Musikens grundnivå

Föremål för bedömningen 

1. Behärskande av instrumentet

 • ljudkvalitet
 • tonrenhet
 • teknisk färdighet
 • specialkrav vad gäller instrumentet 

2. Musikaliskt tänkande och uttryck

 • rytmik och frasering
 • dynamik
 • stilkänsla, behärskande av stilen
 • uttryck
 • särskilda föremål för bedömningen enligt den musikaliska inriktningen (pop/jazzmusik, folkmusik, gammal musik osv.) 

3. Basfärdigheter i sammusicerande

 • musikalisk helhet och förståelse av det egna instrumentets roll
 • förmåga att lyssna på helheten och reagera på det man hör
 • förmåga att fungera i grupp
 • ansvarstagande och utförande av givna uppgifter
 • aktivitet och egna initiativ 

4. Övriga faktorer som inverkar på slutbedömningen

Elevens förmåga att uppträda kan bedömas som en del av slutbedömningen.

I slutbedömningen beaktas också lärarens och elevens åsikter i följande föremål för bedömningen:

 • färdighet att arbeta (motivering, aktivitet, egna initiativ, förmåga att bedöma och utveckla sitt eget arbete)
 • utvecklingshistoria
 • förmåga att lyssna (aktivitet och egna initiativ vid musiklyssning)
 • mångsidighet och särskilda styrkor
 • förmåga att självständigt ägna sig åt musik
 • förutsättningar för fortsatta studierna på musikinstitutsnivå

Föremålen för bedömningen tillämpas enligt den musikaliska inriktningen. I helhetsbedömningen beaktas bedömarnas, lärarens och elevens åsikter om slutprestationen. Det slutliga vitsordet i avgångsbetyget i förmågan att använda ett instrument och i sammusicering kan fastslås genom att de som deltar i bedömningen gemensamt kommer överens om vitsordet eller genom att var och en var för sig ger sin bedömning.

Bedömningskriterierna, slutbedömningen på musikens grundivå 

Bedömningskriterierna har fastslagits för vitsorden Utmärkt 5, God 3 och Godkänd 1. Vitsorden Nöjaktig 2 och Berömlig 4 fastslås på följande sätt:

I vitsordet Nöjaktig 2 uppnår eleven vitsordet Godkänd 1 och delvis också det kunnande som krävs för de högre vitsorden.

I vitsordet Berömlig 4 uppnår eleven det kunnande som krävs för vitsordet God 3 och uppnår på vissa delområden vitsordet Utmärkt 5.

Förmågan att använda ett instrument och sammusicering 

1. Behärskande av instrumentet

Utmärkt 5
• det tekniska behärskandet av instrumentet tjänar de musikaliska målen
• i det musikaliska uttrycket kan eleven använda instrumentets nyanser och klangfärger
• eleven kan reglera tonrenheten under framförandet

God 3
• det tekniska behärskandet av instrumentet uppfyller kraven i den musik som framförs
• eleven kan producera den klang som är karakteristisk för instrumentet
• eleven kan korrigera tonrenheten under framförandet

Godkänd 1
• behärskandet av tekniken räcker till för att framföra den lätta repertoaren på nivån vid slutprovet
• eleven kan producera ett ljud med klang
• eleven kan stämma instrumentet och känner till faktorerna som inverkar på tonrenheten 

2. Musikaliskt tänkande och uttryck

Utmärkt 5
Eleven
• kan uttrycka en inre tidsuppfattning, kan hantera tempot levande och flexibelt
• klarar av en naturlig, musikalisk frasering
• kan använda dynamik i det musikaliska uttrycket
• klarar av att framföra musik enligt musikstilen
• är i stånd till ett personligt musikaliskt uttryck
• visar specialkunnande enligt den musikaliska inriktningen

God 3
Eleven
• klarar av en flexibel tempo- och rytmhantering och frasering
• kan använda varierande dynamik
• behärskar de centrala dragen i den musikaliska stilen
• behärskar huvudprinciperna i specialkunnandet enligt den musikaliska inriktningen

Godkänd 1
Eleven
• kan hålla tempot
• klarar av att framföra musik enligt notbilden
• har bekantat sig med det specialkunnande som krävs i den musikaliska inriktning som han/hon valt 

3. Basfärdigheter i sammusicerande

Utmärkt 5
Eleven
• hör och identifierar musikaliska fenomen och kan i en ensemble reagera stilenligt på dem
• klarar av musikalisk växelverkan
• kan fungera konstruktivt som medlem i en grupp
• kan vara aktiv och initiativrik så att det gynnar gruppen
• är ansvarsfull och noggrann

God 3
Eleven
• hör och identifierar musikaliska fenomen och försöker i en ensemble reagera på dem
• förstår principen för musikalisk växelverkan
• kan fungera positivt och ansvarsfullt som medlem i en grupp

Godkänd 1
Eleven
• kan i en ensemble sörja för sin egen andel enligt den inövade tolkningen
• kan i en ensemble handla enligt klara musikaliska vinkar
• klarar av att anpassa sig efter vad de andra i gruppen gör 

Arbetsgrupp: Terhi Heino, Marketta Kivimäki, Timo Klemettinen, Anna-Elina Lavaste, Janne Murto och Minna-Maria Pesonen