Elevbedömning och betyg i påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen

Allmänt om påbyggnadsundervisningen

För påbyggnadsundervisningen finns ingen riksomfattande lärokurs eller timfördelning som skulle bestämma vilka ämnen eleverna ska studera. Det finns med andra ord inga obligatoriska ämnen i påbyggnadsundervisningen. Studierna kan bestå av studier vid den egna skolan, studier vid andra skolor och läroanstalter och av praktisk arbetslivsorientering. Eleverna har olika behov och planer för fortsatta studier och dessa ska beaktas då läroplanen för påbyggnadsundervisningen och elevernas studieprogram utarbetas.

I nationella normer fastställs att omfattningen av påbyggnadsundervisningen är 1100 timmar undervisning och handledning. Det här är minimiantalet timmar som utbildningsanordnaren måste erbjuda eleverna och enligt vilket alla elevers studieprogram byggs upp. På samma sätt som i den grundläggande utbildningen är det verkliga antalet timmar undervisning och handledning i allmänhet mindre, på grund av sjukfrånvaro och övrig frånvaro.

Allmänna bedömningsprinciper

I påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (s.k. tionde klass) är huvudsyftet med bedömningen under studierna detsamma som i den grundläggande utbildningen, nämligen att handleda och uppmuntra eleverna genom mångsidig respons och utveckla deras förutsättningar till självvärdering.

Som avslutning på påbyggnadsundervisningen ges eleverna ett betyg med en summativ helhetsbedömning av prestationerna i relation till målen som ställts upp för studierna.

Bedömning av gemensamma läroämnen och höjning av vitsord

Största delen av eleverna i påbyggnadsundervisningen studerar åtminstone några av den grundläggande utbildningens gemensamma ämnen i syfte att förbättra sina kunskaper och höja sina vitsord i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Till denna del är bedömningen av eleverna inom påbyggnadsundervisningen en slutbedömning och följer således normerna för slutbedömning. Syftet med slutbedömningen är att fastställa hur väl eleverna har nått målen i den grundläggande utbildningens lärokurs i ett läroämne. Också i påbyggnadsundervisningen bedöms elevernas kunskaper i förhållande till målen för det gemensamma ämnets lärokurs och kunskapsnivån fastställs utgående från de nationella kriterierna för slutbedömningen. Se artikel om slutbedömningen.

Det är skäl att observera att det inte är obligatoriskt för eleverna i påbyggnadsundervisningen att höja något vitsord i sitt avgångsbetyg. Vitsordet i påbyggnadsundervisningen kan vara sämre än i avgångsbetyget, men prestationen är ändå godkänd om vitsordet är minst fem (5). Det här är viktigt när eleverna söker till fortsatta studier, eftersom de kan få tilläggspoäng för påbyggnadsundervisning som slutförts med godkänt resultat.

Rätt att genomföra underkända studier i ett särskilt prov (s.k. villkorsförhör)

Enligt förordningen om grundläggande utbildning ska en elev vars totala prestation underkänts i ett ämne som ingår i årskursens lärokurs beredas möjlighet att, utan att delta i undervisning, i ett särskilt prov (s.k. villkorsförhör) visa att han eller hon inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter i ämnet i fråga. Den här bestämmelsen gäller även elever i påbyggnadsundervisningen. Elever i påbyggnadsundervisningen som får ett underkänt vitsord i ett läroämne eller i sina studier ska alltså beredas möjlighet att i ett särskilt prov slutföra ifrågavarande studier med godkänt resultat.

Elever som behöver särskilt stöd och individualisering av lärokurser

Om en elev i påbyggnadsundervisningen tidigare under den grundläggande utbildningen har fått ett beslut om särskilt stöd, kan undervisningsarrangemangen och stödformerna som nämns i beslutet tillämpas också i påbyggnadsundervisningen. Det är alltså också i påbyggnadsundervisningen möjligt att vid behov studera den grundläggande utbildningens gemensamma ämnen enligt individualiserad lärokurs. I sådana fall bedöms elevens kunskaper i förhållande till de individualiserade målen och elevens vitsord eller det verbala omdömet markeras med en stjärna (*).

Information om bedömningsgrunder och ändring av studieprogram

Elever och vårdnadshavare ska på förhand informeras om bedömningsgrunderna i påbyggnadsundervisningen. Vetskapen om att det inte är obligatoriskt att höja ett vitsord kan minska studieavbrotten i påbyggnadsundervisningen. Vid behov kan en elevs studieprogram också ändras under påbyggnadsundervisningen. Studierna i ett gemensamt ämne kan till och med mitt under läsåret bytas ut mot exempelvis studier i arbetslivet eller handledning som utvecklar livskompetens och studiefärdigheter. Det här sporrar eleverna att slutföra sina studier i påbyggnadsundervisningen och risken för utslagning från studier och arbetsliv minskar.

I grunderna för påbyggnadsundervisningens läroplan 2004 finns föreskrifter om betyg som används i påbyggnadsundervisningen. Se sidan Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,