Läsårsbetyg

Enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) ska eleven vid varje läsårs slut ges ett betyg. I betyget antecknas elevens studieprogram och ämnesvis eller ämnesgruppsvis en bedömning av hur eleven har uppnått de uppställda målen för årskursen. Dessutom antecknas i betyget en bedömning av elevens uppförande samt huruvida eleven uppflyttas till följande årskurs eller stannar kvar i årskursen. Beslut om bedömningen av eleven i de olika ämnena fattas av elevens lärare i respektive ämne. Om eleven har flera lärare i samma ämne, fattas beslutet gemensamt av dessa. Beslut om kvarstannande i årskursen fattas gemensamt av skolans rektor och elevens lärare.

Elevens kunskaper och färdigheter samt arbete bedöms i slutet av läsåret i förhållande till målen som ställts upp för de olika läroämnena för årskursen i fråga. Om ett beslut har fattats om särskilt stöd för eleven och det har skrivits in i elevens IP att hans eller hennes lärokurs i vissa läroämne har individualiserats, bedöms elevens kunskaper i detta ämne i förhållande till dessa individuella mål, inte i förhållande till målen för den allmänna lärokursen. Bedömningen eller vitsordet på betyget förses med en stjärna (*) och i punkten tilläggsuppgifter i betyget ska nämnas att elevens studier i de läroämnen som markerats med en stjärna (*) har följt en individualiserad lärokurs.

Läsårsbetyget är ett beslut om att uppflytta eleven till följande årskurs. I det kan även beslutas att eleven kvarstannar i årskursen. Av läsårsbetyget ska framgå om eleven har godkänts eller underkänts i hela läsårets prestation i något läroämne. Därför ska i läsårsbetyget antecknas en bedömning eller ett vitsord för hela året för varje läroämne. Endast på så vis kan man konstatera hur målen har uppnåtts på det hela taget i slutet av läsåret. I läsårsbetyget kan det även finnas vitsord för olika perioder eller kurser. De kan dock variera mycket från period till period/kurs till kurs, de kan ha olika viktning och kan även omfatta underkända prestationer. Också med tanke på eleven och vårdnadshavaren är det viktigt att få en helhetsbedömning eller ett helhetsvitsord för studierna under läsåret i varje ämne.

Det bör påpekas att också när verbala bedömningar används ska det av läsårsbetyget framgå huruvida eleven har fullgjort lärokursen för årskursen med godkänt resultat i de olika läroämnena. Ett konstaterande att eleven undervisats i läroämnet i fråga räcker inte.

Om elevens kunskaper och färdigheter i olika läroämnen bedöms vara minst hjälpliga uppflyttas han eller hon till följande årskurs. Om elevens prestation för hela läsåret i något ämne har underkänts (siffervitsordet 4 eller motsvarande verbala bedömning) kan han eller hon trots det uppflyttas till följande årskurs om det bedöms att eleven kan kara av studierna för årskursen i fråga. En elev kvarstannar inte automatiskt i årskursen på grund av att prestationer för årskursen har underkänts, utan eleven ska alltid beredas möjlighet att utan att delta i undervisningen i ett särskilt prov visa att han eller hon inhämtat godtagbara kunskaper och färdigheter i ämnet i fråga (s.k. fullföljande av villkoren, 11 § 1 mom. i förordningen om grundläggande utbildning). Denna möjlighet kan ges antingen under eller efter att läsårets skolarbete har avslutats.

En elev kan kvarstanna i årskursen endast på grund av den allmänna (dåliga) framgången i skolan.

Beslutet om kvarstannande i årskursen kan vara villkorligt i läsårsbetyget: eleven kvarstannar i årskursen om inte han eller hon med godkänt resultat klarar av ett särskilt prov som ordnas efter att läsårets skolarbete avslutats.

För en elev som kvarstannar i årskursen upphör prestationerna för årskursen i fråga att gälla och han eller hon blir tvungen att fullgöra årskursen på nytt. Om eleven går vidare i studierna i de olika läroämnena enligt ett för eleven uppgjort studieprogram i stället för enligt en i årskurser indelad lärokurs, kvarstannar han eller hon inte i årskursen och studier som fullgjorts med godkänt resultat slutar inte att gälla. Läs mer

Andra artiklar om elevbedömningen (Edu.fi)

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,