Bedömning av elever som återvänder till Finland

Studiearrangemang och bedömning för elever som återvänder från utlandet till Finland

Läropliktiga barn eller unga som återvänder till Finland från utlandet placeras i allmänhet i den årskurs i grundskolan som motsvarar deras ålder. Eftersom studierna som eleverna slutfört i sin utländska skola så gott som alltid avviker från motsvarande studier i Finland, lönar det sig att genast kartlägga studierna, bland annat genom samtal med eleven och vårdnadshavaren samt med hjälp av de utländska betygen och annat tänkbart material. Det är särskilt viktigt att studierna kartläggs då en elev återvänder till Finland i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. De särskilda studiearrangemangen för återvändande elever planeras individuellt och dokumenteras med fördel i en plan för elevens lärande. Vårdnadshavaren ska alltid höras innan beslut fattas.

Eleverna kan på grund av sin avvikande studiebakgrund ha bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till den finländska läroplanen för den grundläggande utbildningen. Det har kanske inte funnits möjlighet att studera alla läroämnen utomlands och färdigheterna i modersmålet har eventuellt blivit sämre. I vissa läroämnen, exempelvis främmande språk, kan återvändande elevers färdighetsnivå däremot överstiga den finländska grundläggande utbildningens lärokurs.

Enligt 18 § om särskilda undervisningsarrangemang i lagen om grundläggande utbildning kan studierna och därmed också elevbedömningen ordnas flexibelt, m.a.o. i vissa fall delvis på annat sätt än vad lagen om grundläggande utbildning föreskriver.

En grund för andra arrangemang är enligt nämnda paragraf om eleven till någon del redan anses ha sådana kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. En elev kan till exempel flyttas upp till följande årskurs, om det konstateras att han eller hon redan behärskar den egna årskursens alla lärokurser.

De särskilda arrangemangen kan också beröra ett enskilt läroämne. En elev som återvänder från utlandet kan till exempel behärska lärokursen i ett främmande språk eller matematik i någon årskurs eller till och med hela ämneslärokursen. Kunskaperna kan kartläggas med hjälp av olika muntliga och skriftliga prov och vid behov också genom en särskild examen, om vilken föreskrivs i lagen (38 §) och förordningen (23 §) om grundläggande utbildning. Elever som befrias från studier i något läroämne kan använda motsvarande tid för att förkovra sig i andra läroämnen. Om betyg för särskild examen bestäms i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8.3 Betyg, rubriken Övriga betyg.

Enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning kan studierna delvis ordnas på annat sätt också i det fall, då det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare studier till någon del skulle vara oskäligt att eleven genomgår den grundläggande utbildningens lärokurs. För en återvändande elev kan en sådan situation uppstå, om han eller hon återvänder till Finland i slutskedet av den grundläggande utbildningen och utomlands inte har studerat något visst läroämne som hör till den finländska grundläggande utbildningens lärokurs. Det är möjligt att ifrågavarande läroämne inte längre undervisas i den årskurs till vilken eleven återvänder. Ett sådant läroämne är t.ex. huslig ekonomi. Det finns också läroämnen som ännu undervisas men vars ämneslärokurs den återvändande eleven inte rimligen kan förväntas tillägna sig under den tid som återstår av utbildningen. Det andra inhemska språket kan vara ett sådant läroämne.
I en dylik situation ska det alltid först redas ut om eleven med hjälp av särskilda undervisningsarrangemang har möjlighet att slutföra ifrågavarande studier eller genom andra prestationer påvisa sina kunskaper och få ett vitsord i läroämnet. Om det inte är rimligt, kan elevens studier genom ett beslut enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning ordnas på annat sätt. I beslutet fastställs att ifrågavarande läroämne inte ingår i elevens studieprogram. I det fallet bedöms alltså inte elevens kunskaper och eleven får inget vitsord i läroämnet, inte heller någon annan anteckning i betyget. Ett beslut om att helt befria en elev från studierna i något läroämne eller från en lärokurs fattas alltid från fall till fall och efter diskussion med vårdnadshavaren och eleven samt med beaktande av elevens planer för fortsatta studier.

Det är viktigt att observera att elever alltid måste ges möjlighet att påvisa sina kunskaper och få ett vitsord i ett läroämne om eleven/vårdnadshavaren så önskar. Förutom tidigare nämnda undervisningsarrangemang kan eleverna också utnyttja skolans utbud på valfria ämnen eller bedriva självständiga studier med hjälp av material från skolan eller övrigt material. Eleverna kan till exempel välja något konst- eller färdighetsämne eller valfria studier i huslig ekonomi och vid behov genom tilläggsprestationer påvisa sina kunskaper i relation till lärokursens mål, så att läraren kan bedöma läroämnet och ge ett slutvitsord i det. Eleverna kan ändå inte exempelvis förutsättas studera självständigt hemma för att kunna slutföra studierna i ett läroämne. Man kan inte heller kräva prov eller prestationer i ämnen som eleverna inte har fått undervisning i.
Eleverna har alltid möjlighet, också efter att de fått avgångsbetyg, att både höja vitsord och att slutföra studier som fattas genom en särskild examen som ovan nämnts.

Det bör observeras att vitsord som utfärdats i utländska skolor inte kan överföras till ett finländskt betyg. Den information som vitsorden innehåller kan användas som bakgrundsinformation vid vitsordsgivning, men lärarna i en finländsk skola måste alltid själva bedöma elevernas kunskaper i förhållande till målen för den grundläggande utbildningen för att kunna ge vitsord.

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,