slutarbetet. I slutarbetet förenas elevernas cirkustekniska färdigheter, förmåga att uppträda och den konstnärliga processen. Eleverna förbereder slutarbetet under lektionerna. Läraren övervakar arbetsprocessen.

Utbildningsanordnaren ska

 • informera eleverna om slutarbetet och dess tidtabeller
 • informera eleverna om vilken lärare som handleder slutarbetet
 • informera eleverna om vem som bedömer de skriftliga uppgifterna som ingår i slutarbetet
 • ordna ett bedömningstillfälle där slutarbetet framförs

Slutarbetet ska bedömas av minst två bedömare. Ett bra tillvägagångssätt har visat sig vara att externa experter inom området bedömer slutarbetet och elevens lärare bedömer förhandsplanen och elevens självvärdering. Eleverna ska få en muntlig och skriftlig bedömning av sitt slutarbete. Den skriftliga bedömningen av slutarbetet antecknas i avgångsbetyget för de fördjupade studierna enligt den fördjupade lärokursen i cirkuskonst. Avgångsbetyget ska också innehålla ett totalvitsord för de fördjupade studierna och en verbal beskrivning av elevernas kunnande.

Mål för bedömningen

1 Cirkusföreställning

Cirkusföreställningen kan vara en individuell föreställning eller en gruppföreställning. Eleven uppträder själv i föreställningen.

1.1 Uppträdande

 • förmåga att uppträda
 • förmåga att via uppträdandet förmedla idéer
 • personligt sätt att hantera det valda ämnet

1.2 Cirkusteknik

 • eleven har tillägnat sig de tekniska färdigheter som kännetecknar cirkusgrenen
 • eleven har beaktat de säkerhetsaspekter som är nödvändiga i den valda cirkusgrenen
 • personlig tillämpning av cirkusteknik

1.3 Element som stödjer föreställningen

 • ljus
 • ljudmiljö
 • kostymering
 • scenografi
 • koreografi

2 Skriftliga uppgifter

Eleven gör upp en förhandsplan för sitt slutarbete och en rapport över det enligt utbildningsanordnarens anvisningar. Tyngdpunkten i de skriftliga uppgifterna ligger på beskrivningen av lärprocessen och elevens färdigheter i självvärdering.

2.1 Förhandsplan

Den handledande läraren godkänner förhandsplanen i förväg.

 • slutarbetets konstnärliga och cirkustekniska mål
 • tidtabeller
 • beskrivning av den kommande föreställningen
 • visuell plan (scenografi, kostymering, ljus)
 • ljudmiljö.

2.2 Rapport

Rapporten över slutarbetet ska vara skriftlig och omfatta minst en sida. I rapporten bedömer eleven sitt slutarbete i förhållande till sina uppställda mål. Eleven analyserar också arbetsprocessen och föreställningen.

Bedömning

Eleverna ska få en muntlig och skriftlig bedömning av sitt slutarbete. Slutarbetet ska bedömas av minst två bedömare (se under rubriken Slutarbete). Bedömningen av slutarbetet baserar sig både på bedömarnas utlåtanden och på elevernas självvärdering. Bedömningen fokuserar på vad eleverna lärt sig och hurdana färdigheter de inhämtat i slutarbetet. Bedömarna ger också eleverna muntlig respons.

Kunnandet som eleverna påvisat i slutarbetet inverkar på totalvitsordet för de fördjupade studierna på det sätt som bestäms i läroanstaltens läroplan.

Nedanstående riktgivande kriterier beskriver elevens kunnande i slutarbetet:

Utmärkt

 • förhandsplanen och rapporten är utmärkt gjorda
 • elevens förmåga att uppträda är utmärkt
 • eleven har utmärkta cirkustekniska färdigheter
 • eleven har synnerligen väl uppnått sina uppställda mål
 • eleven har hanterat sitt valda ämne på ett personligt sätt

God

 • förhandsplanen och rapporten är välgjorda
 • elevens förmåga att uppträda är god
 • eleven har goda cirkustekniska färdigheter
 • eleven har uppnått sina uppställda mål väl

Godkänd

 • eleven har gjort de skriftliga uppgifterna som ingår i slutarbetet: förhandsplanen och rapporten
 • eleven uppträder i föreställningen
 • eleven tillämpar cirkusteknik eller -tekniker i föreställningen

Avgångsbetyg för de fördjupade studierna och helhetsbedömning

Eleverna får ett avgångsbetyg av utbildningsanordnaren då de med godkänt vitsord har avlagt de fördjupade studierna enligt den fördjupade lärokursen i cirkuskonst. I avgångsbetyget ingår en skriftlig bedömning av slutarbetet samt ett totalvitsord av de fördjupade studierna och en verbal bedömning av elevernas kunnande.

Totalvitsordet beskriver elevernas framsteg i de fördjupade studierna och deras slutarbete, d.v.s. cirkusföreställningen. I totalvitsordet beaktas hur eleverna uppnått läroplansmålen och sina egna mål.

Avgångsbetyget för de fördjupade studierna ska innehålla de uppgifter som nämns i 13 § i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, fördjupad lärokurs i cirkuskonst 2005.

Nedanstående riktgivande kriterier beskriver elevernas kunnande i de fördjupade studierna:

Vitsordsskala:

Utmärkt5
Berömlig4
God3
Nöjaktig2
Godkänd1

Utmärkt 5
Eleven har tack vare långsiktighet och god studiemotivation uppnått utmärkta kunskaper och färdigheter om cirkusteknik och uppträdande i sitt huvudämne. Eleven har lärt sig träna självständigt. Eleven förstår betydelsen av kroppsvård och känner till säkerhetsaspekterna i sitt huvudämne. Elevens slutarbete, m.a.o. cirkusföreställningen, utgör en personlig och harmonisk helhet.

Berömlig 4
Eleven har tack vare långsiktighet och god studiemotivation uppnått berömliga kunskaper och färdigheter om cirkusteknik och uppträdande i sitt huvudämne. Eleven har lärt sig träna självständigt. Eleven förstår betydelsen av kroppsvård och känner till säkerhetsaspekterna i sitt huvudämne. Elevens slutarbete, m.a.o. cirkusföreställningen, utgör en harmonisk helhet.

God 3
Eleven har varit motiverad för sina studier och uppnått goda kunskaper och färdigheter om cirkusteknik och uppträdande i sitt huvudämne. Eleven har lärt sig träna självständigt. Eleven förstår betydelsen av kroppsvård och har lärt sig säkerhetsaspekter i sitt huvudämne. Eleven lyckades bra i sitt slutarbete, m.a.o. cirkusföreställningen.

Nöjaktig 2
Eleven har avlagt studierna enligt den fördjupade lärokursen i cirkuskonst. Eleven har nöjaktiga kunskaper och färdigheter om cirkusteknik och uppträdande i sitt huvudämne. Eleven förstår betydelsen av kroppsvård och har lärt sig säkerhetsaspekter i sitt huvudämne. Eleven har gjort sitt slutarbete, m.a.o. genomfört cirkusföreställningen.

Godkänd 1
Eleven har avlagt studierna enligt den fördjupade lärokursen i cirkuskonst. Eleven har kunskaper och färdigheter om cirkusteknik och uppträdande i sitt huvudämne. Eleven har bekantat sig med kroppsvård och med säkerhetsaspekter i sitt huvudämne. Eleven har gjort sitt slutarbete, m.a.o. genomfört cirkusföreställningen på ett godtagbart sätt.