Musikinstitutsnivå

Föremål för bedömningen

Föremålen för bedömningen 1–3 är desamma som i slutbedömningen på musikens grundnivå (behärskande av instrumentet, musikaliskt tänkande och uttryck samt basfärdigheter i sammusicerande). Utöver dessa bedöms allmänna färdigheter och speciella kompetensområden.

4. Allmänna färdigheter

 • behärskande av repertoaren 
 • förmåga att arbeta
 • förmåga att uppträda 
 • förmåga att lyssna
 • kunskap om det egna instrumentet (instrumentuppsättningen och anordningarna)
 • förmåga att självständigt ägna sig åt musik 
 • förutsättningar för yrkesstudier inom musikområdet

5. Speciella kompetensområden

 • mångsidighet, biämnen
 • speciell kompetens enligt den musikaliska inriktningen 
 • speciell kompetens i fråga om det egna instrumentet
 • övriga särskilda styrkor

Bedömningskriterierna, slutbedömningen på musikinstitutsnivån

I föremålen för bedömningen 1–3 tillämpas utifrån musikinstitutnivåns utgångspunkter samma bedömningskriterier som på musikens grundnivå. Vid bedömning av de allmänna färdigheterna och speciella kompetensområden kan man använda följande bedömningskriterier:

4. Allmänna färdigheter

Utmärkt 5
Eleven
• kan upprätthålla en mångsidig repertoar och självständigt producera en ny repertoar
• kan spela en bred repertoar utantill
• kan på eget initiativ bedöma och utveckla sitt arbete
• kan analysera sina egna framträdanden och hitta det som behöver utvecklas
• behärskar framträdandesituationen och kan uppträda under olika förhållanden
• är en aktiv och initiativrik musiklyssnare
• känner till det egna instrumentets funktion och principerna för underhållet
• kan självständigt ägna sig åt musik
• visar att han/hon har förutsättningar för yrkesstudier inom musikområdet

God 3
Eleven
• kan upprätthålla en central repertoar och under handledning producera en ny repertoar
• kan spela en del av repertoaren utantill
• kan under handledning bedöma och utveckla sitt arbete
• kan analysera sina egna framföranden
• behärskar framträdandet i bekanta förhållanden
• lyssnar på musik
• kan självständigt ägna sig åt musik

Godkänd 1
Eleven
• kan under handledning upprätthålla en begränsad repertoar och producera en ny repertoar
• kan under handledning utveckla sitt arbete
• klarar av en framträdandesituation

5. Speciella kompetensområden

På de speciella kompetensområdena är bedömningskriterierna alternativa. För vitsordet utmärkt och god räcker det att ett bedömningskriterium uppfylls väl.

Utmärkt 5
Eleven
• behärskar minst ett biinstrument på en nivå som utvidgar hans/hennes musikaliska färdigheter
• behärskar flera biinstrument
• visar prov på specialkunnande enligt den musikaliska inriktning som han/hon valt (t.ex. komponering, improvisering)
• visar prov på specialkunnande vad gäller huvudinstrumentet (t.ex. fritt ackompanjemang, behärskande av musikens olika stilarter, kunnande i musiken under någon stilperiod osv.)
• visar prov på specialkunnande på något av musikens delområden (t.ex. behärskande av prima vista)

God 3
Eleven
• har basfärdigheter i minst ett biinstrument
• visar prov på specialkunnande på något av musikens delområden

Godkänd 1
• inget specialkunnande krävs

Arbetsgrupp: Terhi Heino, Marketta Kivimäki, Timo Klemettinen, Anna-Elina Lavaste, Janne Murto och Minna-Maria Pesonen