Examensbetyg för särskild examen

Den grundläggande utbildningens lärokurs kan tenteras vid en särskild examen (38 § i lagen om grundläggande utbildning och 23 § i förordningen om grundläggande utbildning). På det här sättet kan vem som helst – utan att vara elev vid någon läroanstalt – visa att hans eller hennes kunskaper och färdigheter motsvarar de kunskaper och färdigheter som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs samt få betyg över den. Särskild examen är på sätt och vis den grundläggande utbildningens motsvarighet till fristående prov eller fristående examen.

Prestationer för särskild examen kan tas emot och betyg över dem ges av den som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning, till exempel alla grundskolor samt läroanstalter som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning för vuxna. I en särskild examen utreds den som deltar i examens kunskaper och färdigheter genom olika skriftliga, muntliga och andra behövliga yrkesprov och prov i förhållande till målen för den grundläggande utbildningens lärokurs. I särskild examen kan man avlägga till exempel lärokursen i ett visst ämne i den grundläggande utbildningen eller hela den grundläggande utbildningens lärokurs. Genom att studera hemma kan en läropliktig som fullgör sin läroplikt också avlägga lärokursen för en viss årskurs.

Kunskaperna som den som deltar i särskild examen besitter bedöms alltid i förhållande till den riksomfattande lärokursen för antingen läropliktiga eller vuxna i ifrågavarande läroämne. I bedömningen av prestationen för hela lärokursen i ett gemensamt läroämne används kriterierna för slutbedömning som ingår i de riksomfattande grunderna för läroplanen och som fastställer den kunskapsnivå som krävs för betyget åtta (8).

Bedömningen av prestationer i en särskild examen grundar sig alltid på målen för den allmänna lärokursen. Bedömning i förhållande till individualiserade lärokurser och individuella mål är inte möjligt i en särskild examen ens för de läropliktiga. Endast för den som deltar i den grundläggande utbildningen, dvs. en läropliktig som är inskriven i skolan som elev, kan ett beslut fattas om särskilt stöd, kan en IP utarbetas och i den skrivas in en eventuell individualisering av en lärokurs i ett visst läroämne. Därför bedöms kunskaperna hos en läropliktig, som på t.ex. vårdnadshavarens beslut fullgör sin läroplikt i form av hemundervisning, i en särskild examen i förhållande till den grundläggande utbildningens allmänna lärokurs.

Det bör också påpekas att beslutet om särskilt stöd i den grundläggande utbildningen inte längre gäller efter att den grundläggande utbildningen har avslutats. Endast i påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen (den så kallade tionde årskursen) kan man fortsätta studier baserade på individualiserade lärokurser enligt ett beslut om särskilt stöd som fattats redan under läropliktstiden och få betyg i förhållande till individuella mål. Till exempel i den så kallade yrkesstarten, dvs. utbildning som leder till och förbereder för grundläggande yrkesutbildning, är detta inte längre möjligt. Om den som studerar på yrkesstarten fullgör den grundläggande utbildningen i en särskild examen, bedöms hans eller hennes kunskaper i förhållande till den allmänna lärokursen i läroämnet.

Betyg som ges för särskild examen är

  1. Betyg över fullgjord ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen. Betyget ges till den som fullgjort hela lärokursen i ett enskilt läroämne i den grundläggande utbildningen.
  2. Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen. Betyget ges till den som till exempel fullgjort lärokursen i en viss årskurs.
  3. Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen. Betyget ges till den som i en särskild examen fullgjort alla ämnen som nämns i 23 § i förordningen om grundläggande utbildning. Observera att läropliktiga även ska fullgöra konst- och färdighetsämnen. Dessa ämnen samt religion saknas i kraven som gäller vuxna, se 23 § i förordningen om grundläggande utbildning.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i dessa betyg finns i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kapitel 8.3 Betyg, rubriken Övriga betyg

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,