Musik

I musik ges grundläggande konstundervisning antingen enligt en fördjupad eller allmän lärokurs. Båda lärokurserna ger förutsättningar för ett livslångt intresse och främjar elevens kreativitet och sociala färdigheter. Dessutom bevarar och utvecklar de den nationella musikkulturen.

Grundläggande konstundervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen ger eleverna förutsättningar för koncentrerat och uthålligt arbete. Den ger också förutsättningar för yrkesstudier inom musikområdet. Studier enligt den fördjupade lärokursen bygger på studier i musikfostran på småbarnsstadiet, på musikens grundnivå och på musikinstitutsnivå. Undervisning i den fördjupade lärokursen ges i allmänhet i musikläroanstalter.

Målen för studierna enligt den allmänna lärokursen utformas utifrån elevernas personliga mål. Dessutom är det i den allmänna lärokursen viktigt att eleverna studerar och lär sig tillsammans. Studierna enligt den allmänna lärokursen i musik kan bestå av antingen flera olika studiehelheter eller av fördjupade studiehelheter som utformas utifrån målen och de centrala innehållen i en studiehelhet enligt hur läroanstalten har byggt upp sitt undervisningsutbud.

Stödmaterialet för bedömningen av eleverna grundar sig på studierna enligt den fördjupade lärokursen, men de kan också delvis tillämpas i studierna enligt den allmänna lärokursen.