Elevbedömningen i sjukhusundervisning

Elevbedömning och betyg

  1. Alla skolor som ger sjukhusundervisning ska ha en egen läroplan som innehåller en del om elevbedömning. I den ska elevbedömningens uppgift beskrivas, likaså målen och de centrala principerna för bedömningen, bedömnings- och responsmetoder, bedömningsgrunder och hur de baserar sig på profilerna för goda kunskaper och kriterierna vid slutbedömningen, målen och grunderna för bedömning av elevernas arbete och uppförande, hur självvärdering genomförs samt principerna för studiegången. Skolorna ska också ha egna betygsblanketter som kan användas vid behov. Betygsblanketterna ska följa Utbildningsstyrelsens anvisningar som ingår i dokumentet Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (16.1.2004) och på den kompletterande föreskriften från 7.5.2007. 
  2. Om en elev studerar endast en kort period vid en sjukhusskola, är det elevens egen skola som utfärdar betyg. Skolan ska vid utfärdandet av betyg beakta de uppgifter de fått av sjukhusskolan om elevens studier vid sjukhusskolan. 
  3. Om en elev studerar periodvis och eleven får ett s.k. periodbetyg, är det den skola där eleven studerat den största delen av perioden som bedömer eleven och utfärdar betyg. 
  4. Om en elev studerar en längre period vid en sjukhusskola och alltid då en elev studerar en termin eller längre vid en sjukhusskola, utfärdar sjukhusskolan betyg på sin egen betygsblankett.
    Eleven får alltid avgångsbetyg på sin egen skolas blankett och betyget undertecknas av den egna skolans rektor. Slutbedömningen görs som ett samarbete mellan lärarna vid den egna skolan och lärarna vid sjukhusskolan som undervisat eleven. I slutbedömningen bedöms den grundläggande utbildningens hela lärokurs och bedömningen grundar sig främst på de kunskaper som eleven har påvisat i årskurserna 8 och 9.

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,