Slöjd

Elever som väljer inriktningsalternativet slöjd lär sig att uttrycka sig inom slöjdens olika delområden: planering och tillverkning av föremål, planering och tillverkning av textil och beklädnad samt miljöplanering och -byggande. Att uttrycka sig genom slöjd grundar sig på kulturarvet, tvärkonstnärlighet och naturkännedom. Eleven lär sig att uppskatta handens färdigheter och att förstå slöjdens kulturella betydelser.

Målet för undervisningen i slöjd är att eleven ska förstå slöjdens betydelse för människans välbefinnande. Utgångspunkter för undervisningen är elevernas personliga upplevelser, arbete med händerna, framställning av produkter och gestaltning genom dem. I undervisningen tar slöjden sig form av uttryck, handlingar, färdigheter, produkter och alster. Målet är att eleverna ska förstå den finländska textil-, föremåls- och miljökulturen samt skillnaden mellan olika kulturer och kunna bevara och vidareutveckla traditionella slöjdmetoder och arbetssätt.

Slöjd och formgivning granskas ur estetisk, uttrycksmässig, rationell, fysiologisk och strukturell samt materiell synvinkel. I undervisningen betonas vikten av iakttagande: att medvetet iaktta omgivningen, mediet, slöjdprocessen och det egna arbetet. Undervisningsinnehållet väljs så att det på ett mångsidigt sätt utvecklar elevernas kunskaper och färdigheter samt deras kännedom om och förmåga att använda olika tekniker, material och arbetsredskap. Eleverna övar sig att skapa högklassiga produkter och utveckla lösningar som är förenliga med en hållbar utveckling. Målet är att eleverna lär sig att kombinera visuella, ändamålsenliga, ekologiska, ekonomiska och teknologiska egenskaper i sina slöjdprodukter. Det ska synas i produkterna att eleverna har ett estetiskt, visuellt och kulturellt kunnande samt kunskap om traditioner.

Allmän lärokurs

– studiernas uppbyggnad

Slöjdens grunder
studiehelheterna 1–6

I slöjdens grunder lär sig eleverna att uttrycka sig inom slöjdens olika delområden: planering och tillverkning av föremål, planering och tillverkning av textil och beklädnad samt miljöplanering och -byggande. Minst en studiehelhet från vart och ett av dessa delområden ska ingå i de gemensamma studierna. Utbildningsanordnaren fastställer målen och innehållen för studiehelheterna i sin läroplan.

Verkstadsstudier i slöjd studiehelheterna 7-10

I verkstäderna fördjupas de kunskaper och färdigheter som eleverna har inhämtat inom grundstudierna på ett eller flera delområden. En av dessa verkstäder kan handla om tvärkonstnärlighet.

Undervisning i slöjd inom småbarnsfostran (ibland kallad förberedande undervisning)

Eleverna bekantar sig med slöjdens tre delområden: planering och tillverkning av föremål, planering och tillverkning av textil och beklädnad, samt miljöplanering och -byggande.

Vuxenutbildning i slöjd

I undervisningen för vuxna betonas de studerandes egen intresseinriktning inom slöjdens olika delområden

Fördjupad lärokurs

Studier enligt den fördjupade lärokursen i visuell framställning består av grundstudier och fördjupade studier. Grundstudierna och de fördjupade studierna är huvudsakligen avsedda för barn och unga i skolåldern. Om grundläggande undervisning i slöjd för barn under skolåldern och för vuxna bestäms i utbildningsanordnarens egen läroplan.

Undervisning i slöjd inom småbarnsfostran (ibland kallad förberedande undervisning)
I undervisning i slöjd inom småbarnsfostran bekantar eleverna sig med slöjdens olika delområden: planering och tillverkning av föremål, planering och tillverkning av textil och beklädnad samt miljöplanering och -byggande. Arbetsmetoderna är övergripande, aktivitets- och upplevelseinriktade och det centrala är lek och skaparglädje.

Grundstudier, 540 h
I grundstudierna i slöjd bekantar sig eleverna på ett mångsidigt sätt med de olika delområdena inom slöjd samt med möjligheterna att uttrycka sig med material och tekniker.

Fördjupade studier, 760 h
I de fördjupade studierna i slöjd fördjupar eleverna sin uttrycks- och interaktionsförmåga på flera av slöjdens olika delområden.

Vuxenundervisning, 1300 h
I vuxenundervisningen är studiernas uppbyggnad och omfattning de samma som i grundstudierna och de fördjupade studierna.