Elevbedömning

Syftet med bedömningen är att stödja eleverna i deras studier och uppmuntra dem att ställa upp mål för studierna. Bedömningen ska stödja utvecklingen av elevernas självkänsla och beakta de mål och studieinnehåll som eleverna själva valt.

Bedömningen ska basera sig på elevernas prestationer under en längre tid och fokusera på både lärprocessen och dess slutresultat, alster och produkter. Bedömningsmetoderna väljs så att de mäter hur eleverna uppnått de uppställda målen, lämpar sig för de studiemetoder som används och stödjer lärandet. Vid bedömningen av konstundervisning bör man beakta att dess betydelse för individen syns först på lång sikt.

Eleverna ska informeras om följande bedömningsprinciper:

  • bedömningens syften och mål
  • vitsordsskala och bedömningskriterier
  • höjning av vitsord
  • prestationer som krävs för att gå vidare i studierna
  • rättelse av bedömning och
  • avgångsbetygets innehåll.

Eleverna ska hela tiden få muntlig respons på sitt lärande i inlärningssituationerna. Bedömningen är en interaktiv process som inbegriper läraren, eleven och gruppen. Vid läsårets slut ges eleverna en verbal bedömning. Som grund för bedömningen används en betygsblankett som lärarkåren utarbetat. Eleverna ska öva sig i självvärdering och varje år lämna in en verbal bedömning, som de också kan använda i sitt portföljarbete. Eleverna uppmanas att ge skriftlig respons till hantverksskolan.