Fördjupade studier

Som avslutning på de fördjupade studierna enligt den fördjupade lärokursen gör eleverna självständigt ett slutarbete som innehåller en produkt, en portfölj över arbetet och en självvärdering. Den beräknade omfattningen av de fördjupade studierna är 760 timmar, av vilka slutarbetets andel är 60–120 timmar beroende på arbetets omfattning. Om tillgodoräknande av studier som avlagts på annat håll avtalas separat.

För de fördjupade studierna och för slutarbetet får eleverna ett betyg med siffervitsord och en verbal beskrivning av sitt kunnande. Slutarbetet ska bedömas av minst två bedömare.

Vitsordsskala:

Utmärkt 5
Berömlig 4
God 3
Nöjaktig 2
Godkänd 1

Målen för bedömningen av slutarbetet enligt den fördjupade lärokursen i den grundläggande undervisningen i slöjd är

1. planerings- och framställningsprocess

2. produkt/alster

3. portfölj.

I slutarbetet bedöms planerings- och framställningsprocessen, produkten eller alstret och portföljen. Viktkoefficienten för planerings- och framställningsprocessen är 1/4, för produkten eller alstret 1/2 och för portföljen 1/4 av totalvitsordet. Kriterierna har fastställts för vitsorden utmärkt (5), god (3) och godkänd (1). Mellan dessa finns vitsorden 4 och 2. Bedömningskriterierna ges till eleverna i förväg.

Planerings- och framställningsprocess (1/4 av vitsordet)

 • utveckling av en idé och kreativ problemlösning
 • visuell och teknisk planering och framställning
 • användning av material, tekniker och arbetsredskap
 • lönsamhet och ekologi
 • tillämpning av andra kunskaps- och färdighetsområden
 • självvärdering

Eleven

utmärkt (5) kriterier god (3)kriterier godkänd (1) kriterier

- utarbetar självständigt en tidtabell och mål och håller fast vid dem

- söker och producerar självständigt bakgrundsinformation

- kommer med idéer och planerar en förstklassig och originell produkt/alster

- väljer självständigt ändamålsenliga material, tekniker och arbetsredskap och använder dem på rätt sätt

- utvecklar och följer konsekvent med planerings- och framställningsprocessen

- arbetar aktivt, är inspirerad och motiverad och tar ansvar för sitt arbete

- uppnår de uppställda målen och bedömer kritiskt sitt eget arbete

- utarbetar självständigt en tidtabell och mål men behöver handledning för att hålla fast vid dem

- söker och producerar bakgrundsinformation

- kommer med idéer och planerar en bra produkt/alster

- väljer ändamålsenliga material, tekniker och arbetsredskap och använder dem

- följer konsekvent med planerings- och framställningsprocessen

- ber vid behov om hjälp och ser till att arbetet framskrider

- är inspirerad att genomföra sitt slutarbete

- uppnår målen och bedömer sitt eget arbete

- gör upp en tidtabell, men har svårt att hålla fast vid den

- söker bakgrundsinformation

- planerar en produkt/ett alster

- väljer material, tekniker och arbetsredskap och använder dem

- följer med planerings- och framställningsprocessen men ändrar inte på sitt arbete utgående från respons

- genomför slutarbetet

- bedömer sitt eget arbete

Produkt/Alster (½ av vitsordet)

 • visuell och estetisk
 • fungerande
 • ändamålsenlig
 • kunskaper och färdigheter synliga i slutprodukten/-alstret
 • personlig

Produkten/alstret som eleven framställt är:

utmärkt (5)kriterier god (3)kriterier godkänd (1) kriterier

- utmärkt framställd och finslipad

- visuell

- högklassig

- ändamålsenlig, eleven är medveten om och förstår utgångspunkterna för sitt arbete

- estetisk och ekologisk

- personlig och originell, det syns att eleven tillämpat sina kunskaper och färdigheter

- lyckad med avseende på relationen till valet av ämne

- bra framställd och finslipad

- bra

- ändamålsenlig och estetisk

- personlig, det syns att eleven använt sina kunskaper och färdigheter

- planenlig

- framställd och finslipad

- kopierad, det syns inte att eleven själv planerat den

- visuell, men förmedlar inga tekniska kvalitetsfaktorer

- tekniskt välgjord, men förmedlar inga visuella element

Portfölj (1/4 av vitsordet)

 • idéer
 • beskrivning och presentation av alster/produkt
 • planerings- och framställningsprocess
 • visualitet
 • självvärdering

utmärkt (5) kriterier god (3)kriterier godkänd (1) kriterier

Eleven

motiverar sina tekniska, materiella och visuella val

- använder rätt och exakt slöjdterminologi

- kan ge prov på både svaga och starka sidor i sitt arbete

- presenterar i sin portfölj en resonerande självvärdering av processen och produkten/alstret

- förhåller sig positivt till portföljarbetet

Portföljen är

- visuell och logisk, beskriver verbalt och visuellt på ett utmärkt sätt planerings- och framställningsprocessen samt alstret/produkten

- självständigt gjord enligt tidtabellen

Eleven

- redogör för sina tekniska, materiella och visuella val

- använder slöjdterminologi

- redogör för sina starka sidor i arbetet

- presenterar planerings- och framställningsprocessen både verbalt och visuellt

- bedömer den färdiga produkten och gör en självvärdering

- förhåller sig positivt till portföljarbetet

Portföljen är

- visuell, beskriver visuellt på ett bra sätt planerings- och framställningsprocessen samt alstret/produkten

- självständigt gjord, men under handledning

Eleven

- presenterar sina tekniska, materiella och visuella val

- berättar om sitt arbete

- presenterar planerings- och framställningsprocessen

- demonstrerar det färdiga alstret/produkten

- utarbetar en portfölj

Portföljen är

- visuell, beskriver utgångspunkten för arbetet samt planerings- och framställningsprocessen

- gjord under handledning

Bedömningskriterierna för slutarbete som pdf-fil (på finska)