Grundstudier

Som avslutning på grundstudierna i slöjd utarbetar eleverna en portfölj över studierna enligt den fördjupade lärokursen. Elevbedömningen ska basera sig på elevernas prestationer under en längre tid och beakta både lärprocessen och dess slutresultat, alster och produkter.

När portföljen är klar får eleverna ett avgångsbetyg för grundstudierna och en av två bedömare utfärdad verbal bedömning av studierna och portföljen.

Portföljen är:

Berömlig God Nöjaktig

- visuell och logisk, beskriver verbalt och visuellt på ett utmärkt sätt planerings- och framställningsprocesserna samt alstren/produkterna

- självständigt gjord enligt tidtabellen

- visuell, beskriver visuellt på ett bra sätt planerings- och framställningsprocesserna samt alstren/produkterna

- självständigt gjord, men under handledning

- visuell, bilder av alstren/produkterna

- gjord under handledning

Följande mål för bedömningen ska synas i elevens portfölj:

  • gestaltning
  • inhämtade kunskaper och färdigheter
  • användning av arbetssätt, tekniker och material samt tillämpning av dem inom slöjdens olika delområden
  • planerings- och framställningsprocess
  • användning av slöjdterminologi
  • engagemang och sökande av intryck i kulturarvet, naturen och i olika konstformer

Berömlig God Nöjaktig

- olika alster/produkter på ett mångsidigt sätt

- alstren och produkterna vittnar om utvecklad uttrycksförmåga, personlighet och kreativ problemlösningsförmåga

- det syns att eleven inhämtat och utvecklat kunskaper och färdigheter och är inspirerad

- i utvalda alster och produkter kombinerar eleven flera material eller tekniker

- alstren och produkterna är skickligt framställda

- olika alster/produkter

- eleven berättar om någon egen lösning

- det syns att eleven inhämtat kunskaper och färdigheter

- det syns i alstren och produkterna att eleven är inspirerad

- eleven använder flera tekniker och material i alstren/produkterna

- alstren och produkterna är välgjorda

- några alster/produkter

- det syns inte i alstren eller produkterna att eleven utvecklat sina kunskaper och färdigheter

- hanteringen av tekniker och material är bristfällig

- arbetena är ofullbordade eller halvfärdiga

Berömlig God Nöjaktig

eleven

- beskriver med ord och bilder flera alster/produkter från planering till färdig produkt

- beskriver och motiverar sina lösningar

- använder korrekt slöjdterminologi för att beskriva material, tekniker och arbetsredskap

- beskriver mångsidigt produkternas visuella utseende (färg, form, rum, komposition och struktur)

- redogör för den kulturella utgångspunkten för flera alster och produkter

- berättar om erfarenheter och deltagande i olika evenemang

eleven

- beskriver med ord och bilder ett alster/en produkt från planering till färdig produkt

- berättar om sina lösningar

- strävar efter att använda korrekt slöjdterminologi

- beskriver produkternas visuella utseende

- redogör för den kulturella utgångspunkten för ett alster eller en produkt

- berättar om deltagande i evenemang

eleven

- beskriver inte planerings- och framställningsprocessen

- behärskar inte slöjdterminologin

- berättar om produkterna

- hittar ingen kulturell utgångspunkt för produkterna

- sporadiskt deltagande i evenemang


____

  • motivation och sociala färdigheter
  • självvärdering

Berömlig God Nöjaktig

eleven

- bedömer sitt arbete i grupp, sina sociala färdigheter samt sin motivation och aktivitet

- presenterar i sin portfölj en resonerande självvärdering av processer och produkter/alster

- förhåller sig positivt till portföljarbetet

eleven

- berättar om sin attityd, motivation och sina sociala färdigheter

- utför självvärdering

- förhåller sig positivt till portföljarbetet

eleven

- bedömer inte det egna arbetet

- presenterar alster/produkter

- utarbetar en portfölj

Bedömningskriterierna som pdf-fil (finska)