Elevens självvärdering

 ”Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras studier samt utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva.” (Lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), 8§ Elevbedömning)

Det här kan jag redan, det här måste jag ännu öva mig i

Genom att handleda eleven i självvärdering försöker man få till stånd att eleven arbetar allt självständigare. Målet är att eleven efter studier i musik på grundnivån självständigt kan öva och framföra verk som är lämpliga för den egna nivån. Avsikten är att utveckla elevens förmåga att följa med sin egen lärandeprocess och göra observationer av sina framsteg samt att förstå de allmänna målen som ställts upp för lärandet. Samtidigt som läraren handleder eleven i att bedöma sig själv hjälper läraren eleven också att hitta sitt eget sätt att lära sig. Självvärderingen stärker elevens självkännedom och uppfattning om det egna lärandet, sina förmågor och uppnådda färdigheter.

Alla kan något, ingen kan allt

Självvärderingen är en del av lärandet, men är inte ett självändamål. Självvärderingens uppgift är att stödja lärandeprocessen och hjälpa eleven vidare både i självständigt arbete och i arbete som leds. En god relation till musiken utvecklas inte med överdriven självkritik. Lärarens uppmuntran och stöd behövs särskilt när elevens egna förväntningar inte uppfylls. Det är viktigt att emellanåt få ett ovillkorligt tack, som inte följs av några förslag om ändring eller förbättring, även om det skulle finnas saker som kunde förbättras. Uppmuntran och handledning behövs i synnerhet när man bedömer redan uppnått kunnande och när man söker efter goda sidor.

I grupp bedömer eleven sig själv ur många synvinklar: sin egen prestation, hela gruppens gemensamma prestation samt de övriga gruppmedlemmarnas individuella insatser. Atmosfären och de personliga relationerna i gruppen inverkar på hur gruppen tar emot bedömningen och hurdan självvärderingen blir. Eleven behöver handledning även när han eller hon bedömer sig själv som gruppmedlem samt den egna gruppen som helhet.

Det viktigaste vid självvärderingen är att kunna lyssna på sitt eget spelande eller sin egen sång. Ända från början ges eleverna handledning och uppmuntran i det. Eleverna handleds steg för steg så att de lär sig observera de olika delområdena av spelandet, till exempel spelandet som en fysisk aktivitet och kvaliteten på slutresultatet. Självvärdering kan man lära sig endast genom att öva sig i att bedöma sig själv och sitt arbete. Att banda in eller videobanda då man spelar har ofta större inverkan på framstegen än månader av verbal respons. 

 ”Det här kunde jag förstås fundera noggrannare igenom, men jag skickar mitt svar nu genast och berättar vilka erfarenheter jag har av saken. Nämligen den enda självvärdering som jag har använt och som också i praktiken har haft någon betydelse (också med de större barnen – alltså de som är över 12 år) har varit bandning: alltså eleverna får i läxa att banda ett stycke. Sedan har de fått ge mig en lista över vad de observerade på bandet eller noterna med sina egna kommentarer. Jag har märkt att de på det här sättet på en vecka gör mycket större framsteg med ett stycke än om jag i veckor skulle tjata på dem om samma saker. På bandet hör eleverna själva ”sanningen”. Det här är ett riktigt bra självvärderingssätt, som jag kan rekommendera. Annars har jag inte funderat särskilt mycket på självvärderingen, men det var trevligt att du tog upp frågan.” (Anna Maria McElwain, pianolärare, Kuopion musiikinystäväin musiikkiopisto)

Hemma gick det nog bra...

När man spelar ett instrument behövs både motorisk skicklighet och musikaliskt tänkande, och det krävs mycket tid och uthållig, regelbunden övning för att man ska utvecklas på dessa områden. Lärandet grundar sig i huvudsak på arbete som sker utanför lektionerna och som läraren handleder i på lektionerna. Att lära sig riktiga arbets- och övningssätt är en förutsättning för lärande. Då eleven får handledning i självvärdering förstärks elevens förmåga att behärska sitt eget arbete så att självständig övning ger resultat och främjar lärandet. Att lära eleverna arbeta på rätt sätt och utföra självvärdering är en av lärarens viktigaste uppgifter.

Tankar om utveckling av självvärderingen

Hur självvärderingen utvecklas är mycket individuellt, likaså förmågan att bedöma sina egna prestationer. Handledningen av de yngsta eleverna i självvärdering ska vara så konkret och lättåskådlig som möjligt. Det viktigaste är att be eleven berätta om sina observationer, diskutera dem och jämföra med lärarens observationer. På varje timme kan man upprepa samma frågor: Hur gick det? Vad gick bra? Vad lyckades du inte riktigt med ännu? Och ännu mer detaljerat: Var fraseringen riktig? Var rytmen riktig? Hörde du någonstans en fel ton?

När man lär sig rätt kroppsställning är spegeln till god hjälp: man kan pröva en ny och en gammal ställning efter varandra och se hur det ser ut och hur det låter. Vid utveckling av ljudkvaliteten kan man be eleverna lyssna och jämföra olika klanger och fundera på vilken som klingar bäst.

Eleverna ges handledning så att de märker vilka deras svaga och starka områden är och kan tänka ut hur de kunde förbättra lärandet. Målet är att eleverna lär sig öva det som behöver förbättras. Det är naturligt att hellre vilja upprepa det man redan kan. Handledning och stöd behövs särskilt när man arbetar utanför sitt eget starka område och när lärandet kräver ansträngning.

Eleverna handleds i att ställa upp lämpliga, kortsiktiga och långsiktiga mål, att arbeta mot dem och följa upp hur de förverkligas. Elevernas självstyrning ökar småningom och de börjar kunna ägna sig åt sitt musikintresse på egen hand. En bra lärare gör sig själv så småningom överflödig.  

Arbetsgrupp: Terhi Heino, Marketta Kivimäki, Timo Klemettinen, Anna-Elina Lavaste, Janne Murto och Minna-Maria Pesonen