Avgångsbetyg

Ett avgångsbetyg ges till en elev som avslutar den grundläggande utbildningen och vars prestationer i alla läroämnen som hör till hans eller hennes studieprogram är godkända. Prestationerna bedöms i förhållande till målen som satts upp för lärokursen i läroämnet i fråga i den grundläggande utbildningen. I definitionen av kunskapsnivån för de gemensamma läroämnena används de läroämnesspecifika kriterier för slutbedömningen som beskriver de kunskaper som behövs för vitsordet åtta (8) som finns i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004.


Om ett beslut har fattats om särskilt stöd för eleven och elevens lärokurs i något läroämne har individualiserats, bedöms kunskaperna i förhållande till dessa individuella mål som gjorts upp i elevens IP och slutbedömningen i dessa ämnen kan också vara verbal. Verbala bedömningar eller siffervitsord enligt en individualiserad lärokurs på betyget förses med en stjärna (*) och i punkten tilläggsuppgifter i betyget ska nämnas att elevens studier i de läroämnen som markerats med en stjärna (*) har följt en individualiserad lärokurs.

För avgångsbetyget granskas elevens prestationer och kunskaper enligt normer och principer för slutbedömning. Det bör påpekas att normerna inte innehåller bestämmelser om att elevens alla vitsord för perioder eller kurser från årskurserna 8–9 eller 9 ska vara godkända. Ett underkänt vitsord för en period eller kurs i något läroämne betyder därför inte att elevens hela prestation i ämnet i fråga underkänns i slutet av årskurs 9 eller att eleven inte får något avgångsbetyg. Eleven kan ha förbättrat sina kunskaper i detta delområde och ha visat detta i senare perioder eller kurser. Inlärning är en kumulerande ökning av kunskaper och färdigheter och läraren kan i realtid konstatera och bedöma elevens kunskaper vid en viss tidpunkt.

Om elevens (helhets)prestation i ett läroämne underkänns i slutet av årskurs 9 får eleven ett läsårsbetyg istället för ett avgångsbetyg. Eleven ska ges möjlighet att utan att delta i undervisningen i ett särskilt prov visa att han eller hon inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter (s.k. fullföljande av villkoren). Om eleven blir godkänd i det särskilda provet får han eller hon därefter ett avgångsbetyg. En elev kan kvarstanna i årskursen endast på grund av dålig allmän framgång i skolan.

I synnerhet när det gäller slutbedömningen av den grundläggande utbildningen är det skäl att komma ihåg att elevens alla prestationer för årskursen i fråga upphör att gälla om han eller hon kvarstannar i årskursen. Eleven blir således tvungen att göra om också godkända prestationer, dvs. gå om årskursen från början. Om en elev i årskurs 9 underkänns i ett läroämne i slutet av läsåret, får han eller hon inget avgångsbetyg utan får istället ett läsårsbetyg. Om eleven inte med godkänt resultat gör det särskilda prov som ordnas senare under sommaren eller av någon anledning inte ens deltar i provet, blir eleven tvungen att kvarstanna i årskursen och alla prestationer upphör att gälla. Detta är inte nödvändigtvis en bra lösning med tanke på elevens framtid. Det är skäl att förbereda sig på lokal nivå inför dessa situationer. 11 § 3 mom. i förordningen om grundläggande utbildning ger en möjlighet att fatta beslut om att en elev kan gå vidare i studierna enligt ett för eleven uppgjort studieprogram i stället för enligt en i årskurser indelad lärokurs. Då leder ett eventuellt underkänt vitsord i läsårsbetyget inte till att eleven kvarstannar i årskursen och att alla prestationer upphör att gälla. Om en elev är underkänd efter ett särskilt prov, kan han eller hon till exempel nästa höst med godkänt resultat slutföra endast de studier som saknas och få ett avgångsbetyg direkt efter detta. Läs mer

Under de sista veckorna av terminen får Utbildningsstyrelsen många förfrågningar om betyg och bedömningar för den grundläggande utbildningen. På webbplatsen edu.fi finns många artiklar om olika specialsituationer:

  • en elev har hög frånvaro från skolan pga. sjukdom eller annan orsak, läs mer
  • en elev har tidigare bott utomlands och har t.ex. inte kunnat läsa alla läroämnen, läs mer
  • bedömning av och betygsanteckningar om tillvalsämnen, läs mer
  • kvarstannande i årskursen, läs mer

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,